Описание на програмата 

Гражданското общество е ключов защитник и основна опора на демокрацията, основните права и европейските ценности, но възможностите му и обхватът му са силно ограничени поради свиващото се пространство за него в няколко държави - членки на ЕС в Централна Европа. Вместо да се радват на благоприятна среда, организациите на гражданското общество (ОГО) в тези страни често са публично сплашвани и изправени пред предизвикателства, свързани с недостатъчни ресурси и съдебни атаки. 

По тази причина, Transatlantic Foundation (TF), в сътрудничество с програмата Engaging Central Europe (ECE) на The German Marshall Fund of the United States, отправя покана за представяне на предложения. с цел да подкрепи организационното развитие и адаптиране на ОГО, работещи в сферата на мониторинга, прозрачността и приобщаването в държавите - членки на ЕС, силно засегнати от феномена "свиване на пространството", като България, Хърватия, Унгария, Полша и Румъния. 

Допустимост 

Поканата се отнася до организации на гражданското общество с нестопанска цел, установени в България, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния. Организацията трябва да демонстрира зачитане на основните права и ценности, на които се основава ЕС, както и да има доказан опит в защитата на демокрацията, прозрачността и правата на човека. 

Физически лица НЕ са допустими кандидати. 

В рамките на тази покана, TF ще подкрепи краткосрочни и средносрочни проекти с продължителност от 6 до 24 месеца с бюджет, вариращ от 10 000 до 25 000 евро за проекти в отделна държава и от 10 000 до 40 000 евро за трансгранични проекти

Наличният бюджет по поканата е 450 000 евро. TF си запазва правото да не отпусне всички налични средства, в зависимост от получените предложения и резултатите от оценката. 

Видове допустими дейности: 

 • проекти за организационно и оперативно развитие, насочени към ефективно адаптиране към негативните промени в оперативната среда, причинени от феномена на свиващото се пространство 

 • обучения за повишаване на уменията на служителите на ОГО в областта на информационната сигурност 

 • обучения за повишаване на психологическата и емоционалната устойчивост на служителите на ОГО срещу сплашване и други форми на психологически натиск 

 • кампании за повишаване на осведомеността и изграждане на коалиции, които могат да подпомогнат адаптирането на ОГО към оперативната среда, характеризираща се със свиващото се пространство 

Дейностите по проекта трябва да се осъществяват в една или повече от посочените държави: България, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния. Могат да се разглеждат и трансгранични дейности с други държави - членки на ЕС. 

Специално внимание трябва да бъде обърнато на насърчаването и защитата на правата и ценностите съгласно Договорите на ЕС и Хартата на основните права, както и на подхода, включващ равенството между половете на всички нива на изпълнение на предложения проект. 

Особено се насърчават да кандидатстват организации, които работят с отделни лица или групи в периферни райони. 

Процес на кандидатстване 

Предложенията за проекти се изпращат на имейл [email protected] до 15.07.2023.  

При кандидатстване посочете референтния номер на поканата D3.3/D16-CfP-INT6 в полето „Относно“ на Вашия имейл. 

За да подадат предложение за проект, организациите следва да попълнят формулярите по-долу на английски език, или на един от националните езици. 

Ще бъдат разглеждани само предложения, подадени при използване на тези формуляри. 

Одобрените проекти се очаква да започнат още от 01.09.2023

За да научите повече за действащата програма на ECE по отпускане на грантове, за подкрепата за гражданското общество, и за работата по подпомагане на демокрацията, моля, посетете https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe или ни пишете на [email protected]

На 08.06.2023 г. се проведе информационна сесия за кандидатите. Видеозаписът на сесията е достъпен тук. 

Критерии за оценка 

Предложенията за проекти ще бъдат оценявани въз основа на стандартен набор от критерии за оценка, включително: 

 • Релевантност на дейността (5 точки) 

 • Качество на оценката на проблемите, нуждите, възможностите и риска (4 точки) 

 • Осъществимост на целите, задачите и времевата рамка (4 точки) 

 • Синергии на предложената дейност с други публично или частно финансирани дейности, с цел избягване на дублиране (3 точки) 

 • Устойчивост (3 точки) 

 • Иновативни подходи и направени изводи (5 точки) 

 • Ефективна стратегия за информиране/комуникация/застъпничество (4 точки) 

 • Качество на плана за мониторинг и оценка, включително събиране на данни (3 точки) 

 • Възможности, организационни познания и технически опит на кандидата (3 точки) 

 • Ангажираност към ценностите и основните права на ЕС (3 точки) 

 • Релевантност и рентабилност на разходите по дейността (5 точки) 

Максималната оценка, която може да получи едно успешно предложение, е 42 точки. Прагът за допустимост е 25 точки. 

Подадените предложения ще бъдат оценени и подбрани от експерти, свързани с TF, в рамките на едноетапна покана за представяне на предложения. Информация за резултатите от оценката ще бъде съобщена на кандидатите и представена на уебсайта на PROTEUS през август 2023-та година. 

Тази покана за представяне на предложения е публикувана като част от CERV програмата на ЕС PROTEUS от Transatlantic Foundation и е съфинансирана от Европейския съюз. Отговорност за нейното съдържание носи единствено Transatlantic Foundation и тя не отразява непременно възгледите на Европейския съюз. 

Program Experts

Program Experts