Popis programu 

Ženy a muži by měli mít stejná práva a příležitosti. Politická a společenská dynamika ale pravidelně zpochybňuje účast žen na politickém rozhodování a veřejném životě, což má často dalekosáhlé důsledky pro ženy jako jednotlivce i obecně. Z tohoto důvodu Transatlantická nadace (TF) ve spolupráci s programem Engaging Central Europe (ECE) Německého Marshallova fondu Spojených států vyhlašuje zvláštní  grantovou výzvu. Tato grantová příležitost je zaměřena na podporu občanských skupin (OS) s cílem posílit účast že v občanské společnosti, politice a veřejném životě v Bulharsku, Chorvatsku, Česku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku.   

 

Způsobilost 

Výzva je určena pro občanské skupiny a neziskové subjekty se sídlem v Bulharsku, Chorvatsku, Česku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku. Organizace musejí prokázat soulad se základními právy a hodnotami, na nichž je EU založena, a prokazatelné výsledky v podpoře zapojení žen v příslušných členských státech EU.  

Fyzické osoby a ziskové subjekty NEJSOU způsobilé. Žadatelé také nemohou být přidruženými subjekty, společníky ani smluvními partnery TF. 

V rámci této výzvy TF podpoří krátkodobé až střednědobé projekty v délce trvání 6 až 18 měsíců v rozmezí 10 000 až 25 000 EUR pro projekty v jedné zemi a 10 000 až 40 000 EUR pro přeshraniční projekty. 

Spolufinancování projektu formou vlastního příspěvku nebo jiných grantů mimo EU je vítané, ale není povinné. Administrativní náklady (tj. energie, účetnictví a finanční řízení) nesmí překročit 7 % celkové částky grantu.   

Dostupný rozpočet výzvy činí 300 000 EUR. TF si vyhrazuje právo nepřidělit všechny dostupné finanční prostředky v závislosti na podaných žádostech a výsledcích hodnocení. 

 

Typy způsobilých aktivit:  

 • Zvyšování veřejné účasti žen prostřednictvím osvětových, advokačních nebo vzdělávacích kampaní 

 • Posilování a inovace občanské angažovanosti žen na místní, regionální nebo celostátní úrovni se zvláštním důrazem na účast na veřejném projednávání, politickém rozhodování a provádění nebo monitorování politických procesů. 

 • Oslovování nových voličů, získávání nových aktivistů a reakce na nové potřeby 

 • Mobilizace voličů udržitelným způsobem 

 • Prohlubování mezioborové spolupráce občanských skupin a posilování spolupráce prodemokratických subjektů. 

 

Projektové aktivity musejí probíhat v jedné nebo více cílových zemích: Bulharsko, Chorvatsko, Česko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Mohou být uznány i přeshraniční aktivity s ostatními členskými i nečlenskými státy EU.  

Zvláštní důraz je třeba klást na podporu a ochranu práv a hodnot podle Smluv o EU a podle Listiny základních práv EU a také na genderově inkluzivní přístup na všech úrovních realizace navrhovaného projektu.   

K přihlášce povzbuzujeme obzvláště organizace, které zapojují jednotlivce nebo skupiny v okrajových oblastech. 

 

Proces podání žádosti 

Žádosti se zasílají na adresu [email protected] do 24:00 (půlnoci) 1. listopadu 2023.  

V předmětu e-mailu s žádostí uveďte číslo výzvy D2.7/D8-CfP-INT2. Po přijetí žádosti dostanete potvrzovací e-mail. 

Žádost musí obsahovat následující formuláře vyplněné v angličtině nebo v jednom z národních jazyků. 

Posouzeny budou pouze žádosti předložené na těchto formulářích.  

Nejbližší možné datum zahájení vybraných projektů je 1. únor 2024

Počet podaných žádostí a výzev, kterých se může jedna organizace zúčastnit, není omezen. 

Více o probíhajícím grantovém programu ECE, podpoře občanské společnosti a pomoci demokracii najdete na stránce https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe nebo nám napište na adresu [email protected]

Informační schůzka pro žadatele se konala 28. září 2023. Záznam této schůzky můžete zhlédnout zde. Prezentace PowertPoint je dostupná zde. 

Kritéria přidělení 

Žádosti budou hodnoceny podle standardního souboru kritérií, a to: 

 • Relevance (5 bodů) 

 • Kvalita problémů, potřeb, příležitostí a zhodnocení rizik (4 body) 

 • Proveditelnost cílů, záměrů a časového rámce (4 body) 

 • Synergie návrhu s jinými veřejně nebo soukromě financovanými akcemi v zájmu zamezení duplicity (3 body) 

 • Udržitelnost (3 body) 

 • Inovativní přístupy a získané zkušenosti (5 bodů) 

 • Účinná strategie dosahu/komunikace/obhajoby (4 body) 

 • Kvalita plánu monitorování a vyhodnocení, včetně sběru dat (3 body) 

 • Schopnost, organizační znalosti a technická odbornost žadatele (3 body) 

 • Závazek k dodržování hodnot EU a základních práv (3 body) 

 • Relevance a efektivita nákladů na akci (5 bodů) 

Maximální získaný počet bodů úspěšného návrhu je 42. Hranice způsobilosti je 25 bodů. 

Žádosti budou hodnoceny a vybírány odborníky spojenými s TF v rámci jednostupňové výzvy. Informace o výsledcích hodnocení budou žadatelům sděleny a prezentovány na PROTEUS webové stránce v lednu 2024.  

V případě rozporu nebo nesrovnalosti mezi anglickou verzí a jinou jazykovou verzí má přednost anglická verze.  

 

Tato grantová výzva je zveřejněna v rámci programu EU CERV PROTEUS Transatlantickou nadací a je spolufinancována Evropskou unií. Obsah spadá pod výhradní odpovědnost Transatlantické nadace a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie. 

Zveřejněno 1. září 2023. 

Program Experts

Program Experts