Popis programu 

Rostoucí politická polarizace společnosti a prohlubující se rozpory mezi městy a venkovem mají silný dopad na demokratickou politiku. S cílem podpořit rovná práva a příležitosti a dobrou správu věcí veřejných pro občany bez ohledu na to, kde ve své zemi žijí, vyhlašuje Transatlantic Foundation ve spolupráci s programem Engaging Central Europe (ECE) organizace German Marshall Fund of the United States zvláštní  grantovou výzvu. Cílem výzvy je posílit přítomnost organizací občanské společnosti, které se zabývají lidskými právy a bojem proti korupci, v okrajových a venkovských oblastech a rozšířit obhajobu lidských práv a transparentnosti v okrajových oblastech a zapojení venkovských obyvatel do prosazování jejich hlasu a práv v Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku. 

Způsobilost 

Výzva je určena neziskovým občanským organizacím se sídlem v jedné ze zemí projektu (Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko). Organizace musí prokázat dodržování základních práv a hodnot, na nichž je EU založena, a prokazatelné výsledky v oblasti ochrany demokracie, transparentnosti a lidských práv. 

Fyzické osoby NEJSOU způsobilé. 

V rámci této výzvy ECE podpoří krátkodobé až střednědobé projekty v délce trvání 6 až 24 měsíců v rozmezí 10 000 až 25 000 EUR pro projekty v jedné zemi a 10 000 až 40 000 EUR pro přeshraniční projekty

Dostupný rozpočet výzvy činí 300 000 EUR. Transatlantic Foundation si vyhrazuje právo nepřidělit všechny dostupné finanční prostředky v závislosti na obdržených žádostech a výsledcích hodnocení. 

Typy způsobilých aktivit:  

 • zvyšování povědomí a osvětová činnost, komunikace a informování veřejnosti 

 • organizování občanských platforem a občanských dialogů 

 • vytváření koalic a partnerství mezi občanskými organizacemi; koordinace a strategická spolupráce mezi občanskými organizacemi a dalšími zúčastněnými stranami, subjekty veřejného nebo soukromého sektoru 

 • kontrolní a monitorovací aktivity 

 • prosazování vlivu na místní nebo regionální politiku a rozhodovací procesy 

 • projekty organizačního a provozního rozvoje s cílem rozšířit přítomnost a činnost zavedených nevládních organizací, tzv.„ hlídacích psů,“ v okrajových a venkovských oblastech 

Projektové aktivity musí probíhat v jedné nebo více cílových zemích – Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku. Mohou být uznány i přeshraniční aktivity s ostatními členskými státy EU.  

Zvláštní důraz je třeba klást na podporu a ochranu práv a hodnot podle Smluv o EU a podle Listiny základních práv EU a také na genderově inkluzivní přístup na všech úrovních realizace navrhovaného projektu.   

Proces podání žádosti 

Návrhy projektů se zasílají na adresu [email protected] do 15. července 2023.  

V předmětu e-mailu s žádostí uveďte číslo výzvy D4.3/D20-CfP-INT8.   

Žádost musí obsahovat následující formuláře vyplněné v angličtině nebo v jednom z národních jazyků. 

Posouzeny budou pouze žádosti předložené na těchto formulářích.  

Vybrané projekty mají být zahájeny už 1. září 2023

Více o probíhajícím grantovém programu ECE, podpoře občanské společnosti a pomoci demokracii najdete na stránce https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe nebo nám napište na adresu [email protected]

Informační schůzka pro žadatele se konala 8. června 2023. Záznam této schůzky můžete zhlédnout zde

Kritéria přidělení 

Žádosti budou hodnoceny podle standardního souboru kritérií, a to: 

 • Relevance (5 bodů) 

 • Kvalita problémů, potřeb, příležitostí a zhodnocení rizik (4 body) 

 • Proveditelnost cílů, záměrů a časového rámce (4 body) 

 • Synergie návrhu s jinými veřejně nebo soukromě financovanými akcemi v zájmu zamezení duplicity (3 body) 

 • Udržitelnost (3 body) 

 • Inovativní přístupy a získané zkušenosti (5 bodů) 

 • Účinná strategie dosahu/komunikace/obhajoby (4 body) 

 • Kvalita plánu monitorování a vyhodnocení, včetně sběru dat (3 body) 

 • Schopnost, organizační znalosti a technická odbornost žadatele (3 body) 

 • Závazek k dodržování hodnot EU a základních práv (3 body) 

 • Relevance a efektivita nákladů na akci (5 bodů) 

Maximální získaný počet bodů úspěšného návrhu je 42. Hranice způsobilosti je 25 bodů. 

Žádosti budou hodnoceny a vybírány odborníky přidruženými k TF v rámci jednofázové výzvy. Informace o výsledcích hodnocení budou žadatelům sděleny a prezentovány na internetové stránce PROTEUS v srpnu 2023.    

Tato výzva k předkládání žádostí o granty byla vyhlášena v rámci projektu PROTEUS, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím programu CERV. Za obsah této výzvy nese výhradní odpovědnost Transatlantic Foundation a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie.  

Program Experts

Program Experts