Opis programa 

Ljudje bi morali imeti enake pravice in priložnosti ne glede na rasno ali etnično poreklo, spolno usmerjenost, starost ali invalidnost. Vendar pa politična in družbena dinamika redno ogroža sodelovanje ranljivih skupin pri sprejemanju političnih odločitev in v javnem življenju, kar ima pogosto tako individualne kot kolektivne dolgoročne posledice za ranljive skupine. 

Zato Transatlantska fundacija (TF) v sodelovanju s programom Engaging Central Europe (ECE) nemškega Marshallovega sklada Združenih držav Amerike objavlja poseben razpis za zbiranje predlogov. Ta možnost financiranja je namenjena podpori organizacijam civilne družbe (OCD) s ciljem krepitve udeležbe ranljivih skupin v civilni družbi, politiki in javnem življenju v Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem, Poljskem, v Romuniji, na Slovaškem in v Sloveniji.   

 

Upravičenost 

Na razpis se lahko prijavijo organizacije civilne družbe in neprofitni subjekti s sedežem v Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem, Poljskem, v Romuniji, na Slovaškem in v Sloveniji. Organizacije civilne družbe, ki se prijavijo na razpis, morajo dokazati skladnost s temeljnimi pravicami in vrednotami, na katerih temelji EU in prav tako dokazati uspešnost pri spodbujanju državljanske udeležbe ranljivih skupin v zadevnih državah članicah EU.  

Fizične osebe in profitni subjekti NISO upravičeni prijavitelji predlogov. Poleg tega vlagatelji ne smejo biti povezani subjekti, sodelavci ali pogodbeniki TF. 

V okviru tega razpisa bo delovna skupina podprla kratkoročne do srednjeročne projekte, ki bodo trajali od 6 do 18 mesecev, v višini od 10.000 do 25.000 EUR za projekte v eni državi in od 10.000 do 40.000 EUR za čezmejne projekte. 

Sofinanciranje projekta v obliki lastnega prispevka ali drugih nepovratnih sredstev izven EU je dobrodošlo, vendar ni obvezno. Posredni stroški (tj. stroški za komunalne storitve, računovodstvo in finančno upravljanje) ne smejo presegati 7 % skupnega zneska neposrednih sredstev.   

Celotna razpoložljiva sredstva razpisa znašajo 300.000 EUR. TF si pridržuje pravico, da glede na prejete predloge in rezultate ocenjevanja ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev. 

 

Vrste upravičenih dejavnosti:  

 • povečanje sodelovanja ranljivih skupin v javnosti z ozaveščanjem, zagovorništvom ali izobraževalnimi kampanjami, 

 • spodbujanje in inoviranje državljanskega udejstvovanja teh skupin na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni s posebnim poudarkom na sodelovanju v javnih razpravah, političnem odločanju in izvajanju ali spremljanju političnih procesov, 

 • navezovanje stikov z novimi ciljnimi skupinami, privabljanje novih aktivistov in odzivanje na nove potrebe, 

 • trajnostna mobilizacija ciljnih skupin, 

 • spodbujanje medsektorskega sodelovanja organizacij civilne družbe in krepitev mrež prodemokratičnih akterjev. 

Projektne dejavnosti morajo potekati v eni ali več ciljnih državah: Bolgarija, Češka, Madžarska, Hrvaška, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija. Upoštevajo se lahko tudi čezmejne dejavnosti, ki vključujejo druge države EU ali države, ki niso članice EU.  

Poseben poudarek je treba nameniti spodbujanju in zaščiti pravic in vrednot iz pogodb EU in Listine o temeljnih pravicah ter pristopu, ki vključuje enakost spolov, na vseh ravneh izvajanja predlaganega projekta.   

K prijavi so še posebej vabljene organizacije, ki vključujejo posameznike ali skupine na obrobnih območjih. 

 

Postopek prijave 

Predloge projektov je treba poslati na naslov [email protected] do 1. novembra 2023 do 24.00 (polnoči).  

V zadevi elektronske prijave navedite sklic na razpis D2.8/D10-CfP-INT3. Po prejemu prijave boste prejeli potrditveno elektronsko sporočilo. 

Za oddajo predloga projekta morajo organizacije izpolniti spodnje obrazce v angleščini ali enem od nacionalnih jezikov. 

Upoštevani bodo samo predlogi, predloženi na teh obrazcih.  

Najzgodnejši možni datum začetka izvajanja izbranih projektov je 1. februar 2024. 

Število prijav in razpisov, v katerih lahko sodeluje ena organizacija, ni omejeno. 

Če želite izvedeti več o tekočem programu dodeljevanja donacij, podpori civilni družbi in delu na področju pomoči demokraciji, obiščite https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe ali nam pišite na [email protected] 

Informativni sestanek za prijavitelje  je potekal 28. septembra 2023. Posnetek sestanka si lahko ogledate tukaj. Predstavitev PowerPoint je na voljo tukaj

 

Kriteriji za izbiro projektov 

Projektni predlogi bodo ocenjeni na podlagi standardnih kriterijev za dodelitev, ki vključujejo: 

 • ustreznost predloga (5 točk); 

 • kakovost ocene izzivov, potreb, priložnosti in tveganj (4 točke); 

 • izvedljivost ciljev in časovnega okvira (4 točke); 

 • dopolnjevanje predlaganih aktivnosti z drugimi javno ali zasebno financiranimi aktivnostmi s poudarkom na preprečevanju podvajanja (3 točke); 

 • trajnost (3 točke); 

 • inovativni pristopi in pridobljene izkušnje (5 točk); 

 • učinkovita strategija obveščanja/komuniciranja/zagovorništva (4 točke); 

 • kakovost načrta spremljanja in vrednotenja, vključno z zbiranjem podatkov (3 točke); 

 • sposobnost, organizacijsko znanje in tehnično strokovno znanje prijavitelja (3 točke); 

 • zavezanost vrednotam EU in temeljnim pravicam (3 točke); 

 • ustreznost in stroškovna učinkovitost finančnega načrta (5 točk). 

Najvišje število točk predloga je 42 točk. Najnižje število točk za upravičenost je 25 točk. 

Vloge bodo ocenili in izbrali strokovnjaki, povezani s TF, v okviru enostopenjskega razpisa. Informacije o rezultatih ocenjevanja bodo prijaviteljem sporočene in predstavljene na PROTEUS spletni strani januarja 2024.  

V primeru neskladja ali razhajanja med angleško različico in katero koli drugo jezikovno različico se upošteva angleška različica predloga. 

 

Ta razpis za zbiranje predlogov je objavljen v okviru programa EU CERV PROTEUS, ki ga izvaja Transatlantska fundacija in ga sofinancira Evropska unija. Za njegovo vsebino je izključno odgovorna Transatlantska fundacija in ne odraža nujno stališč Evropske unije. 

Objavljeno 1. septembra 2023. 

Program Experts

Program Experts