Popis programu 

Důvěra veřejnosti ve vládu klesá v celé střední a východní Evropě. Občané se neangažují a ztrácejí zájem o demokratické procesy. Nedostatečná transparentnost, nedostatečně otevřená správa věcí veřejných a příliš malá odpovědnost veřejných činitelů vedou k nízké míře občanské angažovanosti.  

Občanská společnost a infrastruktury, které vytváří, jsou ale zásadní pro potlačování negativních trendů v účasti veřejnosti a politické apatie, pro podporu občanské angažovanosti a pro zajištění rovného uplatňování základních práv a hodnot EU ve společnosti jako celku.  

Z tohoto důvodu Transatlantic Foundation (TF) ve spolupráci s programem Engaging Central Europe (ECE) organizace German Marshall Fund of the United States vyhlašuje zvláštní  grantovou výzvu. Cílem této výzvy je podpořit občanské skupiny (OS) se záměrem posílit online i offline účast občanů na veřejné diskuzi a rozhodovacích procesech v Chorvatsku, České republice, Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku.   

Způsobilost 

Výzva je určena neziskovým občanským skupinám se sídlem v jedné ze zemí projektu (Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko). Organizace musí prokázat soulad se základními právy a hodnotami, na nichž je EU založena, a prokazatelné výsledky v podpoře občanské účasti v příslušných státech EU.  

Fyzické osoby NEJSOU způsobilé. 

V rámci této výzvy TF podpoří krátkodobé až střednědobé projekty v délce trvání 6 až 24 měsíců v rozmezí 10 000 až 25 000 EUR pro projekty v jedné zemi a 10 000 až 40 000 EUR pro přeshraniční projekty. 

Celkový rozpočet výzvy činí 300 000 EUR. Transatlantic Foundation si vyhrazuje právo nepřidělit všechny dostupné finanční prostředky v závislosti na obdržených žádostech a výsledcích hodnocení. 

Typy způsobilých aktivit:  

 • organizování inkluzivních online a offline participativních procesů, rámců, sérií akcí a dalších participativních formátů 

 • organizování inkluzivních online a offline formátů dialogu zaměřených na konkrétní problematiku nebo komunitu či jiných diskuzních platforem 

 • organizování občanských platforem a občanských dialogů, zvyšování povědomí, osvěta, komunikace a veřejné informační kampaně prostřednictvím sociálních sítí; 

 • vytváření koalic a partnerství mezi občanskými skupinami, koordinace a strategická spolupráce mezi OS a dalšími zúčastněnými stranami, subjekty veřejného nebo soukromého sektoru; 

 • další online/offline formy podpory občanské angažovanosti na místní, regionální nebo celostátní úrovni při veřejném diskuzi, politickém rozhodování a realizaci nebo monitorování politických procesů. 

Aktivity projektu musí probíhat v jedné nebo více cílových zemích – Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku. Mohou být uznány i přeshraniční aktivity s ostatními členskými státy EU.  

Zvláštní důraz je třeba klást na podporu a ochranu práv a hodnot podle Smluv o EU a podle Listiny základních práv EU a také na genderově inkluzivní přístup na všech úrovních realizace navrhovaného projektu.   

K přihlášce povzbuzujeme obzvláště organizace, které zapojují jednotlivce nebo skupiny v okrajových oblastech. 

Proces podání žádosti 

Návrhy projektů se zasílají na adresu [email protected] do 15. července 2023.  

V předmětu e-mailu s žádostí uveďte číslo výzvy D2.6/D6-CfP-INT1.   

Žádost musí obsahovat následující formuláře vyplněné v angličtině nebo v jednom z národních jazyků. 

Posouzeny budou pouze žádosti předložené na těchto formulářích.  

Vybrané projekty mají být zahájeny už 1. září 2023

Více o probíhajícím grantovém programu ECE, podpoře občanské společnosti a pomoci demokracii najdete na stránce https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe nebo nám napište na adresu [email protected]

Informační schůzka pro žadatele se konala 8. června 2023. Záznam této schůzky můžete zhlédnout zde.

Kritéria přidělení 

Žádosti budou hodnoceny podle standardního souboru kritérií, a to: 

 • Relevance (5 bodů) 

 • Kvalita problémů, potřeb, příležitostí a zhodnocení rizik (4 body) 

 • Proveditelnost cílů, záměrů a časového rámce (4 body) 

 • Synergie návrhu s jinými veřejně nebo soukromě financovanými akcemi v zájmu zamezení duplicity (3 body) 

 • Udržitelnost (3 body) 

 • Inovativní přístupy a získané zkušenosti (5 bodů) 

 • Účinná strategie dosahu/komunikace/obhajoby (4 body) 

 • Kvalita plánu monitorování a vyhodnocení, včetně sběru dat (3 body) 

 • Schopnost, organizační znalosti a technická odbornost žadatele (3 body) 

 • Závazek k dodržování hodnot EU a základních práv (3 body) 

 • Relevance a efektivita nákladů na akci (5 bodů) 

Maximální získaný počet bodů úspěšného návrhu je 42. Hranice způsobilosti je 25 bodů. 

Žádosti budou hodnoceny a vybírány odborníky přidruženými k TF v rámci jednofázové výzvy. Informace o výsledcích hodnocení budou žadatelům sděleny a prezentovány na internetové stránce PROTEUS v srpnu 2023.   

Tato výzva k předkládání žádostí o granty byla vyhlášena v rámci projektu PROTEUS, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím programu CERV. Za obsah této výzvy nese výhradní odpovědnost Transatlantic Foundation a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie. 

Program Experts

Program Experts