Opis programa 

Vse večja politična polarizacija družb ter vse globlji razkoraki med mesti in podeželjem ter regijami močno vplivajo na demokratično politiko. Za spodbujanje enakih pravic in priložnosti ter dobrega upravljanja za državljane ne glede na to, kje v državi živijo, Transatlantic Foundation v sodelovanju s programom Engaging Central Europe (ECE) German Marshall Fund of the United States objavlja poseben razpis za zbiranje predlogov.  

Cilj razpisa je okrepiti prisotnost organizacij civilne družbe, ki skrbijo za človekove pravice in boj proti korupciji, na obrobnih in podeželskih območjih ter okrepiti zagovorništvo človekovih pravic in preglednosti na obrobnih območjih, skupaj z intenzivnejšim vključevanjem podeželskih državljanov pri uveljavljanju njihovega glasu in pravic, in sicer v Bolgariji, na Hrvaškem, v Češki republiki, na Madžarskem, Poljskem, v Romuniji, na Slovaškem in v Sloveniji

Upravičenost 

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije civilne družbe s sedežem v Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem, Poljskem, v Romuniji, na Slovaškem in v Sloveniji. Organizacije civilne družbe morajo dokazati skladnost s temeljnimi pravicami in vrednotami, na katerih temelji EU in prav tako dokazati uspešnost pri zaščiti demokracije, preglednosti in človekovih pravic. 

Fizične osebe NISO upravičene. 

V okviru tega razpisa bo delovna skupina podprla kratkoročne in srednjeročne projekte, ki bodo trajali od 6 do 24 mesecev, v višini od 10.000 do 25.000 EUR za projekte v eni državi in od 10.000 do 40.000 EUR za čezmejne projekte

Celotna razpoložljiva sredstva razpisa znašajo 300.000 EUR. TF si pridržuje pravico, da glede na prejete predloge in rezultate ocenjevanja ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev. 

Vrste upravičenih aktivnosti:  

 • dejavnosti ozaveščanja in krepitev zavesti javnosti; komuniciranje in obveščanje javnosti; 

 • organizacija državljanskih platform in državljanskih dialogov; 

 • oblikovanje koalicij in partnerstev med organizacijami civilne družbe; usklajevanje in strateško sodelovanje med organizacijami civilne družbe in drugimi deležniki, vključno s predstavniki javnega ali zasebnega sektorja; 

 • dejavnosti nadzora in spremljanja; 

 • zagovorništvo za vplivanje na lokalno ali regionalno politiko in procese odločanja; 

 • projekti organizacijskega in operativnega razvoja, katerih cilj je razširiti prisotnost in dejavnosti uveljavljenih organizacij civilne družbe s statusom varuhov na obrobna in podeželska območja. 

Projektne aktivnosti morajo potekati v eni ali več ciljnih državah: Bolgarija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija. Upoštevajo se lahko tudi čezmejne aktivnosti z drugimi državami članicami EU.  

Poseben poudarek je treba nameniti spodbujanju in zaščiti pravic in vrednot iz pogodb EU in Listine o temeljnih pravicah ter pristopu, ki na vseh ravneh izvajanja predlaganega projekta vključuje enakost spolov.   

Postopek prijave 

Predloge projektov je treba poslati na naslov [email protected] do 15. julija 2023.  

V zadevi elektronske prijave navedite sklic na razpis D4.3/D20-CfP-INT8.   

Za oddajo predloga projekta morajo organizacije izpolniti sledeče obrazce v angleščini ali enem od nacionalnih jezikov: 

Upoštevani bodo samo predlogi, predloženi na teh obrazcih.  

Izbrani projekti naj bi se začeli izvajati že 1. septembra 2023

Če želite izvedeti več o programu ECE za dodeljevanje donacij, podpori civilni družbi in pomoči demokraciji, obiščite https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe ali nam pišite na [email protected]

Informativni sestanek za prijavitelje bo potekal 8. junija 2023 ob 12.00. Na dogodek se lahko prijavite tukaj. Informativni sestanek bo potekal v angleškem jeziku. 

Kriteriji za izbiro projektov 

Projektni predlogi bodo ocenjeni na podlagi standardnih kriterijev za dodelitev, ki vključujejo: 

 • ustreznost predloga (5 točk); 

 • kakovost ocene problematike, potreb, priložnosti in tveganj (4 točke); 

 • izvedljivost ciljev in časovnega okvira (4 točke); 

 • dopolnjevanje predlaganih aktivnosti z drugimi javno ali zasebno financiranimi aktivnostmi s poudarkom na preprečevanju podvajanja (3 točke); 

 • trajnost (3 točke); 

 • inovativni pristopi in pridobljene izkušnje (5 točk); 

 • učinkovita strategija obveščanja/komuniciranja/zagovorništva (4 točke); 

 • kakovost načrta spremljanja in vrednotenja, vključno z zbiranjem podatkov (3 točke); 

 • sposobnost, organizacijsko znanje in tehnično strokovno znanje prijavitelja (3 točke); 

 • zavezanost vrednotam EU in temeljnim pravicam (3 točke); 

 • ustreznost in stroškovna učinkovitost finančnega načrta (5 točk). 

Najvišje možno število točk predloga je 42. Najnižje število točk za upravičenost je 25 točk. 

Vloge bodo ocenili in izbrali strokovnjaki, povezani s TF, v okviru enostopenjskega razpisa. Informacije o rezultatih ocenjevanja bodo prijaviteljem sporočene in predstavljene na spletni strani PROTEUS avgusta 2023.   

Ta razpis za zbiranje predlogov je v okviru programa EU CERV PROTEUS objavila Transatlantic Foundation in ga sofinancira Evropska unija. Za njegovo vsebino je izključno odgovorna Transatlantska fundacija in ne odraža nujno stališč Evropske unije. 

Program Experts

Program Experts