Popis programu 

Ženy a muži by mali požívať rovnaké práva a príležitosti. Avšak tendencie vo vývoji politického a spoločenského života sú spravidla výzvou pre participáciu žien v politickom rozhodovaní a verejnom živote, neraz s ďalekosiahlymi dôsledkami ako pre jednotlivé ženy tak aj pre spoločnosť. 

Z tohto dôvodu The Transatlantic Foundation (TF) v spolupráci s Engaging Central Europe (ECE) program of The German Marshall Fund of the United States vyhlasuje osobitnú výzvu na predkladanie projektových žiadostí. Výzva je zameraná na podporu organizácií občianskej spoločnosti s cieľom zvýšiť občiansku angažovanosť žien v politickom a verejnom živote v Chorvátsku, Českej republike, Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku. 

 

Oprávnenosť žiadateľa  

Výzva je otvorená pre neziskové mimovládne organizácie (MVO) a občianske spoločnosti (OS) so sídlom v jednej z programových krajín (Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko). Opravený žiadateľ musí preukázať súlad so základnými právami a hodnotami EÚ, ako aj dosiahnuté výsledky v oblasti podpory účasti žien v politickom a verejnom živote príslušného štátu EÚ. 

Výzva NIE je určená pre fyzické osoby. Ďalej, žiadateľ nesmie byť pridruženým subjektom, spoločníkom, alebo dodávateľom TF. 

V rámci tejto výzvy TF podporí krátkodobé až strednodobé projekty s dĺžkou trvania 6 až 18 mesiacov v rozpätí od 10 000 do 25 000 € pre projekty v jednotlivých krajinách a od 10 000 do 40 000 € pre cezhraničné projekty

Ko-financovanie projektu z vlastných alebo iných zdrojov (okrem zdrojov EÚ) je vítané ale nie povinné. Administratívne náklady projektu (t. j. režijné, účtovníctvo, finančné riadenie, a atď.) nesmú prekročiť 7 % celkovej výšky požadovaného grantu. 

Výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 300 000 €. TF si vyhradzuje právo nevyčerpať všetky dostupné finančné prostriedky v závislosti od prijatých návrhov a výsledkov hodnotenia. 

 

Oprávnené aktivity:  

 • podpora účasti žien na verejnom živote prostredníctvom kampaní na zvyšovanie povedomia, občianskej advokácie alebo vzdelávania 

 • posilnenie a inovácia občianskej angažovanosti žien na miestnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni s osobitným dôrazom na ich účasť na verejných diskusiách, politickom rozhodovaní a monitorovaní politických procesov 

 • oslovenie nových cieľových skupín, prilákanie nových aktivistov a reagovanie na vznikajúce potreby 

 • udržateľná mobilizácia cieľových skupín  

 • podpora medzi-sektorovej spolupráce organizácií občianskej spoločnosti a sieťovania prodemokratických aktérov  

Projektové aktivity musia byť realizované v jednej alebo viacerých programových krajinách, a to v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku. Oprávnené sú aj cezhraničné aktivity s inými členskými a ne-členskými štátmi EÚ.  

Osobitný dôraz je potrebné klásť na podporu a ochranu práv a hodnôt stanovených zmluvami EÚ a Charty základných práv, ako aj rodovo inkluzívny prístup na všetkých úrovniach realizácie projektových aktivít. 

Organizácie, ktoré sa zameriavajú na zapojenie jednotlivcov alebo skupín z periférnych a vidieckych oblastí, sú obzvlášť vyzvané k podaniu žiadosti. 

 

Predloženie žiadostí a postup hodnotenia 

Projektové žiadosti musia byť zaslané elektronicky na adresu [email protected] najneskôr do 24:00 (polnoc) 1. novembra 2023.  

V predmete e-mailovej žiadosti uveďte odkaz na výzvu D2.7/D8-CfP-INT2. 

V rámci projektovej žiadosti musia organizácie vyplniť nižšie uvedené formuláre v angličtine alebo v jednom z programových jazykov. 

Posudzovať sa budú len žiadosti predložené na vyššie stanovených formulároch. 

Predpokladaný začiatok realizácie projektov je 1. február 2024.   

Počet podaných žiadostí a účasť na výzvach zo strany jednej organizácie nie je obmedzená. 

Pre viac informácií o prebiehajúcom grantovom programe ECE na podporu rozvoja občianskej spoločnosti a demokracie navštívte stránku https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe alebo nám pošlite e-mail na adresu [email protected]

Informačné stretnutie pre žiadateľov sa uskutočnilo 28. septembra 2023. Záznam zo stretnutia si môžete pozrieť tu.  PowerPoint prezentácia je dostupná tu.  

Hodnotiace kritériá 

Projektové žiadosti budú hodnotené na základe týchto kritérií:  

 • Relevantnosť projektových aktivít a cieľov (5 bodov)  

 • Kvalita zhodnotenia problémov, potrieb, príležitostí a rizík (4 body) 

 • Uskutočniteľnosť cieľov, zámerov a časového rámca projektu (4 body) 

 • Synergia navrhovaných aktivít projektu s inými činnosťami v danej oblasti, financovanými z verejných alebo súkromných zdrojov, s cieľom zabrániť duplicite (3 body) 

 • Udržateľnosť (3 body) 

 • Inovatívne prístupy a zhodnotenie nadobudnutých skúseností (5 bodov) 

 • Účinnosť stratégie práce s verejnosťou/komunikácie/advokácie (4 body) 

 • Kvalita plánu monitorovania a evaluácie projektových aktivít, vrátane zberu dát (3 body) 

 • Odborná a administratívna kapacita žiadateľa (3 body) 

 • Záväzok voči základným právam a hodnotám EÚ (3 body) 

 • Relevantnosť a hospodárnosť požadovaných nákladov projektu (5 bodov) 

Najvyšší možný počet bodov je 42. Úspešný projekt musí dosiahnuť minimálne 25 bodov.  

Za odborné hodnotenie žiadostí zodpovedá personál a experti pridružení k TF. Projektové žiadosti budú hodnotené v rámci jedného výberového kola. Žiadateľom budú informácie o výsledkoch hodnotenia oznámené e-mailom a zverejnené na webovej stránke PROTEUS v priebehu januára 2024. 

V prípade nesúladu alebo rozporu medzi anglickou verziou a akoukoľvek inou jazykovou má anglická verzia prednosť. 

 

Táto grantová výzva bola zverejnená v rámci projektu PROTEUS, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie pomocou programu CERV. Za obsah výzvy zodpovedá výhradne Transatlantická nadácia a nemusí nutne zodpovedať názorom Európskej únie. 

Zverejnené 1. septembra 2023. 

Program Experts

Program Experts