Opis programu 

Rosnąca polaryzacja polityczna i społeczna oraz pogłębiające się podziały pomiędzy mieszkańcami wsi, miast i regionów mają głęboki wpływ na kształt współczesnej demokracji. W celu wzmacniania zasad dobrego rządzenia oraz promowania równych szans dla obywateli i obywatelek bez względu na ich miejsce zamieszkania, program Engaging Central Europe (ECE) prowadzony przez The German Marshall Fund of the United States ogłasza specjalne zaproszenie do składania wniosków.   

Celem tego zaproszenia jest wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, które stoją na straży praw człowieka i przeciwdziałają korupcji, w rozszerzaniu ich działań poza duże ośrodki miejskie i wzmacnianiu głosu obywateli w małych miejscowościach i na obszarach wiejskich w dochodzeniu swoich praw.   

 

Kryteria wyboru 

W ramach tego zaproszenia ECE będzie wspierać krótko- i średnioterminowe projekty trwające od 4 do 12 miesięcy. Dotacje w wysokości od $10 000 do $20 000 będą dostępne dla organizacji z doświadczeniem w zakresie ochrony demokracji, transparentności i praw człowieka. Organizacje te muszą być prawnie zarejestrowane w Polsce.    

Priorytetowo traktowane będą projekty, które: 

 • Odnoszą się do lokalnych potrzeb i problemów obywateli i obywatelek w małych miejscowościach lub na obszarach wiejskich.   

 • Wzmacniają partycypację obywatelską oraz zdolność mobilizacyjną osób mieszkających w małych miejscowościach lub na obszarach wiejskich, promując zasady dobrego rządzenia i jawności oraz tematy związane z prawami człowieka.  

 • Prowadzą działania strażnicze i monitoringowe. 

 • Sieciują różne podmioty, tworzą struktury i działają na rzecz trwałej obecności organizacji strażniczych poza dużymi ośrodkami miejskimi.  

 • Wzmacniają w sposób trwały pozycję lokalnych działaczy i działaczek na rzecz praw człowieka w małych miejscowościach i na obszarach wiejskich. 

 

Proces składania wniosków 

Propozycje projektów należy przesyłać na adres [email protected]

ECE przyjmuje i ocenia wnioski na bieżąco. Panel ekspertów i ekspertek dokonuje przeglądu wniosków w trzech rundach: 

 • Termin nadesłania wniosku: do 15 stycznia 2024 r. / Ogłoszenie wyników: 15 lutego 2024 r. 

 • Termin nadesłania wniosku: do 15 marca 2024 r. / Ogłoszenie wyników: 15 kwietnia 2024 r. 

 • Termin nadesłania wniosku: do 15 czerwca 2024 r. / Ogłoszenie wyników: 15 lipca 2024 r. 

Planując ramy czasowe projektu, należy wziąć pod uwagę powyższe daty i przestrzegać terminu składania wniosków dla każdej rundy. W przypadku niedotrzymania terminu, wniosek zostanie rozpatrzony w kolejnej rundzie, trzy miesiące później. 

Aby złożyć wniosek projektowy, organizacje muszą wypełnić poniższe formularze w języku angielskim lub polskim. 

 

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone przy użyciu tych formularzy 

W temacie wiadomości e-mail z wnioskiem należy numer referencyjny zaproszenia "INT 6 – Wsparcie dla organizacji strażniczych". Każdy wnioskodawca otrzyma wiadomość z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia. 

Najwcześniejsze potencjalne daty rozpoczęcia wybranych projektów to: 

 • 15 marca 2024 r. (w przypadku projektów złożonych do 15 stycznia 2024 r.),  

 • 15 maja 2024 r. (w przypadku projektów złożonych do 15 marca 2024 r.)  

 • 1 września 2024 r. (w przypadku projektów złożonych do 15 czerwca 2024 r.).   

Nie ma ograniczeń co do liczby złożonych wniosków, w których może wziąć udział jedna organizacja. 

Współfinansowanie projektu w formie wkładu własnego organizacji lub innych dotacji jest mile widziane, ale nie obowiązkowe. Koszty administracyjne (tj. media, księgowość i zarządzanie finansami) nie mogą przekroczyć 7% całkowitej kwoty dotacji.  

Od grantobiorców oczekuje się podpisania umowy o dotację z German Marshall Fund of the United States. 

GMF zastrzega sobie prawo do zmiany ostatecznej kwoty dotacji w zależności od otrzymanych wniosków i wyników oceny. 

  

Kryteria oceny 

Propozycje projektów będą oceniane na podstawie następującego zestawu kryteriów: 

 • Adekwatność działań projektowych do celów i założeń konkursu, jakość diagnozy problemu i analiza potrzeb. (10)  

 • Wykonalność celów, proponowanych działań i optymalnie zaplanowany budżet. (5)  

 • Zaangażowanie w promocję wartości demokratycznych i praw człowieka (3)  

 • Uwzględnienie innych projektów finansowanych publicznie lub prywatnie, aby uniknąć powielania tych samych działań. (3)  

 • Zdolności, wiedza organizacyjna i techniczna wnioskodawcy (2)  

 • Kreatywne podejście oraz zdolność do wyciągnięcia wniosków i oparcia działań na podstawie wcześniejszych doświadczeń, zarówno pozytywnych jak i negatywnych. (2) 

Razem: 25 punktów 

Punkty bonusowe mogą zostaną przyznane za przeprowadzenie działań projektowych na obszarach wiejskich (+2) lub w miastach i stolicach regionów (+1). 

 

Aby dowiedzieć się więcej o bieżącym programie grantowym ECE, wsparciu społeczeństwa obywatelskiego i działaniach na rzecz demokracji, odwiedź stronę https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe lub napisz do nas na adres [email protected]

W przypadku niespójności lub rozbieżności między wersją anglojęzyczną a jakąkolwiek inną wersją językową, pierwszeństwo ma wersja anglojęzyczna. 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opublikowano w ramach programu CEBRICS. Prowadzonego przez dział Engaging Central Europe GMF i jest współfinansowane przez United States Agency for International Development (USAID). Za jego treść odpowiada wyłącznie ECE GMF, niekoniecznie odzwierciedla ona poglądy USAID. 

 

Opublikowano 11 grudnia 2023.