Описание на програмата 

Нарастващата политическа поляризация на обществата и задълбочаващите се разделения между градските, селските райони и регионите оказват дълбоко въздействие върху демократичните политики. За да насърчи равните права и възможности и доброто управление за гражданите, независимо от това къде живеят в дадена страна, Transatlantic Foundation, в сътрудничество с програмата Engaging Central Europe (ECE) на The German Marshall Found of the United States, обявява покана за представяне на предложения. Целта на поканата е да се засили присъствието на организациите на гражданското общество (ОГО) в периферните и селските райони, работещи в сферата на правата на човека и на борбата с корупцията, и да се засили застъпничеството за правата на човека и прозрачността в периферните райони, както и да се засили ангажираността на гражданите от селските райони в отстояването на техните гласове и права в България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, и Словения. 

Допустимост 

Поканата се отнася до организации на гражданското общество с нестопанска цел, установени в България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, и Словения. Организацията трябва да демонстрира зачитане на основните права и ценности, на които се основава ЕС, както и да има доказан опит в защитата на демокрацията, прозрачността и правата на човека. 

Физически лица НЕ са допустими кандидати. 

В рамките на тази покана, TF ще подкрепи краткосрочни и средносрочни проекти с продължителност от 6 до 24 месеца с бюджет, вариращ от 10 000 до 25 000 евро за проекти в отделна държава и от 10 000 до 40 000 евро за трансгранични проекти.

Наличният бюджет по поканата е 300 000 евро. TF си запазва правото да не отпусне всички налични средства, в зависимост от получените предложения и резултатите от оценката. 

Видове допустими дейности: 

 • дейности по повишаване на осведомеността и информиране; комуникация и информиране на обществеността 

 • организиране на граждански платформи и граждански диалози 

 • изграждане на коалиции и партньорства между ОГО; координация и стратегическо сътрудничество между ОГО и други заинтересовани страни, включително организации от публичния или частния сектор 

 • дейности по контрол и мониторинг 

 • застъпничество за повлияване на локалните или регионалните политики и процеси на вземане на решения 

 • проекти за организационно и оперативно развитие, които имат за цел да разширят присъствието и дейностите на утвърдените мониторингови ОГО в периферните и селските райони 

Дейностите по проекта трябва да се осъществяват в една или повече от посочените държави: България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Могат да се разглеждат и трансгранични дейности с други държави - членки на ЕС. 

Специално внимание трябва да бъде обърнато на насърчаването и защитата на правата и ценностите съгласно Договорите на ЕС и Хартата на основните права, както и на подхода, включващ равенството между половете на всички нива на изпълнение на предложения проект. 

Процес на кандидатстване 

Предложенията за проекти се изпращат на имейл [email protected] до 15.07.2023.  

При кандидатстване посочете референтния номер на поканата D4.3/D20-CfP-INT8 в полето „Относно“ на Вашия имейл.   

За да подадат предложение за проект, организациите следва да попълнят формулярите по-долу на английски език, или на един от националните езици. 

Ще бъдат разглеждани само предложения, подадени при използване на тези формуляри. 

Одобрените проекти се очаква да започнат още от 01.09.2023

За да научите повече за действащата програма на ECE по отпускане на грантове, за подкрепата за гражданското общество, и за работата по подпомагане на демокрацията, моля, посетете https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe или ни пишете на [email protected]

На 08.06.2023 г. се проведе информационна сесия за кандидатите. Видеозаписът на сесията е достъпен тук. 

Критерии за оценка 

Предложенията за проекти ще бъдат оценявани въз основа на стандартен набор от критерии за оценка, включително: 

 • Релевантност на дейността (5 точки) 

 • Качество на оценката на проблемите, нуждите, възможностите и риска (4 точки) 

 • Осъществимост на целите, задачите и времевата рамка (4 точки) 

 • Синергии на предложената дейност с други публично или частно финансирани дейности, с цел избягване на дублиране (3 точки) 

 • Устойчивост (3 точки) 

 • Иновативни подходи и направени изводи (5 точки) 

 • Ефективна стратегия за информиране/комуникация/застъпничество (4 точки) 

 • Качество на плана за мониторинг и оценка, включително събиране на данни (3 точки) 

 • Възможности, организационни познания и технически опит на кандидата (3 точки) 

 • Ангажираност към ценностите и основните права на ЕС (3 точки) 

 • Релевантност и рентабилност на разходите по дейността (5 точки) 

Максималната оценка, която може да получи едно успешно предложение, е 42 точки. Прагът за допустимост е 25 точки. 

Подадените предложения ще бъдат оценени и подбрани от експерти, свързани с TF, в рамките на едноетапна покана за представяне на предложения. Информация за резултатите от оценката ще бъде съобщена на кандидатите и представена на уебсайта на PROTEUS през август 2023-та година.  

Тази покана за представяне на предложения е публикувана като част от CERV програмата на ЕС PROTEUS от Transatlantic Foundation и е съфинансирана от Европейския съюз. Отговорност за нейното съдържание носи единствено Transatlantic Foundation и тя не отразява непременно възгледите на Европейския съюз. 

Program Experts

Program Experts