Нарастващата политическа поляризация на обществата и задълбочаващите се разделения между градските, селските райони и регионите оказват дълбоко въздействие върху демократичните политики. За да насърчи равните права и възможности и доброто управление за гражданите, независимо от това къде живеят в дадена страна, програмата Engaging Central Europe (ECE) на The German Marshall Fund of the United States (GMF) отправя специална покана за представяне на предложения.

Целта на поканата е да се засили присъствието на организациите на гражданското общество (ОГО) в периферните и селските райони, работещи в сферата на правата на човека и на борбата с корупцията, и да се засили застъпничеството за правата на човека и прозрачността в периферните райони, както и да се засили ангажираността на гражданите от селските райони в отстояването на техните гласове и права в България, Унгария, и Полша.

 

 Допустимост

 В рамките на тази покана, ECE ще подкрепи проекти с продължителност от 4 до 12 месеца. Грантове в размер от 10 000 до 25 000  щатски долара ще бъдат предоставени на ОГО с доказан опит в областта на защитата на демокрацията, прозрачността, и човешките права. Кандидатстващите организации трябва да са регистрирани в България, Унгария, или Полша.

 Приоритет ще се дава на проекти, които отговарят на един или повече от следните критерии:

 • Отговарят на проблемите на жителите на отдалечени или селски райони, като се заемат с техните специфични нужди и предизвикателства.
 • Насърчават обществената ангажираност чрез популяризиране на участието, прозрачността, доброто управление и въпросите на правата на човека, мобилизирайки гражданите в селските райони.
 • Извършват дейности по контрол и мониторинг.
 • Създават или укрепват структури и мрежи за осигуряване постоянно присъствие на граждански и мониторингови ОГО извън големите градски центрове.
 • Овластяват местни активисти по правата на човека в периферните и селските райони по устойчив начин.

Процес по кандидатстване

Предложенията за проекти следва да се изпращат на имейл [email protected].

ЕСЕ приема и оценява кандидатури на текуща основа. Експертна комисия ще ги разгледа в три кръга:

 • Краен срок за подаване на документи: 15 януари 2023 г. / Съобщаване на резултатите: 15 февруари 2024 г.
 • Краен срок за подаване на документи: 15 март 2024 г. / Съобщаване на резултатите: 15 април 2024 г.
 • Краен срок за подаване на документи: 15 юни 2024 г. / Съобщаване на резултатите: 15 юли 2024 г.

Когато планирате времевата рамка на проекта си, молим да вземете предвид горепосочените дати и да спазвате крайния срок за подаване на документи за всеки кръг. Ако пропуснете крайния срок, кандидатурата Ви ще бъде разгледана в следващия кръг, три месеца по-късно.

При кандидатстване посочете референтния номер на поканата INT6 – Strengthening Watchdogs in Peripheral Areas в полето Относно на Вашия имейл. След получаванe на Вашата кандидатура ще получите потвърждение по имейл.

За да подадат проектно предложение, организациите трябва да попълнят формулярите по-долу на английски или на български езици.

Ще бъдат разглеждани само предложения, подадени при използване на тези формуляри.

Най-ранните възможни начални дати на одобрените проекти са 15 март 2024 г. (за проектни предложения, подадени до 15 януари), 15 май (за проектни предложения, подадени до 15 март) и 1 септември (за проектни предложения, подадени до 15 юни).

Няма ограничение на броя на кандидатурите, подадени от една организация, и на поканите, по които участва тя.

Съфинансирането на проекта под формата на собствен принос на организацията или други грантове е добре дошло, но не е задължително. Административните разходи (т.е. разходи за комунални услуги, счетоводство и финансово управление) не могат да надвишават 7 % от общия размер на гранта

От одобрените кандидатстващи организации се очаква да подпишат договор за отпускане на грант с The German Marshall Fund of the United States.

GMF си запазва правото да променя окончателния размер на гранта в зависимост от получените предложения и резултатите от оценяването.

За да научите повече за действащата програма на ECE по отпускане на грантове, за подкрепата за гражданското общество, и за работата по подпомагане на демокрацията, моля, посетете https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe или ни пишете на [email protected].

Критерии за оценяване

Предложенията за проекти ще бъдат оценявани въз основа на стандартен набор от критерии за оценка, включително:

 • Демонстрирано съответствие с целите на поканата, качество на формулировката на проблема, оценка на нуждите и релевантност по отношение на тези цели. (10)
 • Осъществимост на целите, предложените дейности и рентабилност на бюджета (5)
 • Ангажираност към демократичните ценности и основните права (3)
 • Синергия на предложената дейност с други дейности, финансирани с публични или частни средства, с цел избягване на дублиране. (3)
 • Възможности, организационни познания и технически опит на кандидата (2)
 • Креативни подходи и способност дейностите да се основават на изводи, придобити от досегашен опит - както успешен, така и неуспешен. (2)

Общо: 25 точки

Бонус точки ще бъдат присъждани въз основа на:

 • Дейности по проекта, които се осъществяват в селски райони (+2) или в малки градове и областни центрове (+1).

Заявленията ще бъдат оценени и подбрани от експерти, свързани с GMF, в рамките на едноетапна покана за представяне на предложения. Информацията за резултатите от оценяването ще бъде съобщена на кандидатите и представена на този уебсайт в рамките на един месец след крайния срок за подаване на заявления.

В случай на непоследователност или несъответствие между варианта на поканата за представяне на предложения на английски език, и който и да е друг езиков вариант, вариантът на английски език има предимство.

Настоящата покана за представяне на предложения е публикувана от програмата Engaging Central Europe на GMF като част от CEBRICS програмата и е съфинансирана от United States Agency for International Development (USAID). Отговорност за нейното съдържание носи единствено GMF ECE и тя не отразява непременно възгледите на USAID.


Публикувано на 16.11.2023