Opis programu 

Edukacja demokratyczna ma kluczowe znaczenie dla szerzenia postaw pluralizmu, partycypacji obywatelskiej i inkluzywności, zwłaszcza wśród młodych osób. Zdolność społeczeństw do odparcia populistycznych i autorytarnych tendencji jest często sprzężona z doświadczeniem edukacji i aktywizacji społecznej.  

Chcąc przeciwdziałać tendencji do biernej obserwacji i obojętności wobec procesów demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, konieczne jest zatem angażowanie młodzieży w sprawy publiczne, oraz kultywowanie ich chęci do zmiany i poczucia sprawczości. 

Z tego powodu program Engaging Central Europe (ECE), prowadzony przez The German Marshall Fund of the United States (GMF), ogłasza specjalne zaproszenie do składania wniosków. Celem tego zaproszenia jest wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, które promują aktywne obywatelstwo wśród młodzieży i innych grup, pielęgnują wśród nich wartości demokratyczne i angażują je w procesy partycypacyjne. 

 

Kryteria wyboru  

W ramach tego zaproszenia ECE będzie wspierać projekty trwające od 4 do 12 miesięcy. Dotacje w wysokości od $10 000 do $25 000 będą dostępne dla organizacji, które działają na rzecz edukacji demokratycznej lub partycypacji obywatelskiej młodzieży. Organizacje te muszą być prawnie zarejestrowane w Polsce.         

Priorytetowo traktowane będą projekty, które spełniają jedno lub więcej z poniższych kryteriów: 

 • Podejmują kwestie ochrony i szerzenia podstawowych wartości demokratycznych, takich jak wolność, równość, pluralizm, partycypacja, inkluzywność, odwaga i sprawczość obywatelska oraz odpowiedzialność. 

 • Rozwijają umiejętność krytycznego myślenia i dostarczają swoim grupom docelowym narzędzi do krytycznej analizy dyskursu politycznego w mediach (także społecznościowych). 

 • Zachęcają do aktywnego uczestnictwa w procesach demokratycznych, wspierają młodych ludzi w rozwijaniu ich obywatelskich kompetencji i wzmacniają ich rolę jako obrońców demokracji w swoich społecznościach. 

 • Stosują interaktywne i partycypacyjne metody nauczania oraz kreatywne podejście do edukacji.  

 • Wchodzą w partnerstwa z lokalnymi organizacjami, szkołami oraz liderami i liderkami społeczności.  

Do aplikacji szczególnie zachęcamy organizacje, które angażują osoby lub grupy spoza dużych ośrodków miejskich. 

 

Proces składania wniosków 

Propozycje projektów należy przesyłać na adres [email protected]

ECE przyjmuje i ocenia wnioski na bieżąco. Panel ekspertów i ekspertek dokonuje przeglądu wniosków w trzech rundach: 

 • Termin nadesłania wniosku: do 15 stycznia 2024 r. / Ogłoszenie wyników: 15 lutego 2024 r. 

 • Termin nadesłania wniosku: do 15 marca 2024 r. / Ogłoszenie wyników: 15 kwietnia 2024 r. 

 • Termin nadesłania wniosku: do 15 czerwca 2024 r. / Ogłoszenie wyników: 15 lipca 2024 r. 

Planując ramy czasowe projektu, należy wziąć pod uwagę powyższe daty i przestrzegać terminu składania wniosków dla każdej rundy. W przypadku niedotrzymania terminu, wniosek zostanie rozpatrzony w kolejnej rundzie, trzy miesiące później. 

Aby złożyć wniosek projektowy, organizacje muszą wypełnić poniższe formularze w języku angielskim lub polskim. 

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone przy użyciu tych formularzy 

W temacie wiadomości e-mail z wnioskiem należy numer referencyjny zaproszenia "INT 3 – Edukacja Demokratyczna". Każdy wnioskodawca otrzyma wiadomość z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia. 

Najwcześniejsze potencjalne daty rozpoczęcia wybranych projektów to: 

 • 15 marca 2024 r. (w przypadku projektów złożonych do 15 stycznia 2024 r.),  

 • 15 maja 2024 r. (w przypadku projektów złożonych do 15 marca 2024 r.)  

 • 1 września 2024 r. (w przypadku projektów złożonych do 15 czerwca 2024 r.). 

  Nie ma ograniczeń co do liczby złożonych wniosków, w których może wziąć udział jedna organizacja. 

Współfinansowanie projektu w formie wkładu własnego organizacji lub innych dotacji jest mile widziane, ale nie obowiązkowe. Koszty administracyjne (tj. media, księgowość i zarządzanie finansami) nie mogą przekroczyć 7% całkowitej kwoty dotacji. 

Od grantobiorców oczekuje się podpisania umowy o dotację z German Marshall Fund of the United States. 

GMF zastrzega sobie prawo do zmiany ostatecznej kwoty dotacji w zależności od otrzymanych wniosków i wyników oceny. 

  

Kryteria oceny 

Propozycje projektów będą oceniane na podstawie następującego zestawu kryteriów: 

 • Adekwatność działań projektowych do celów i założeń konkursu, jakość diagnozy problemu i analiza potrzeb. (10)  

 • Wykonalność celów, proponowanych działań i optymalnie zaplanowany budżet. (5)  

 • Zaangażowanie w promocję wartości demokratycznych i praw człowieka (3)  

 • Uwzględnienie innych projektów finansowanych publicznie lub prywatnie, aby uniknąć powielania tych samych działań. (3)  

 • Zdolności, wiedza organizacyjna i techniczna wnioskodawcy (2)  

 • Kreatywne podejście oraz zdolność do wyciągnięcia wniosków i oparcia działań na podstawie wcześniejszych doświadczeń, zarówno pozytywnych jak i negatywnych. (2) 

Razem: 25 punktów 

Punkty bonusowe mogą zostaną przyznane za przeprowadzenie działań projektowych na obszarach wiejskich (+2) lub w miastach i stolicach regionów (+1). 

 

Aby dowiedzieć się więcej o bieżącym programie grantowym ECE, wsparciu społeczeństwa obywatelskiego i działaniach na rzecz demokracji, odwiedź stronę https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe lub napisz do nas na adres [email protected]

W przypadku niespójności lub rozbieżności między wersją anglojęzyczną a jakąkolwiek inną wersją językową, pierwszeństwo ma wersja anglojęzyczna. 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opublikowano w ramach programu CEBRICS. Prowadzonego przez dział Engaging Central Europe GMF i jest współfinansowane przez United States Agency for International Development (USAID). Za jego treść odpowiada wyłącznie ECE GMF, niekoniecznie odzwierciedla ona poglądy USAID. 

 

Opublikowano 11 grudnia 2023.