Descrierea programului  

Oamenii ar trebui să se bucure de drepturi și oportunități egale, indiferent de originea lor rasială sau etnică, orientarea sexuală, vârstă,  dizabilitate. Cu toate acestea, dinamica politică și socială împiedică deseori participarea grupurilor vulnerabile la luarea deciziilor politice și la viața publică, cu consecințe importante, la nivel individual și de grup, pentru membrii acestor grupuri. Pentru a răspunde acestor provocări, Transatlantic Foundation (TF), în cooperare cu programul Engaging Central Europe (ECE) al German Marshall Fund of the United States lansează un apel de cereri de proiecte dedicat acestor grupuri. Această oportunitate de finanțare își propune să sprijine organizațiile societății civile (ONGuri) din Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia să implementeze proiecte care țintesc creșterea participării grupurilor vulnerabile la viața socială și politică a comunităților/societăților în care trăiesc.  

 

Eligibilitate  

Cererea de propuneri de proiecte este deschisă organizațiilor societății civile și entităților non-profit stabilite în Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. ONG-urile care depun cererea trebuie să demonstreze respectarea drepturilor și valorilor fundamentale pe care se întemeiază UE, precum și o experiență dovedită în promovarea participării civice a grupurilor vulnerabile din statele EU membre respective.  

Persoanele fizice și entitățile cu scop lucrativ NU sunt eligibile.  

În cadrul acestui apel, TF  va sprijini proiecte pe termen scurt și mediu, cu o durată cuprinsă între 6 și 18 luni, cu un buget cuprins între 10 000 EUR și 25 000 EUR pentru proiectele dintr-o singură țară și între 10 000 EUR și 40 000 EUR pentru proiectele transfrontaliere.  

Cofinanțarea proiectului sub formă de contribuție proprie sau alte granturi non-UE este  binevenită, dar nu obligatorie. Costurile administrative (și anume, utilitățile, contabilitatea și gestiunea financiară) nu pot depăși 7 % din valoarea totală a grantului. Bugetul total disponibil al apelului este de 300 000 EUR. TF își rezervă dreptul de a nu acorda toate fondurile disponibile în funcție de propunerile primite și de rezultatele evaluărilor. 

 

Tipuri de activități eligibile:  

 • Dezvoltarea și implementarea de campanii de sensibilizare, advocacy sau educaționale  

 • Activități inovative de stimulare a implicării civice a reprezentanților grupurilor vulnerabile la nivel local, regional sau național, cu accent pe participarea lor la influențarea deciziilor politice și la punerea în aplicare sau monitorizarea politicilor publice  

 • Identificarea subiectelor importante în domeniul egalității de șanse și răspunsul la nevoile emergente 

 • Identificarea și mobilizarea, în mod sustenabil, a noi activiști și susținători pentru promovarea egalității de șanse 

 • Activități de întărire a cooperării transsectoriale a ONGurilor și consolidarea rețelelor de actori pro-democratici.  

 

Activitățile proiectului trebuie să aibă loc în una sau mai multe dintre țările vizate: Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. Activitățile transfrontaliere care implică alte țări din UE sau din afara UE pot fi, de asemenea, luate în considerare.  

Un accent deosebit trebuie acordat promovării și protecției drepturilor și valorilor în temeiul tratatelor UE și a Cartei drepturilor fundamentale, precum și pe o abordare care să includă egalitatea de gen în toate etapele implementării proiectului propus.  

Organizațiile care implică persoane sau grupuri din zone periferice sunt încurajate în mod special să aplice. 

 

Procesul de aplicare  

Propunerile de proiecte trebuie trimise [email protected] până la 1 noiembrie 2023, ora 24:00 (miezul nopții). Vă rugăm să utilizați referința apelului D2.8/D10-CfP-INT3 în subiectul e-mailului de candidatură. Veți primi un e-mail de confirmare la primirea cererii dvs. 

Pentru a trimite o propunere de proiect, organizațiile trebuie să completeze formularele de mai jos, în limba engleză sau într-una dintre limbile naționale.  

Numai propunerile depuse utilizând aceste formulare vor fi luate în considerare. Data de începere a proiectelor selectate nu poate fi mai devreme de 1 februarie 2024.  

Nu există nicio limită a numărului de cereri depuse și a apelurilor la care participă o organizație.  

Pentru a afla mai multe despre programul ECE de acordare a granturilor, sprijinul societății civile și activitatea de asistență pentru democrație, vă rugăm să vizitați https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe să ne trimiteți un e-mail la  [email protected]

O sesiune de informare pentru solicitanții de granturi a avut loc în data de 28 septembrie 2023. Puteți accesa înregistrarea video a sesiunii aici.  Prezentarea PowerPoint din sesiunea de informare este este disponibilă aici

 

Criterii de atribuire a proiectelor  

Propunerile de proiecte vor fi evaluate pe baza unui set standard de criterii care includ: 

 • Relevanța acțiunii (5 puncte) 

 • Descrierea problemelor, nevoilor, oportunităților și riscurilor (4 puncte) 

 • Fezabilitatea scopurilor, obiectivelor și planului de implementare (4 puncte) 

 • Sinergiile acțiunii propuse cu alte acțiuni finanțate din fonduri publice sau private, axate pe evitarea suprapunerii acestor acțiuni (3 puncte) 

 • Sustenabilitatea actiunii (3 puncte) 

 • Abordări inovatoare și lecții învățate (5 puncte) 

 • Strategie eficientă de sensibilizare/comunicare/advocacy (4 puncte) 

 • Calitatea planului de monitorizare și evaluare, inclusiv colectarea datelor (3 puncte) 

 • Capacitatea, cunoștințele organizatorice și expertiza tehnică a solicitantului (3 puncte) 

 • Angajamentul față de valorile și drepturile fundamentale ale UE (3 puncte) 

 • Relevanța și rentabilitatea costurilor acțiunii (5 puncte) 

Punctajul maxim al unei propuneri reușite este de 42 de puncte. Pragul de eligibilitate este de 25 de puncte. 

Aplicațiile vor fi evaluate și selectate de experți afiliați TF, într-o singură etapă. Informațiile privind rezultatele evaluării vor fi comunicate solicitanților și prezentate pe website-ul PROTEUS în ianuarie 2024.  

 

Această Cerere de propuneri a fost publicată în cadrul programului EU CERV PROTEUS de către Transatlantic Foundation (TF) și este cofinanțată de Uniunea Europeană. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a Transatlantic Foundation și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.  

Publicat pe 1 septembrie 2023. 

Program Experts

Program Experts