Описание на програмата  

Въпреки опитите на популисти и нелиберални лидери да подкопаят независимостта на съдебната власт, националните и международните съдилища често предоставят най-ефективните възможности за оспорване на дискриминационни закони, за оспорване премахването на механизмите за институционален контрол, за осигуряване на свобода на информацията и противопоставяне на авторитарния правен инженеринг. Воденето на стратегически съдебни дела е ключов актив в инструментариума на правозащитните и антикорупционните мониторингови организации при защитата на основните права, прозрачността и либералния конституционализъм с правни средства.     

По тази причина Transatlantic Foundation (TF), в сътрудничество с програмата Engaging Central Europe (ECE) на The German Marshall Fund of the United States, обявява покана за представяне на предложения. Целта на тази възможност за финансиране е да се укрепят способностите на мониторинговите организации за водене на стратегически съдебни дела в България, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия. 

 

Допустимост  

Поканата се отнася до организации на гражданското общество и организации с нестопанска цел, установени в България, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия. Кандидатстващите организации трябва да демонстрират зачитане на основните права и ценности, на които се основава ЕС, както и да имат доказан опит в правата на човека или прозрачността.  

Физически лица и юридически лица със стопанска цел НЕ са допустими кандидати. Освен това кандидатите не могат да бъдат нито свързани организации, нито асоциирани лица, нито изпълнители на TF.

В рамките на тази покана, TF ще подкрепи краткосрочни и средносрочни проекти с продължителност от 6 до 12 месеца с бюджет, вариращ от 10 000 до 30 000 евро за проекти в отделна държава и от 10 000 до 40 000 евро за трансгранични проекти. 

Съфинансирането на проекта под формата на собствен принос или от други източници извън ЕС е добре дошло, но не е задължително. Административните разходи (т.е. разходи за комунални услуги, счетоводство и финансово управление) не могат да надвишават 7 % от общия размер на гранта.   

Наличният бюджет по поканата е 400 000 евро. TF си запазва правото да не отпусне всички налични средства, в зависимост от получените предложения и резултатите от оценката. 

 

Видове допустими дейности:  

 • Предоставяне на правна помощ на маргинализирани общности и лица, засегнати от нарушения на правата на човека. 
 • Укрепване способностите за водене на стратегически съдебни дела на организациите, представляващи потърпевши страни и жертви на нарушения на правата на човека със системно значение пред съдилищата 
 • Укрепване способностите на организациите, използващи законите за достъп до информация (ЗДОИ) по стратегически начин, за водене на стратегически съдебни дела с цел поддържане прозрачността и подпомагане гражданите и организациите на гражданското общество при подаването на заявления по ЗДОИ и обжалването на откази. 
 • Провеждане на работни срещи, семинари или обучения за повишаване на правния капацитет на организациите на гражданското общество, със специален акцент върху наличните национални, международни и европейски правни възможности. 
 • Изграждане на цялостни стратегии за комуникация и застъпничество по отношение на съществуващата съдебна дейност на мониторинговите организации. 

Важна бележка относно допустимостта: 

Допустимите дейности по воденето на стратегически съдебни дела са ограничени само до изграждането на капацитет, дейности за повишаване на осведомеността, обучение, взаимно обучение и обмен на добри практики и аналитични дейности. 

Съдебни искове и дейности по пряко водене на съдебни дела не са допустими по тази покана. 

Дейностите по проекта трябва да се осъществяват в една или повече от посочените държави: България, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия. Могат да се разглеждат и трансгранични дейности с други държави - членки на ЕС. 

Специално внимание трябва да бъде обърнато на насърчаването и защитата на правата и ценностите съгласно Договорите на ЕС и Хартата на основните права, както и на подхода, включващ равенството между половете на всички нива на изпълнение на предложения проект. 

Особено се насърчават да кандидатстват организации, които ангажират лица или групи в периферни райони. 

 

Процес по кандидатстване 

Предложенията за проекти следва да се изпращат на имейл [email protected] до 23:59 ч. (централноевропейско време) на 01.09.2024 г. 

При кандидатстване посочете референтния номер на поканата D3.4/D18-CfP-INT7 в полето „Относно“ на Вашия имейл.  
След получаване на Вашата кандидатура ще получите потвърждение по имейл.   

За да подадат предложение за проект, организациите следва да попълнят формулярите по-долу на английски език, или на един от националните езици.  

Ще бъдат разглеждани само предложения, подадени при използване на тези формуляри. 

Одобрените проекти могат да започнат най-рано от 01.01.2025 г., и трябва да приключат не по-късно от 31.12.2025 г. 

Няма ограничение на броя на кандидатурите, подадени от една организация, и на поканите, по които участва тя. 

За да научите повече за действащата програма на ECE по отпускане на грантове, за подкрепата за гражданското общество, и за работата по подпомагане на демокрацията, моля, посетете https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe или ни пишете на [email protected]. 

На 15.07.2024 г. от 12:00 ч. централноевропейско време ще се проведе информационна сесия за кандидатите. Можете да се регистрирате за участие тук. 

Критерии за оценка 

Предложенията за проекти ще бъдат оценявани въз основа на стандартен набор от критерии за оценка, включително: 

 • Демонстрирано съответствие с целите на поканата, качество на формулировката на проблема, оценка на нуждите и релевантност по отношение на тези цели. (10) 
 • Осъществимост на целите, предложените дейности и рентабилност на бюджета (5) 
 • Ангажираност към демократичните ценности и основните права (3) 
 • Синергия на предложената дейност с други дейности, финансирани с публични или частни средства, с цел избягване на дублиране. (3) 
 • Възможности, организационни познания и технически опит на кандидата (2) 
 • Креативни подходи и способност дейностите да се основават на изводи, придобити от досегашен опит - както успешен, така и неуспешен. (2) 

Общо: 25 точки 

Бонус точки ще бъдат присъждани въз основа на: 

 • Дейности по проекта, които се осъществяват в селски райони (+2) или в малки градове и областни центрове (+1). 

Максималната оценка, която може да получи едно успешно предложение, е 28 точки. Прагът за допустимост е 15 точки. 

Подадените предложения ще бъдат оценени и подбрани от експерти, свързани с TF, в рамките на едноетапна покана за представяне на предложения. Информация за резултатите от оценката ще бъде съобщена на кандидатите и представена на уебсайта на PROTEUS през ноември 2024-та година. 

В случай на непоследователност или несъответствие между варианта на английски език и който и да е друг езиков вариант, вариантът на английски език има предимство. 

Тази покана за представяне на предложения е публикувана като част от CERV програмата на ЕС PROTEUS от Transatlantic Foundation и е съфинансирана от Европейския съюз. Отговорност за нейното съдържание носи единствено Transatlantic Foundation и тя не отразява непременно възгледите на Европейския съюз. 

Публикувано на 28.06.2024 г. 

Program Experts

Program Experts