Opis programa 

Nema demokracije bez demokrata, stoga nema budućnosti za demokraciju bez sljedećih generacija demokrata. Usađivanje temeljnih demokratskih stavova i iskustava među mladima od presudne je važnosti u kontekstu niske institucionalizacije demokratskog obrazovanja u službenim nastavnim planovima i programima te rastućih neliberalnih trendova u srednjoj Europi kako bi se stvorila društvena otpornost protiv antidemokratskih tendencija.  

Zbog navedenog razloga, Transatlantic Foundation (TF) u suradnji s  programom Engaging Central Europe (ECE) German Marshall Fonda iz Sjedinjenih Američkih Država objavljuje namjenski Poziv za dostavu projektnih prijedloga. Cilj poziva je podržati organizacije civilnog društva (OCD) s ciljem poticanja društvene uključenosti djece (u dobi od 14+) i mladih putem projekata obrazovanja o demokraciji i modela aktivnog sudjelovanja u Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Sloveniji.  

  

Prihvatljivi prijavitelji  

Poziv je otvoren za organizacije civilnog društva i neprofitne subjekte registrirane u Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Sloveniji. Organizacije civilnog društva koje se prijavljuju moraju dokazati usklađenost s temeljnim pravima i vrijednostima sadržanim u konstitutivnim aktima Europske unije (EU) te imati dokazano iskustvo u obrazovanju o demokraciji ili radu s mladima u dotičnim državama članicama EU.  

Organizacije koje u svoje aktivnosti uključuju djecu moraju imati politiku zaštite djece usklađenu s Međunarodnim standardima zaštite djece (ICS standards).  

Fizičke osobe i profitne organizacije NISU prihvatljivi prijavitelji.  Dodatno, prijavitelji ne mogu biti pridruženi subjekt(i), suradnici ili izvođači TF-a.  

U okviru ovog Poziva, podržat će se kratkoročni do srednjoročni projekti u trajanju između 6 i 18 mjeseci u rasponu od 10 000 eura (EUR) do 25 000 eura (EUR) za pojedinačne projekte koji se odvijaju unutar granica jedne zemlje te od 10 000 eura (EUR) do 40 000 eura (EUR) za prekogranične projekte. 

Sufinanciranje projekata u obliku vlastitog doprinosa ili sufinanciranje iz drugih izvora (izvan EU) je dopušteno, ali nije obveza prijavitelja. Administrativni troškovi (npr. režije, računovodstvo, financijsko upravljanje) ne smiju prijeći iznos od 7% ukupnog iznosa bespovratnih sredstava 

Na raspolaganju je proračun u ukupnoj vrijednosti od 300.000 eura (EUR). Transatlantic Foundation zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva ovisno o primljenim projektnim prijedlozima i rezultatima ocjenjivanja.     

Prihvatljive aktivnosti: 

 • Projekti za djecu (u dobi 14+) ili mlade odrasle (18+) koji nude dobno specifične aktivnosti obrazovanja o demokraciji, temeljene na modelu participativnog pristupa; 

 • Poticanje temeljnih demokratskih procesa za zastupanje interesa učenika unutar škola i izvan njih; 

 • Stvaranje mreža demokratskih grupa mladih za koordinaciju, zajedničke aktivnosti i razvoj zajedničke demokratske agende; 

 • Jačanje glasa demokratske mladeži kroz mrežne i izvanmrežne kampanje; 

 • Pojačati glas učenika u procesu donošenja odluka vezanih uz obrazovanje na školskoj, lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini; 

 • Poboljšati demokratske i građanske vještine kod djece (u dobi od 14+) i mladih odraslih kroz programe volontiranja i pripravništva usmjerene na razvoj zajednice. 

Projektne aktivnosti moraju se odvijati u jednoj ili više ciljanih zemalja – Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Sloveniji. Moguće su i prekogranične aktivnosti s drugim državama članicama EU-a.   

Poseban naglasak treba staviti na promicanje i zaštitu prava i vrijednosti prema Ugovorima EU-a i Povelji o temeljnim pravima, kao i rodno uključivom pristupu na svim razinama provedbe predloženog projekta.  

Ovim pozivom posebno se potiče prijava organizacija koje uključuju pojedince ili grupe u perifernim područjima.  

 

Proces prijave 

Projektni prijedlozi primaju se do 1. studenog 2023. godine do 23:59 sati na mail [email protected]

Molimo da u naslovu e-maila Vaše projektne prijave koristite oznaku poziva D2.9/D12-CfP-INT4. Nakon primitka prijave, o istom ćete biti obaviješteni putem maila. 

Za podnošenje projektnih prijedloga organizacije moraju ispuniti niže navedene obrasce na engleskom ili jednom od nacionalnih jezika.   

Razmatrat će se samo projektni prijedlozi poslani i ispunjeni putem ovih obrazaca.   

Očekuje se da će odabrani projekti najranije započeti s provedbom 1. veljače 2024. godine. 

Ne postoji ograničenje u broju prijava i broju poziva koje može podnijeti i u kojima može sudjelovati  jedna organizacija. 

Kako biste saznali više o ECE-ovom aktualnom programu dodjele bespovratnih sredstava, podršci civilnom društvu i demokratizaciji, molimo posjetite https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe ili nas kontaktirajte putem e-mail adrese [email protected]

Informativna radionica za prijavitelje održana je 28. rujna 2023. Video snimci radionice možete pristupiti ovdje. PowerPoint prezentaciju sa radionice možete pristupiti ovdje.   

 

Kriteriji dodjele sredstava 

Projektni prijedlozi ocjenjivat će se na temelju standardnog skupa kriterija za dodjelu sredstava, uključujući:  

 • Relevantnost aktivnosti (5 bodova)  

 • Kvalitetu procjene problema, potreba, mogućnosti i rizika (4 boda)  

 • Izvedivost ciljeva i svrhe unutar vremenskog okvira (4 boda)  

 • Sinergiju predloženih aktivnosti s drugim javno ili privatno financiranim aktivnostima koje prijavitelj u trenutku prijave provodi s ciljem izbjegavanja njihovog dupliciranja (3 boda)  

 • Održivost (3 boda)  

 • Inovativnost pristupa i usvojene lekcije (5 bodova)  

 • Učinkovitu strategiju dosega odnosno pružanja usluga u područjima gdje one ne postoje/komunikacije/zagovaranja (4 boda)  

 • Kvalitetu plana praćenja i evaluacije, uključujući prikupljanje podataka (3 boda)  

 • Organizacijske kapacitete: ljudski kapaciteti, znanje o upravljanju organizacijskim procesima, tehnička stručnost prijavitelja (3 boda)  

 • Predanost aktivnosti vrijednostima EU i temeljnim pravima (3 boda)  

 • Relevantnost i isplativost troškova aktivnosti (5 bodova)  

Najveći broj bodova koji uspješan projektni prijedlog može ostvariti iznosi 42 boda. Prag prihvatljivosti iznosi 25 bodova.   

Prijave će ocijeniti i odabrati stručnjaci povezani s TF-om u okviru poziva u jednoj fazi. Informacije o rezultatima evaluacije bit će priopćene podnositeljima zahtjeva i predstavljene na PROTEUS web stranici  u siječnju 2024. godine. 

U slučaju nedosljednosti između engleske verzije ovog poziva te bilo koje verzije prijevoda na druge jezike, engleska verzija će imati prevagu.    

 

Ovaj poziv za dostavu projektnih prijedloga objavljen je u sklopu programa EU CERV PROTEUS koji provodi Transatlantic Foundation, a sufinancira ga Europska unija. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost Transatlantic Foundation i ne odražava nužno stavove Europske unije.    

Objavljeno 1. rujna 2023. godine.  

 

Program Experts

Program Experts