Описание на програмата  

Няма демокрация без демократи и следователно няма бъдеще за демокрацията без следващи поколения демократи. Създаването на основни демократични нагласи и впечатления сред младите хора е изключително важно на фона на ниското институционализиране на демократичното образование в официалните учебни програми и нарастващите нелиберални тенденции в Централна Европа, за да се създаде социална устойчивост срещу антидемократичните тенденции. 

По тази причина, The Transatlantic Foundation (TF), в сътрудничество с програмата Engaging Central Europe (ECE) на The German Marshall Fund of the United States, отправя покана за представяне на предложения. Настоящата възможност за финансиране има за цел да подпомогне организациите на гражданското общество (ОГО) с цел насърчаване на социалната ангажираност на децата (на възраст над 14 години) и младите хора чрез демократично образование и иновативни проекти, основани на принципа на участието, в България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения.   

 

Допустимост 

Поканата е отворена за ОГО и организации с нестопанска цел, установени в България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, и Словения. Кандидатстващите организации трябва да демонстрират зачитане на основните права и ценности, на които е основан ЕС, както и доказан опит в областта на демократичното образование или работата с младежи в съответните държави - членки на ЕС. 

Организациите, които включват деца в своите дейности, трябва да имат политика за закрила на децата, съответстваща на следните стандарти. 

Физически лица и организации с търговска цел НЕ са допустими кандидати. Освен това, кандидатите не могат да бъдат нито свързани лица, нито асоциирани лица, нито изпълнители на TF. 

В рамките на тази покана, TF ще подкрепи краткосрочни и средносрочни проекти с продължителност от 6 до 18 месеца с бюджет, вариращ от 10 000 до 25 000 евро за проекти в отделна държава и от 10 000 до 40 000 евро за трансгранични проекти. 

Съфинансиране на проекта под формата на собствен принос или други грантове не от ЕС е добре дошло, но не е задължително. Административните разходи (т.е. разходи за комунални услуги, счетоводство, и финансово управление) не могат да надвишават 7 % от общия размер на гранта. 

Наличният бюджет по поканата е 300 000 евро. TF си запазва правото да не отпусне всички налични средства, в зависимост от получените предложения и резултатите от оценките. 

 

Видове допустими дейности: 

 • Предлагане на съобразени с възрастта проекти за демократично образование, основани на участието, за деца (на възраст над 14 години) или млади хора (на възраст над 18 години). 

 • Насърчаване на демократичните процеси на местно ниво за представяне на интересите на учениците в училищата и извън тях. 

 • Създаване на мрежи от демократични младежки групи за координация, съвместни дейности и разработване на обща демократична програма. 

 • Засилване на гласа на младежите с демократични възгледи чрез онлайн и офлайн кампании 

 • Засилване на гласа на учениците в процеса на вземане на решения, свързани с образованието, на училищно, местно, регионално или национално равнище. 

 • Подобряване на демократичните и гражданските умения на деца (на възраст над 14 години) и младежи чрез ориентирани към развитието на общността доброволчески програми и стажове. 

 

Дейностите по проекта трябва да се осъществяват в една или повече от посочените държави: България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, и Словения. Могат да се разглеждат и трансгранични дейности, включващи други държави от ЕС или извън него. 

Специално внимание трябва да бъде обърнато на насърчаването и защитата на правата и ценностите съгласно Договорите на ЕС и Хартата на основните права, както и на подхода, включващ равенството между половете на всички нива на изпълнение на предложения проект. 

Особено се насърчават да кандидатстват организации, които работят с лица или групи в периферни райони. 

 

Процес на кандидатстване 

Предложенията за проекти се изпращат на имейл [email protected] до полунощ (00:00) на 01.11.2023. 

При кандидатстване посочете референтния номер на поканата D2.9/D12-CfP-INT4 в полето „Относно“ на Вашия имейл. След получаване на Вашата кандидатура ще получите потвърждение по имейл. 

За да подадат предложение за проект, организациите следва да попълнят формулярите по-долу, на английски или български език. 

Ще бъдат разглеждани само предложения, подадени при използване на тези формуляри. 

Най-ранната възможна начална дата на одобрените проекти е 01.02.2024. 

Няма ограничение на броя на кандидатурите, подадени от една организация, и на поканите, по които участва тя. 

За да научите повече за действащата програма на ECE по отпускане на грантове, за подкрепата за гражданското общество, и за работата по подпомагане на демокрацията, моля, посетете https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe или ни пишете на [email protected]

На 28.09.2023 г. се проведе информационна сесия за кандидатите. Видеозаписът на сесията е достъпен тук. PowerPoint презентацията от сесията е достъпна тук. 

Критерии за оценка 

Предложенията за проекти ще бъдат оценявани въз основа на стандартен набор от критерии за оценка, включително: 

 • Релевантност на дейността (5 точки)  

 • Качество на оценката на проблемите, нуждите, възможностите, и риска (4 точки)  

 • Осъществимост на целите, задачите, и времевата рамка (4 точки) 

 • Синергии на предложената дейност с други публично или частно финансирани дейности, с цел избягване на дублиране (3 точки) 

 • Устойчивост (3 точки) 

 • Иновативни подходи и направени изводи (5 точки) 

 • Ефективна стратегия за информиране/комуникация/застъпничество (4 точки) 

 • Качество на плана за мониторинг и оценка, включително събиране на данни (3 точки) 

 • Възможности, организационни познания и технически опит на кандидата (3 точки) 

 • Ангажираност към ценностите и основните права на ЕС (3 точки) 

 • Релевантност и рентабилност на разходите по дейността (5 точки) 

Максималната оценка, която може да получи едно успешно предложение, е 42 точки. Прагът за допустимост е 25 точки. 

Подадените предложения ще бъдат оценени и подбрани от експерти, свързани с TF, в рамките на едноетапна покана за представяне на предложения. Информация за резултатите от оценката ще бъде съобщена на кандидатите и представена на уебсайта на PROTEUS през януари 2024-та година

В случай на непоследователност или несъответствие между варианта на английски език и който и да е друг езиков вариант, вариантът на английски език има предимство. 

 

Тази покана за представяне на предложения е публикувана като част от CERV програмата на ЕС PROTEUS от Transatlantic Foundation и е съфинансирана от Европейския съюз. Отговорност за нейното съдържание носи единствено Transatlantic Foundation и тя не отразява непременно възгледите на Европейския съюз. 

Публикувано на 01.09.2023 

 

Program Experts

Program Experts