Popis programu 

Rastúca politická polarizácia spoločnosti a prehlbujúca sa priepasť medzi mestom, vidiekom a regiónmi nepriaznivo vplýva na demokratický vývoj v krajinách stredovýchodnej Európy. Za účelom sprístupnenia rovnakých práv a príležitostí, ako aj dobrej správy veci verejných pre všetkých občanov nezávisle od miesta pobytu, The Transatlantic Foundation (TF) v spolupráci s Engaging Central Europe (ECE) program of The German Marshall Fund of the United States vyhlasuje osobitnú výzvu na predkladanie projektových žiadostí. Cieľom výzvy je posilnenie pôsobenia watchdog  organizácií na obhajobu ľudských práv a politickej transparentnosti v periférnych a vidieckych oblastiach. Výzva sa ďalej zameriava na rozvoj ľudsko-právnych a anti-korupčných advokačných aktivít spolu so zvýšením občianskej angažovanosti v  Chorvátsku, Českej republike, Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku. 

Oprávnenosť žiadateľa  

Výzva je otvorená pre neziskové mimovládne organizácie (MVO) a občianske spoločnosti (OS) so sídlom v jednej z programových krajín (Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko). Opravený žiadateľ musí preukázať súlad so základnými právami a hodnotami EÚ, ako aj dosiahnuté výsledky v oblasti podpory občianskej účasti v príslušnom štáte EÚ. 

Výzva NIE je určená pre fyzické osoby.  

V rámci tejto výzvy TF podporí krátkodobé až strednodobé projekty s dĺžkou trvania 6 až 24 mesiacov v rozpätí od 10 000 do 25 000 € pre projekty v jednotlivých krajinách a od 10 000 do 40 000 € pre cezhraničné projekty

Výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 300 000 €. Transatlantická nadácia si vyhradzuje právo nevyčerpať všetky dostupné finančné prostriedky v závislosti od prijatých návrhov a výsledkov hodnotenia. 

Oprávnené aktivity:  

 • organizácia kampaní a osvetových aktivít s cieľom zvyšovania povedomia a informovanosti verejnosti 

 • organizácia občianskych platforiem a dialógov  

 • vytváranie koalícií a partnerstiev medzi organizáciami občianskej spoločnosti a koordinácia strategickej spolupráce s ostatnými zainteresovanými subjektmi verejného a súkromného sektora 

 • watchdog a monitorovacie aktivity 

 • advokačné aktivity s cieľom ovplyvniť miestnu alebo regionálnu politiku a rozhodovacie procesy 

 • organizačné a operačné projekty s cieľom rozšírenia aktivít existujúcich watchdog organizácii  do periférnych a vidieckych oblastí 

Projektové aktivity musia byť realizované v jednej alebo viacerých programových krajinách, a to v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku. Oprávnené sú aj cezhraničné aktivity s inými členskými štátmi EÚ.  

Osobitný dôraz je potrebné klásť na podporu a ochranu práv a hodnôt stanovených zmluvami EÚ a Charty základných práv, ako aj rodovo inkluzívny prístup na všetkých úrovniach realizácie projektových aktivít. 

Predloženie žiadostí a postup hodnotenia 

Projektové žiadosti musia byť zaslané elektronicky na adresu [email protected] najneskôr 15. júla 2023.  

V predmete e-mailovej žiadosti uveďte odkaz na výzvu D4.3/D20-CfP-INT8. 

V rámci projektovej žiadosti musia organizácie vyplniť nižšie uvedené formuláre v angličtine alebo v jednom z programových jazykov. 

Posudzovať sa budú len žiadosti predložené na vyššie stanovených formulároch. 

Predpokladaný začiatok realizácie projektov je 1. september 2023.   

Pre viac informácií o prebiehajúcom grantovom programe ECE na podporu rozvoja občianskej spoločnosti a demokracie navštívte stránku https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe alebo nám pošlite e-mail na adresu [email protected]

Informačné stretnutie pre žiadateľov sa uskutočnilo 8. júna 2023. Záznam zo stretnutia si môžete pozrieť tu. 

Hodnotiace kritériá 

Projektové žiadosti budú hodnotené na základe týchto kritérií:  

 • Relevantnosť projektových aktivít a cieľov (5 bodov)  

 • Kvalita zhodnotenia problémov, potrieb, príležitostí a rizík (4 body) 

 • Uskutočniteľnosť cieľov, zámerov a časového rámca projektu (4 body) 

 • Synergia navrhovaných aktivít projektu s inými činnosťami v danej oblasti, financovanými z verejných alebo súkromných zdrojov, s cieľom zabrániť duplicite (3 body) 

 • Udržateľnosť (3 body) 

 • Inovatívne prístupy a zhodnotenie nadobudnutých skúseností (5 bodov) 

 • Účinnosť stratégie práce s verejnosťou/komunikácie/advokácie (4 body) 

 • Kvalita plánu monitorovania a evaluácie projektových aktivít, vrátane zberu dát (3 body) 

 • Odborná a administratívna kapacita žiadateľa (3 body) 

 • Záväzok voči základným právam a hodnotám EÚ (3 body) 

 • Relevantnosť a hospodárnosť požadovaných nákladov projektu (5 bodov) 

Najvyšší možný počet bodov je 42. Úspešný projekt musí dosiahnuť minimálne 25 bodov.  

Za odborné hodnotenie žiadostí zodpovedá personál a experti pridružení k TF. Projektové žiadosti budú hodnotené v rámci jedného výberového kola. Žiadateľom budú informácie o výsledkoch hodnotenia oznámené e-mailom a zverejnené na webovej stránke PROTEUS v priebehu augusta 2023. 

Táto grantová výzva bola zverejnená v rámci projektu PROTEUS, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie pomocou programu CERV. Za obsah výzvy zodpovedá výhradne Transatlantická nadácia a nemusí nutne zodpovedať názorom Európskej únie. 

Program Experts

Program Experts