Opis Programu 

Społeczeństwo obywatelskie trwale wzmacnia demokrację i stoi na straży praw podstawowych oraz europejskich wartości. Mimo to, w kilku państwach członkowskich w Europie Środkowej organizacje pozarządowe napotykają coraz większe przeszkody w realizacji swojej misji, zmagając się z publicznymi aktami szkalowania, brakiem finansowania oraz nadużyciami przepisów prawnych w celu osłabienia ich wpływu.  

Z tego powodu, The Transatlantic Foundation (TF) w kooperacji z programem Engaging Central Europe (ECE) prowadzonym przez The German Marshall Fund of the United States, ogłasza specjalne zaproszenie do składania wniosków. Celem tego zaproszenia jest wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu wytrzymałości wobec pogarszających się warunków do efektywnego działania. Adresatami programu są organizacje w Bułgarii, Chorwacji, Polsce, Rumunii i na Węgrzech, które stoją na straży jawności i różnorodności.   

Kryteria wyboru 

Zaproszenie to jest skierowane do organizacji pozarządowych z siedzibą w Bułgarii, Chorwacji, Polsce, Rumunii i na Węgrzech. Wnioskujące organizacje muszą wykazać zgodność z fundamentalnymi prawami i wartościami, na których opiera się UE, oraz udokumentowane doświadczenie w zakresie partycypacji obywatelskiej w jednym z wyżej wymienionych krajów.  

Osoby fizyczne NIE mogą ubiegać się o dofinansowanie.  

W ramach tego zaproszenia TF będzie wspierać krótko- i średnioterminowe projekty trwające od 6 do 24 miesięcy. Dotacje w wysokości od 10,000 do 25,000 EUR będą dostępne dla projektów realizowanych w jednym kraju; dotacje od 10,000 do 40,000 EUR będą dostępne dla projektów międzynarodowych.  

Budżet tego zaproszenia wynosi 450,000 EUR. W zależności od jakości otrzymanych wniosków i wyników ewaluacji, The Transatlantic Foundation zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków. 

Możliwe rodzaje działań 

 • projekty, które skupiają się na rozwoju organizacyjnym i operacyjnym oraz mają na celu skuteczne zaadaptowanie się do pogarszających się warunków i przestrzeni do działania 

 • szkolenia zwiększające umiejętności pracowników organizacji pozarządowych w zakresie bezpieczeństwa IT 

 • szkolenia zwiększające odporność psychologiczną i emocjonalną pracowników organizacji pozarządowych na zastraszanie i inne formy presji psychologicznej 

 • kampanie uświadamiające i budowanie koalicji, które mogą pomóc w adaptacji społeczeństwa obywatelskiego do zawężającego się pola działań 

Działania projektowe muszą mieć miejsce w jednym lub paru krajach docelowych – Bułgarii, Chorwacji, Polsce, Rumunii lub na Węgrzech. Działania realizowane we współpracy z innymi państwami członkowskimi UE również kwalifikują się do aplikacji o dofinansowanie. 

Promocja i ochrona praw i wartości wynikających z Traktatów UE i Karty Praw Podstawowych, a także inkluzywne podejście uwzględniające równouprawnienie płci, powinny stanowić priorytet dla wnioskodawców na każdym etapie realizacji projektu. 

Do aplikacji szczególnie zachęcamy organizacje, które angażują obywateli i obywatelki z małych miejscowości oraz obszarów wiejskich.  

Proces składania wniosków  

Propozycje projektów należy przesyłać na adres [email protected] do 15 lipca 2023 roku.  

W tytule e-maila ze zgłoszeniem należy podać numer referencyjny naboru: D3.3/D16-CfP-INT6.   

Aby złożyć propozycję projektu, organizacje muszą wypełnić poniższe formularze w języku angielskim lub polskim.  

Rozpatrywane będą wyłącznie propozycje złożone poprzez wypełnienie powyższych formularzy. Przewidujemy, że wybrane projekty rozpoczną się już 1 września 2023 roku

Aby dowiedzieć się więcej o bieżącym programie grantowym ECE, wsparciu dla społeczeństwa obywatelskiego i pomocy dla demokracji, zachęcamy do odwiedzenia strony https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe lub wysłania wiadomości e-mail na adres [email protected].  

Sesja informacyjna dla kandydatów odbyła się 8 czerwca 2023 r. Nagranie wideo z sesji można obejrzeć tutaj.

Ocena wniosków  

Projekty będą oddane ocenie na podstawie następujących kryteriów:  

 • Adekwatność działań projektowych do celów i założeń konkursu (5 punktów) 

 • Jakość diagnozy problemu, oceny potrzeb grup odbiorczych oraz analizy możliwych szans i zagrożeń dla projektu (4 punkty) 

 • Realizowalność celów, zadań i ram czasowych projektu (4 punkty) 

 • Uwzględnienie innych projektów finansowanych publicznie lub prywatnie, aby uniknąć dublowania tych samych działań. (3 punkty) 

 • Trwałość projektu i jego potencjał w dłuższej perspektywie czasowej (3 punkty) 

 • Innowacyjne podejście, zintegrowanie w aplikacji dotychczasowych doświadczeń i wniosków (5 punktów) 

 • Przekonująca strategia w zakresie komunikacji / promocji / zasięgu działań rzeczniczych (4 punkty) 

 • Jakość planu monitorowania i ewaluacji działań, w tym gromadzenia danych (3 punkty) 

 • Zdolności wykonawcze, wiedza organizacyjna i techniczna wnioskodawcy (3 punkty) 

 • Zaangażowanie w promocję wartości demokratycznych i praw człowieka (3 punkty) 

 • Adekwatność kosztów i efektywność budżetu projektu. (5 punktów) 

Maksymalny wynik zwycięskiego wniosku wynosi 42 punkty. Próg kwalifikowalności wynosi 25 punktów.  

Wnioski zostaną ocenione i wybrane przez panel ekspercki związany z ECE w ramach jednoetapowego procesu selekcji.  Informacja o wynikach konkursu zostanie zakomunikowana wnioskodawcom i opublikowana na stronie internetowej programu PROTEUS w sierpniu 2023 r. 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków zostało opublikowane w ramach programu EU CERV PROTEUS przez The Transatlantic Foundation (TF) i jest współfinansowane przez Unię Europejską. Za treść zaproszenia odpowiada wyłącznie TF, niekoniecznie odzwierciedla ona poglądy Unii Europejskiej. 

Program Experts

Program Experts