Opis programa  

Civilno društvo je ključni zagovornik i glavni bedem demokracije, temeljnih prava i europskih vrijednosti, ali su njegovi kapaciteti i doseg djelovanja postali ozbiljno ograničeni suženjem prostora za djelovanje civilnog društva u nekoliko država članica EU-a u regiji Srednje Europe. Umjesto da uživaju u poticajnom okruženju, organizacije civilnog društva (OCD) u tim zemljama često su zastrašene u javnosti i suočene s nedostatnim resursima i pravnim napadima. 

Iz tog razloga Transatlantic Foundation (TF), u suradnji s programom Engaging Central Europe (ECE) The German Marshall Fonda iz Sjedinjenih Američkih Država, objavljuje namjenski Poziv na dostavu projektnih prijedloga s ciljem potpore organizacijskom razvoju i prilagodbi praćenja (watchdog), transparentnosti i uključenosti OCD-a u državama članicama EU-a, koje su snažno pogođene suženjem prostora za djelovanje poput Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Poljske i Rumunjske. 

Prihvatljivi prijavitelji  

Poziv je otvoren za neprofitne organizacije civilnog društva, osnovane u jednoj od zemalja projekta (Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Rumunjska). Organizacija mora dokazati usklađenost s temeljnim pravima i vrijednostima sadržanim u konstitutivnim aktima Europske unije (EU) te imati dokazano iskustvo u poticanju građanskog sudjelovanja u dotičnim državama EU.   

Fizičke osobe NISU prihvatljivi prijavitelji. 

U okviru ovog poziva, ECE će podržati kratkoročne i srednjoročne projekte u trajanju od 6 do 24 mjeseca, u rasponu od 10.000 do 25.000 eura (EUR) za projekte koji se odvijaju unutar granica jedne zemlje te od 10.000 do 40.000 eura (EUR) za prekogranične projekte

Na raspolaganju je proračunu u vrijednosti od 450.000 eura (EUR). Transatlantic Foundation zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva ovisno o primljenim prijedlozima i rezultatima ocjenjivanja. 

Prihvatljive aktivnosti:  

 • projekti organizacijskog i operativnog razvoja koji imaju za cilj učinkovitu prilagodbu negativnim promjenama u operativnom okruženju, uzrokovanim suženjem prostora za djelovanje; 

 • treninzi u svrhu povećanja vještina informatičke sigurnosti osoblja OCD-a; 

 • treninzi u svrhu povećanja psihološke i emocionalne otpornosti osoblja OCD-a na zastrašivanje i druge oblike psihološkog pritiska; 

 • kampanje podizanja svijesti i izgradnja koalicija koje mogu pomoći OCD-ima u prilagodbi operativnom okruženju koje karakterizira suženje prostora za djelovanje. 

Projektne aktivnosti moraju se odvijati u jednoj ili više ciljanih zemalja – Bugarskoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj. Moguće su i prekogranične aktivnosti s drugim državama članicama EU-a.  

Poseban naglasak treba staviti na promicanje i zaštitu prava i vrijednosti prema Ugovorima EU-a i Povelji o temeljnim pravima, kao i rodno uključivom pristupu na svim razinama provedbe predloženog projekta. 

Ovim pozivom posebno se potiče prijava organizacija koje uključuju pojedince ili grupe u perifernim područjima. 

Proces prijave 

Projektni prijedlozi moraju biti poslani na e-mail adresu [email protected] do 15. srpnja 2023 godine.  

Molimo da u naslovu e-maila Vaše projektne prijave koristite oznaku poziva D3.3/D16-CfP-INT6

Za podnošenje projektnih prijedloga, organizacije moraju ispuniti niže navedene obrasce na engleskom ili jednom od nacionalnih jezika. 

Razmatrat će se samo projektni prijedlozi poslani i ispunjeni putem ovih obrazaca. 

Očekuje se da će odabrani projekti najranije započeti s provedbom  1. rujna 2023 godine

Kako biste saznali više o ECE-ovom aktualnom programu dodjele bespovratnih sredstava, podršci civilnom društvu i demokratizaciji, molimo posjetite https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe ili nas kontaktirajte putem e-mail adrese [email protected].  

Informativna radionica za prijavitelje održana je 8. lipnja 2023. Video snimci radionice možete pristupiti ovdje.

Kriteriji dodjele 

Projektni prijedlozi ocjenjivat će se na temelju standardnog skupa kriterija za dodjelu, uključujući: 

 • Relevantnost aktivnosti (5 bodova) 

 • Kvalitetu procjene problema, potreba, mogućnosti i rizika (4 boda) 

 • Izvedivost ciljeva i svrhe unutar vremenskog okvira (4 boda) 

 • Sinergiju predloženih aktivnosti s drugim javno ili privatno financiranim aktivnostima koje prijavitelj u trenutku prijave provodi s ciljem izbjegavanja njihovog dupliciranja (3 boda) 

 • Održivost (3 boda) 

 • Inovativnost pristupa i usvojene lekcije (5 bodova) 

 • Učinkovitu strategiju dosega odnosno pružanja usluga u područjima gdje one ne postoje/komunikacije/zagovaranja (4 boda) 

 • Kvalitetu plana praćenja i evaluacije, uključujući prikupljanje podataka (3 boda) 

 • Organizacijske kapacitete: ljudski kapaciteti, znanje o upravljanju organizacijskim procesima, tehnička stručnost prijavitelja (3 boda) 

 • Predanost aktivnosti vrijednostima EU i temeljnim pravima (3 boda) 

 • Relevantnost i isplativost troškova aktivnosti (5 bodova) 

Najveći broj bodova koji uspješan projektni prijedlog može ostvariti iznosi 42 boda. Prag prihvatljivosti iznosi 25 bodova.  

Prijave će ocijeniti i odabrati stručnjaci povezani s TF-om u okviru poziva u jednoj fazi. Informacije o rezultatima evaluacije bit će priopćene podnositeljima zahtjeva i predstavljene na web stranici PROTEUS-a u kolovozu 2023.  

Ovaj poziv za dostavu projektnih prijedloga objavljen je u sklopu programa EU CERV PROTEUS od Transatlantic Foundation, a sufinancira ga Europska unija. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost Transatlantic Foundation i ne odražava nužno stavove Europske unije.   

Program Experts

Program Experts