A közügyekből való kiábrándulás és a kormányzattal szembeni csökkenő bizalom általános jelenség Európa szerte, így Közép-Európában is. Az átláthatóság hiánya, nyitott és hatékony kormányzás gyengesége, valamint a politikusok és közfeladatot ellátó személyek elszámoltathatóságának nehézségei alacsony szintű állampolgári részvételt és a közügyekkel szembeni érdektelenséget, apátiát eredményeznek. A civil társadalom szervezetei azonban kulcsszerepet játszanak az állampolgári aktivizmus megerősítésében, továbbá a közügyektől való visszahúzódás és politikai apátia negatív trendjeivel szemben való fellépésben.  

Reflektálva e kihívásokra, a Transatlantic Foundation (TF), együttműködve a German Marshall Fund of the United States Engaging Central Europe (GMF ECE) programjával pályázati felhívást tesz közzé. A pályázat célja olyan civil szervezetek támogatása, melyek a közösségi vagy aktív állampolgári részvétel elősegítéséért dolgoznak és a közügyekben való online vagy offline részvétel új formáit teremtik meg helyi, regionális vagy országos szinten.     

Pályázó szervezetek, csoportok köre 

A pályázatra Bulgáriában, Csehországban, Horvátországban, Lengyelországban, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában és Szlovéniában bejegyzett non-profit civil szervezetek pályázhatnak. A pályázó szervezeteknek az alapvető emberi jogokkal és az Európai Unió alapértékeivel összhangban kell működniük és tapasztalattal kell rendelkezniük az állampolgári és közösségi részvétel előmozdítása területén.  

Természetes személyek számára a pályázati források nem elérhetőek. 

E pályázat keretében a Transatlantic Foundation rövid- és középtávú (6-24 hónap hosszúságú) projekteket támogat. A pályázható összeg 10 ezer – 25 ezer Euro az egy országon belül megvalósuló, illetve 10 ezer – 40 ezer Euro a több országra kiterjedő, partnerségben megvalósított projektek esetén. 

A rendelkezésre álló pályázati keret 300 ezer Euro. A benyújtott pályázatok értékelésének függvényében a Transatlantic Foundation fenntartja a jogot, hogy a pályázati keretet ne merítse ki és a fennmaradó forrásokat más pályázatok keretében hasznosítsa.     

Támogatott tevékenységek listája:  

 • inkluzív online vagy offline részvételi formák, kampányok, rendezvények szervezése 

 • közösségi vagy társadalmi párbeszéd inkluzív online vagy offline formáinak szervezése, közösségi deliberativ/tanácskozó formációk életre hívása 

 • civil párbeszéd hálózatainak és platformjainak megteremtése; figyelemfelhívó, kommunikációs és információs kampányok szervezése fontos közösségi ügyekben 

 • civil szervezetek közti partnerség építése és koalíciók életre hívása; civil szervezetek és egyéb partnerek (önkormányzati és piaci szereplők) közti koordináció és kooperáció megteremtése  

 • civil részvétel online és offline formáinak támogatása helyi, regionális és országos szinten a közösségi párbeszéd (deliberáció), a közügyekben való részvétel és a szakpolitikai döntések végrehajtásának ellenőrzése (monitoring) céljából 

A projektek fő tevékenységeinek végrehajtására az alábbi országok közül egyben vagy többen kell sort keríteni: Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia. Egyéb EU országokban végrehajtott kiegészítő programtevékenység nem kizáró ok.  

A projektek végrehajtása során minden szinten kiemelt figyelmet kell fordítani az Európai Unió Szerződéseiben, valamint az EU Alapjogi Chartájában megfogalmazott alapvető emberi jogokra, továbbá az EU alapértékeinek és a nemek közötti egyenlőség alapelvének védelmére és népszerűsítésére. 

A Transatlantic Foundation különösen bátorítja a pályázó szervezeteket olyan projektek benyújtására, melyek hátrányos vagy perifériális helyzetű régiókban élő állampolgárok bevonására vagy ilyen területeken működő civil szervezetekkel való együttműködésre fókuszálnak. 

Pályázati Folyamat 

A pályázatokat az [email protected] e-mail címen kell benyújtani 2023. július 15-ig. Kérjük a tárgymezőben tüntessék fel a pályázat hivatalos azonosítóját: D2.6/D6-CfP-INT1 

Az érvényes pályázatokhoz az alábbi nyomtatványok hiánytalan kitöltése kötelező: 

A sikeres pályázati projektek végrehajtása ideális esetben 2023. szeptember 1-jével kezdődik. Indokolt esetben eltérés lehetséges. 

Ha többet szeretne megtudni civiltársadalom fejlesztő és demokráciaépítő munkánkról, kérjük látogassa meg a https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe weboldalt, vagy lépjen kapcsolatba velünk az [email protected] e-mail címen. 

A pályázat iránt érdeklődők egy online információs rendezvényen vehették részt 2023. június 8-án. A rendezvényről készült felvétel az alábbi link alatt érhető el. 

Értékelés 

A pályázatok értékelése az alábbi kritériumok szerint történik: 

 • A problémafelvetés és a javasolt intézkedés társadalmi relevanciája (5 pont) 

 • A probléma-, szükséglet- és rizikóelemzés, valamint a cselekvési lehetőségek bemutatásának minősége (4 pont) 

 • A kitűzött célok megvalósíthatósága, az időkeret és költségvetés realitása (4 pont) 

 • A javasolt intézkedés szinergiája más, folyamatban lévő projektekkel (3 pont) 

 • A projekt eredményeinek fenntarthatósága (3 pont) 

 • A megközelítés innovatív jellege, korábbi tapasztalatok felhasználása (5 pont) 

 • Hatékony kommunikációs és advocacy vagy PR stratégia megléte (4 pont) 

 • A monitoring és értékelési stratégia, valamint az adatgyűjtési terv minősége (3 pont) 

 • A pályázó szervezet technikai projektmanagement tapasztalata (3 pont)   

 • A pályázó szervezet demokratikus értékek és alapjogok iránti elkötelezettsége (3 pont) 

 • A javasolt intézkedés költség/hatékonyság mérlege (5 pont) 

Sikeres pályázatok által elérhető maximális pontszám 42 pont. A projektek támogathatóságának alsó ponthatára 25 pont. 

A pályázatokat egyfordulós eljárás keretében a Transatlantic Foundation által kiválasztott szakértők értékelik. A pályázati eredmények 2023. augusztus 31-ig feltöltésre kerülnek a Transatlantic Foundation PROTEUS CERV projektjének honlapjára. A sikeres pályázókat a TF e-mailben közvetlenül is értesíti.  

E pályázat a Transatlantic Foundation PROTEUS (Protecting EU Values and Fundamental Rights through Public Participation and Civil Society Assistance in Central Europe) projektjének keretében kerül kiírásra. A PROTEUS az Európai Unió Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) tagállamokat támogató programjának részeként valósul meg az Európai Bizottság társfinanszírozásában. A projekt nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját, annak tartalmáért kizárólag a Transatlantic Foundation vállalja a felelősséget. 

Program Experts

Program Experts