Opis programa 

Zaupanje javnosti v vlado upada po vsej Srednji Evropi, državljani pa se ne vključujejo v demokratične procese in izgubljajo zanimanje zanje. Nezadostna preglednost, pomanjkanje odprtega upravljanja in premajhna odgovornost javnih uslužbencev povzročajo nizko stopnjo državljanskega udejstvovanja.   

Nasprotno pa so civilna družba in infrastrukture, ki jih ustvarja, ključnega pomena za preprečevanje negativnih trendov nizke udeležbe javnosti in politične apatije, za spodbujanje državljanskega udejstvovanja ter za zagotavljanje enakega uživanja temeljnih pravic in vrednot EU v družbi kot celoti.  

Zato Transatlantic Foundation (TF) v sodelovanju s programom Engaging Central Europe (ECE) German Marshall Fund of the United States objavlja poseben razpis za zbiranje predlogov. Ta možnost financiranja je namenjena podpori organizacijam civilne družbe (OCD), da bi okrepile spletno in tradicionalno udeležbo državljanov v javnih razpravah in procesih odločanja v Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem, Poljskem, v Romuniji, na Slovaškem in v Sloveniji.   

Upravičenost 

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije civilne družbe s sedežem v Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem, Poljskem, v Romuniji, na Slovaškem in v Sloveniji. Organizacije civilne družbe morajo dokazati skladnost s temeljnimi pravicami in vrednotami, na katerih temelji EU in prav tako dokazati uspešnost pri spodbujanju državljanske udeležbe v zadevnih državah članicah EU.  

Fizične osebe NISO upravičene. 

V okviru tega razpisa bo delovna skupina podprla kratkoročne in srednjeročne projekte, ki bodo trajali od 6 do 24 mesecev, v višini od 10.000 do 25.000 EUR za projekte v eni državi in od 10.000 do 40.000 EUR za čezmejne projekte

Celotna razpoložljiva sredstva razpisa znašajo 300.000 EUR. TF si pridržuje pravico, da glede na prejete predloge in rezultate ocenjevanja ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev. 

Vrste upravičenih aktivnosti:  

 • organizacija vključujočih spletnih in tradicionalnih participativnih procesov, okvirov, sklopov dogodkov in drugih oblik sodelovanja, 

 • organizacija vključujočih spletnih in tradicionalnih oblik dialoga, ki temelji na posameznih vprašanjih ali skupnosti, ali drugih posvetovalnih platform, 

 • organizacija civilnih platform in civilnih dialogov, ozaveščanje, obveščanje, komuniciranje in kampanje obveščanja javnosti prek družbenih medijev, 

 • oblikovanje koalicij in partnerstev med organizacijami civilne družbe, usklajevanje in strateško sodelovanje med organizacijami civilne družbe in drugimi zainteresiranimi stranmi, vključno z deležniki javnega ali zasebnega sektorja. 

 • druge spletne/neposredne oblike podpiranja državljanskega udejstvovanja na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni pri javnih razpravah, političnem odločanju in izvajanju ali spremljanju političnih procesov. 

Projektne aktivnosti morajo potekati v eni ali več ciljnih državah: Bolgarija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija. Upoštevajo se lahko tudi čezmejne aktivnosti z drugimi državami članicami EU.  

Poseben poudarek je treba nameniti spodbujanju in zaščiti pravic in vrednot iz pogodb EU in Listine o temeljnih pravicah ter pristopu, ki na vseh ravneh izvajanja predlaganega projekta vključuje enakost spolov.   

K prijavi so še posebej vabljene organizacije, ki vključujejo posameznike ali skupine na obrobnih območjih. 

Postopek prijave 

Predloge projektov je treba poslati na naslov [email protected] do 15. julija 2023.  

V zadevi elektronske prijave navedite sklic na razpis D2.6/D6-CfP-INT1.   

Za oddajo predloga projekta morajo organizacije izpolniti sledeče obrazce v angleščini ali enem od nacionalnih jezikov: 

Upoštevani bodo samo predlogi, predloženi na teh obrazcih.  

Izbrani projekti naj bi se začeli izvajati že 1. septembra 2023

Če želite izvedeti več o programu ECE za dodeljevanje donacij, podpori civilni družbi in pomoči demokraciji, obiščite https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe ali nam pišite na [email protected]

Informativni sestanek za prijavitelje bo potekal 8. junija 2023 ob 12.00. Na dogodek se lahko prijavite tukaj. Informativni sestanek bo potekal v angleščini.  

Kriteriji za izbiro projektov 

Projektni predlogi bodo ocenjeni na podlagi standardnih kriterijev za dodelitev, ki vključujejo: 

 • ustreznost predloga (5 točk); 

 • kakovost ocene izzivov, potreb, priložnosti in tveganj (4 točke); 

 • izvedljivost ciljev in časovnega okvira (4 točke); 

 • dopolnjevanje predlaganih aktivnosti z drugimi javno ali zasebno financiranimi aktivnostmi s poudarkom na preprečevanju podvajanja (3 točke); 

 • trajnost (3 točke); 

 • inovativni pristopi in pridobljene izkušnje (5 točk); 

 • učinkovita strategija obveščanja/komuniciranja/zagovorništva (4 točke); 

 • kakovost načrta spremljanja in vrednotenja, vključno z zbiranjem podatkov (3 točke); 

 • sposobnost, organizacijsko znanje in tehnično strokovno znanje prijavitelja (3 točke); 

 • zavezanost vrednotam EU in temeljnim pravicam (3 točke); 

 • ustreznost in stroškovna učinkovitost finančnega načrta (5 točk). 

Najvišje število točk predloga je 42 točk. Najnižje število točk za upravičenost je 25 točk. 

Vloge bodo ocenili in izbrali strokovnjaki, povezani s TF, v okviru enostopenjskega razpisa. Informacije o rezultatih ocenjevanja bodo prijaviteljem sporočene in predstavljene na spletni strani PROTEUS avgusta 2023.  

Ta razpis za zbiranje predlogov je v okviru programa EU CERV PROTEUS objavila Transatlantic Foundation in ga sofinancira Evropska unija. Za njegovo vsebino je izključno odgovorna Transatlantska fundacija in ne odraža nujno stališč Evropske unije. 

Program Experts

Program Experts