Popis programu 

Ženy a muži by mali požívať rovnaké práva a príležitosti. Avšak tendencie vo vývoji politického a spoločenského života sú spravidla výzvou pre participáciu žien v politickom rozhodovaní a verejnom živote, neraz s ďalekosiahlymi dôsledkami ako pre jednotlivé ženy tak aj pre spoločnosť. 

Z tohto dôvodu The Transatlantic Foundation (TF) v spolupráci s Engaging Central Europe (ECE) program of The German Marshall Fund of the United States vyhlasuje osobitnú výzvu na predkladanie projektových žiadostí. Výzva je zameraná na podporu organizácií občianskej spoločnosti s cieľom zvýšiť občiansku angažovanosť žien v politickom a verejnom živote v Chorvátsku, Českej republike, Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku. 

 

Oprávnenosť žiadateľa  

Výzva je otvorená pre neziskové mimovládne organizácie (MVO) a občianske spoločnosti (OS) so sídlom v jednej z programových krajín (Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko). Opravený žiadateľ musí preukázať súlad so základnými právami a hodnotami EÚ, ako aj dosiahnuté výsledky v oblasti podpory účasti žien v politickom a verejnom živote príslušného štátu EÚ. 

Výzva NIE je určená pre fyzické osoby. Ďalej, žiadateľ nesmie byť pridruženým subjektom, spoločníkom, alebo dodávateľom TF. 

V rámci tejto výzvy TF podporí krátkodobé až strednodobé projekty s dĺžkou trvania 6 až 18 mesiacov v rozpätí od 10 000 do 25 000 € pre projekty v jednotlivých krajinách a od 10 000 do 40 000 € pre cezhraničné projekty

Ko-financovanie projektu z vlastných alebo iných zdrojov (okrem zdrojov EÚ) je vítané ale nie povinné. Administratívne náklady projektu (t. j. režijné, účtovníctvo, finančné riadenie, a atď.) nesmú prekročiť 7 % celkovej výšky požadovaného grantu. 

Výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 300 000 €. TF si vyhradzuje právo nevyčerpať všetky dostupné finančné prostriedky v závislosti od prijatých návrhov a výsledkov hodnotenia. 

 

Oprávnené aktivity:  

  • podpora účasti žien na verejnom živote prostredníctvom kampaní na zvyšovanie povedomia, občianskej advokácie alebo vzdelávania 

  • posilnenie a inovácia občianskej angažovanosti žien na miestnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni s osobitným dôrazom na ich účasť na verejných diskusiách, politickom rozhodovaní a monitorovaní politických procesov 

  • oslovenie nových cieľových skupín, prilákanie nových aktivistov a reagovanie na vznikajúce potreby 

  • udržateľná mobilizácia cieľových skupín  

  • podpora medzi-sektorovej spolupráce organizácií občianskej spoločnosti a sieťovania prodemokratických aktérov  

Projektové aktivity musia byť realizované v jednej alebo viacerých programových krajinách, a to v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku. Oprávnené sú aj cezhraničné aktivity s inými členskými a ne-členskými štátmi EÚ.  

Osobitný dôraz je potrebné klásť na podporu a ochranu práv a hodnôt stanovených zmluvami EÚ a Charty základných práv, ako aj rodovo inkluzívny prístup na všetkých úrovniach realizácie projektových aktivít. 

Organizácie, ktoré sa zameriavajú na zapojenie jednotlivcov alebo skupín z periférnych a vidieckych oblastí, sú obzvlášť vyzvané k podaniu žiadosti. 

 

Predloženie žiadostí a postup hodnotenia 

Projektové žiadosti musia byť zaslané elektronicky na adresu [email protected] najneskôr do 24:00 (polnoc) 1. novembra 2023.  

V predmete e-mailovej žiadosti uveďte odkaz na výzvu D2.7/D8-CfP-INT2. 

V rámci projektovej žiadosti musia organizácie vyplniť nižšie uvedené formuláre v angličtine alebo v jednom z programových jazykov. 

Posudzovať sa budú len žiadosti predložené na vyššie stanovených formulároch. 

Predpokladaný začiatok realizácie projektov je 1. február 2024.   

Počet podaných žiadostí a účasť na výzvach zo strany jednej organizácie nie je obmedzená. 

Pre viac informácií o prebiehajúcom grantovom programe ECE na podporu rozvoja občianskej spoločnosti a demokracie navštívte stránku https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe alebo nám pošlite e-mail na adresu [email protected]

Informačné stretnutie pre žiadateľov sa uskutoční 28. septembra 2023 o 12.00 hod. Na podujatie sa môžete zaregistrovať TU. Stretnutie bude vedené v anglickom jazyku.  

Hodnotiace kritériá 

Projektové žiadosti budú hodnotené na základe týchto kritérií:  

  • Relevantnosť projektových aktivít a cieľov (5 bodov)  

  • Kvalita zhodnotenia problémov, potrieb, príležitostí a rizík (4 body) 

  • Uskutočniteľnosť cieľov, zámerov a časového rámca projektu (4 body) 

  • Synergia navrhovaných aktivít projektu s inými činnosťami v danej oblasti, financovanými z verejných alebo súkromných zdrojov, s cieľom zabrániť duplicite (3 body) 

  • Udržateľnosť (3 body) 

  • Inovatívne prístupy a zhodnotenie nadobudnutých skúseností (5 bodov) 

  • Účinnosť stratégie práce s verejnosťou/komunikácie/advokácie (4 body) 

  • Kvalita plánu monitorovania a evaluácie projektových aktivít, vrátane zberu dát (3 body) 

  • Odborná a administratívna kapacita žiadateľa (3 body) 

  • Záväzok voči základným právam a hodnotám EÚ (3 body) 

  • Relevantnosť a hospodárnosť požadovaných nákladov projektu (5 bodov) 

Najvyšší možný počet bodov je 42. Úspešný projekt musí dosiahnuť minimálne 25 bodov.  

Za odborné hodnotenie žiadostí zodpovedá personál a experti pridružení k TF. Projektové žiadosti budú hodnotené v rámci jedného výberového kola. Žiadateľom budú informácie o výsledkoch hodnotenia oznámené e-mailom a zverejnené na webovej stránke PROTEUS v priebehu januára 2024. 

V prípade nesúladu alebo rozporu medzi anglickou verziou a akoukoľvek inou jazykovou má anglická verzia prednosť. 

 

Táto grantová výzva bola zverejnená v rámci projektu PROTEUS, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie pomocou programu CERV. Za obsah výzvy zodpovedá výhradne Transatlantická nadácia a nemusí nutne zodpovedať názorom Európskej únie. 

Zverejnené 1. septembra 2023. 

Program Experts

Program Experts