Popis programu 

Pokles dôvery verejnosti voči vláde a strata záujmu občanov o demokratické procesy v stredovýchodnej Európe sa čoraz viac prehlbuje. Nedostatočná transparentnosť, nízka úroveň otvorenosti správy vecí verejných a nedostatočný prejav zodpovednosti verejných činiteľov, má za výsledok nízku úroveň občianskej angažovanosti. 

Občianska spoločnosť a jej infraštruktúra má kľúčový význam v boji proti negatívnym trendom účasti verejnosti a politickej apatii. Taktiež podporuje občiansku participáciu a zaručujú rovnaké uplatňovanie základných práv a hodnôt EÚ v spoločnosti ako celku. 

Z tohto dôvodu The Transatlantic Foundation (TF) v spolupráci s Engaging Central Europe (ECE) program of The German Marshall Fund of the United States vyhlasuje osobitnú výzvu na predkladanie projektových žiadostí. Výzva je zameraná na podporu organizácií občianskej spoločnosti s cieľom zvýšiť online a off-line účasť občanov na verejných diskusiách a rozhodovacích procesoch v Chorvátsku, Českej republike, Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku. 

Oprávnenosť žiadateľa  

Výzva je otvorená pre neziskové mimovládne organizácie (MVO) a občianske spoločnosti (OS) so sídlom v jednej z programových krajín (Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko). Opravený žiadateľ musí preukázať súlad so základnými právami a hodnotami EÚ, ako aj dosiahnuté výsledky v oblasti podpory občianskej účasti v príslušnom štáte EÚ. 

Výzva NIE je určená pre fyzické osoby.  

V rámci tejto výzvy TF podporí krátkodobé až strednodobé projekty s dĺžkou trvania 6 až 24 mesiacov v rozpätí od 10 000 do 25 000 € pre projekty v jednotlivých krajinách a od 10 000 do 40 000 € pre cezhraničné projekty. 

Výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 300 000 €. Transatlantická nadácia si vyhradzuje právo nevyčerpať všetky dostupné finančné prostriedky v závislosti od prijatých návrhov a výsledkov hodnotenia. 

Oprávnené aktivity:  

 • organizácia inkluzívnych online a off-line participatívnych procesov, rámcových stretnutí, sérií podujatí a iných formátov občianskej participácie 

 • organizácia inkluzívnych online a off-line formátov dialógov zameraných na konkrétne problémy, komunitných dialógov alebo iných deliberatívnych fór 

 • organizácia občianskych platforiem a dialógov, informačných kampaní a osvetových aktivít s cieľom zvyšovania povedomia a komunikácie s verejnosťou, prezenčne alebo skrz sociálne médiá 

 • vytváranie koalícií a partnerstiev medzi organizáciami občianskej spoločnosti a koordinácia strategickej spolupráce s ostatnými zainteresovanými subjektmi verejného a súkromného sektora 

 • ďalšie online/off-line formy podpory občianskej participácie na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni v rámci verejných diskusií, politického rozhodovania, implementácie a monitorovania politických procesov 

Projektové aktivity musia byť realizované v jednej alebo viacerých programových krajinách, a to v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku. Oprávnené sú aj cezhraničné aktivity s inými členskými štátmi EÚ.  

Osobitný dôraz je potrebné klásť na podporu a ochranu práv a hodnôt stanovených zmluvami EÚ a Charty základných práv, ako aj rodovo inkluzívny prístup na všetkých úrovniach realizácie projektových aktivít. 

Organizácie, ktoré sa zameriavajú na zapojenie jednotlivcov alebo skupín z periférnych a vidieckych oblastí, sú obzvlášť vyzvané k podaniu žiadosti. 

Predloženie žiadostí a postup hodnotenia 

Projektové žiadosti musia byť zaslané elektronicky na adresu [email protected] najneskôr 15. júla 2023.  

V predmete e-mailovej žiadosti uveďte odkaz na výzvu D2.6/D6-CfP-INT1

V rámci projektovej žiadosti musia organizácie vyplniť nižšie uvedené formuláre v angličtine alebo v jednom z programových jazykov. 

Posudzovať sa budú len žiadosti predložené na vyššie stanovených formulároch. 

Predpokladaný začiatok realizácie projektov je 1. september 2023.   

Pre viac informácií o prebiehajúcom grantovom programe ECE na podporu rozvoja občianskej spoločnosti a demokracie navštívte stránku https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe alebo nám pošlite e-mail na adresu [email protected]

Informačné stretnutie pre žiadateľov sa uskutočnilo 8. júna 2023. Záznam zo stretnutia si môžete pozrieť tu.  

Hodnotiace kritériá 

Projektové žiadosti budú hodnotené na základe týchto kritérií:  

 • Relevantnosť projektových aktivít a cieľov (5 bodov)  

 • Kvalita zhodnotenia problémov, potrieb, príležitostí a rizík (4 body) 

 • Uskutočniteľnosť cieľov, zámerov a časového rámca projektu (4 body) 

 • Synergia navrhovaných aktivít projektu s inými činnosťami v danej oblasti, financovanými z verejných alebo súkromných zdrojov, s cieľom zabrániť duplicite (3 body) 

 • Udržateľnosť (3 body) 

 • Inovatívne prístupy a zhodnotenie nadobudnutých skúseností (5 bodov) 

 • Účinnosť stratégie práce s verejnosťou/komunikácie/advokácie (4 body) 

 • Kvalita plánu monitorovania a evaluácie projektových aktivít, vrátane zberu dát (3 body) 

 • Odborná a administratívna kapacita žiadateľa (3 body) 

 • Záväzok voči základným právam a hodnotám EÚ (3 body) 

 • Relevantnosť a hospodárnosť požadovaných nákladov projektu (5 bodov) 

Najvyšší možný počet bodov je 42. Úspešný projekt musí dosiahnuť minimálne 25 bodov.  

Za odborné hodnotenie žiadostí zodpovedá personál a experti pridružení k TF. Projektové žiadosti budú hodnotené v rámci jedného výberového kola. Žiadateľom budú informácie o výsledkoch hodnotenia oznámené e-mailom a zverejnené na webovej stránke PROTEUS v priebehu augusta 2023. 

Táto grantová výzva bola zverejnená v rámci projektu PROTEUS, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie pomocou programu CERV. Za obsah výzvy zodpovedá výhradne Transatlantická nadácia a nemusí nutne zodpovedať názorom Európskej únie. 

 

 

Program Experts

Program Experts