Popis programu 

Není demokracie bez demokratů, a proto není budoucnosti demokracie bez dalších generací demokratů. Na pozadí nízké institucionalizace demokratického vzdělávání v oficiálních osnovách a rostoucích neliberálních tendencí ve střední Evropě je pro vytvoření sociální odolnosti vůči antidemokratickým tendencím zásadně důležité zasadit mezi mladými lidmi semínka základních demokratických postojů a zkušeností.  

Z tohoto důvodu Transatlantická nadace (TF) ve spolupráci s programem Engaging Central Europe (ECE) Německého Marshallova fondu Spojených států vyhlašuje zvláštní  grantovou výzvu. Tato grantová příležitost je zaměřena na podporu občanských skupin (OS) s cílem pěstovat společenskou angažovanost dětí (ve věku 14+) a mládeže prostřednictvím modelových projektů zaměřených na výchovu k demokracii a participaci v Bulharsku, Chorvatsku, Česku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku a Slovinsku.   

 

Způsobilost 

Výzva je určena pro občanské skupiny a neziskové subjekty se sídlem v Bulharsku, Chorvatsku, Česku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku. Žádající organizace musejí prokázat soulad se základními právy a hodnotami, na nichž je EU založena, a prokazatelné výsledky v oblasti vzdělávání v demokracii nebo práce s mládeží v příslušných členských státech EU.  

Organizace, které do svých aktivit zapojují děti, musejí mít zavedeny zásady ochrany dětí v souladu s dokumentem Keeping Children Safe - Child Safeguarding standards

Fyzické osoby a ziskové subjekty NEJSOU způsobilé. Žadatelé také nemohou být přidruženými subjekty, společníky ani smluvními partnery TF. 

V rámci této výzvy TF podpoří krátkodobé až střednědobé projekty v délce trvání 6 až 18 měsíců v rozmezí 10 000 až 25 000 EUR pro projekty v jedné zemi a 10 000 až 40 000 EUR pro přeshraniční projekty. 

Spolufinancování projektu formou vlastního příspěvku nebo jiných grantů mimo EU je vítané, ale není povinné. Administrativní náklady (tj. energie, účetnictví a finanční řízení) nesmí překročit 7 % celkové částky grantu.   

Dostupný rozpočet výzvy činí 300 000 EUR. TF si vyhrazuje právo nepřidělit všechny dostupné finanční prostředky v závislosti na podaných žádostech a výsledcích hodnocení. 

 

Typy způsobilých aktivit:  

 • Nabídka věkově vymezených a účast zaměřených vzdělávacích projektů o demokracii pro děti (14+) nebo mládež (18+). 

 • Pěstování demokratických procesů tzv „zdola“ k zastupování zájmů studentů ve škole i mimo ni 

 • Vytváření sítí demokratických skupin mládeže pro koordinaci, společné aktivity a rozvoj společného demokratického programu 

 • Posílení hlasu demokratické mládeže prostřednictvím online a offline kampaní 

 • Posílení hlasu studentů v procesech rozhodování o vzdělávání na školní, místní, regionální nebo celostátní úrovni 

 • Zlepšování demokratických a občanských dovedností dětí (14+) a mládeže prostřednictvím dobrovolnických programů a stáží zaměřených na rozvoj komunity 

 

Projektové aktivity musejí probíhat v jedné nebo více cílových zemích: Bulharsko, Chorvatsko, Česko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Mohou být uznány i přeshraniční aktivity s ostatními členskými i nečlenskými státy EU.  

Zvláštní důraz je třeba klást na podporu a ochranu práv a hodnot podle Smluv o EU a podle Listiny základních práv EU a také na genderově inkluzivní přístup na všech úrovních realizace navrhovaného projektu.   

K přihlášce povzbuzujeme obzvláště organizace, které zapojují jednotlivce nebo skupiny v okrajových oblastech. 

 

Proces podání žádosti 

Žádosti se zasílají na adresu [email protected] do 24:00 (půlnoci) 1. listopadu 2023.  

V předmětu e-mailu s žádostí uveďte číslo výzvy D2.9/D12-CfP-INT4. Po přijetí žádosti dostanete potvrzovací e-mail. 

Žádost musí obsahovat následující formuláře vyplněné v angličtině nebo v jednom z národních jazyků. 

Posouzeny budou pouze žádosti předložené na těchto formulářích.  

Nejbližší možné datum zahájení vybraných projektů je 1. únor 2024

Počet podaných žádostí a výzev, kterých se může jedna organizace zúčastnit, není omezen. 

Více o probíhajícím grantovém programu ECE, podpoře občanské společnosti a pomoci demokracii najdete na stránce https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe nebo nám napište na adresu [email protected]

Informační schůzka pro žadatele se konala 28. září 2023. Záznam této schůzky můžete zhlédnout zde. Prezentace PowertPoint je dostupná zde. 

 

Kritéria přidělení 

Žádosti budou hodnoceny podle standardního souboru kritérií, a to: 

 • Relevance (5 bodů) 

 • Kvalita problémů, potřeb, příležitostí a zhodnocení rizik (4 body) 

 • Proveditelnost cílů, záměrů a časového rámce (4 body) 

 • Synergie návrhu s jinými veřejně nebo soukromě financovanými akcemi v zájmu zamezení duplicity (3 body) 

 • Udržitelnost (3 body) 

 • Inovativní přístupy a získané zkušenosti (5 bodů) 

 • Účinná strategie dosahu/komunikace/obhajoby (4 body) 

 • Kvalita plánu monitorování a vyhodnocení, včetně sběru dat (3 body) 

 • Schopnost, organizační znalosti a technická odbornost žadatele (3 body) 

 • Závazek k dodržování hodnot EU a základních práv (3 body) 

 • Relevance a efektivita nákladů na akci (5 bodů) 

Maximální získaný počet bodů úspěšného návrhu je 42. Hranice způsobilosti je 25 bodů. 

Žádosti budou hodnoceny a vybírány odborníky spojenými s TF v rámci jednostupňové výzvy. Informace o výsledcích hodnocení budou žadatelům sděleny a prezentovány na PROTEUS webové stránce v lednu 2024.  

V případě rozporu nebo nesrovnalosti mezi anglickou verzí a jinou jazykovou verzí má přednost anglická verze.  

 

Tato grantová výzva byla zveřejněna v rámci programu EU CERV PROTEUS Transatlantickou nadací a je spolufinancována Evropskou unií. Obsah spadá pod výhradní odpovědnost Transatlantické nadace a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie. 

Zveřejněno 1. září 2023. 

Program Experts

Program Experts