Opis programu 

Nie ma demokracji bez osób, które w nią wierzą i aktywnie biorą udział w jej procesach. Bez kolejnych pokoleń demokratów i demokratek, ciężko wyobrazić sobie jej przyszłość. Podczas gdy Europa Środkowo-Wschodnia notuje wzrost tendencji autokratycznych i nieliberalnych, w wielu szkołach wciąż brakuje edukacji demokratycznej. Aby przeciwdziałać takim nastrojom, konieczna jest jednak edukacja młodych ludzi i wzmacnianie w nich postaw obywatelskich.  

W związku z tym, The Transatlantic Foundation (TF), w kooperacji z programem Engaging Central Europe (ECE) prowadzonym przez The German Marshall Fund of the United States, ogłasza specjalne zaproszenie do składania wniosków. Celem tego zaproszenia jest wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które działają na rzecz zaangażowania społecznego dzieci (powyżej 14 lat) i młodzieży poprzez edukację demokratyczną i projekty partycypacyjne w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech.  

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie  

Zaproszenie to jest skierowane do organizacji pozarządowych z siedzibą w Bułgariii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Wnioskujące organizacje muszą wykazać zgodność z fundamentalnymi prawami i wartościami, na których opiera się UE, oraz udokumentowane doświadczenie w zakresie partycypacji kobiet w jednym z wyżej wymienionych krajów.    

Organizacje pracujące z dziećmi muszą posiadać politykę ochrony dzieci zgodną ze standardami Keeping Children Safe - Child Safeguarding.   

Osoby fizyczne NIE mogą ubiegać się o dofinansowanie. Ponadto wnioskodawcy nie mogą być podmiotami powiązanymi, współpracownikami ani wykonawcami TF. 

W ramach tego zaproszenia TF będzie wspierać krótko- i średnioterminowe projekty trwające od 6 do 18 miesięcy. Dotacje w wysokości od 10,000 do 25,000 EUR będą dostępne dla projektów realizowanych w jednym kraju; dotacje od 10,000 do 40,000 EUR będą dostępne dla projektów międzynarodowych.    

Współfinansowanie projektu w formie wkładu własnego lub innych nieunijnych dotacji jest mile widziane, ale nie jest obowiązkowe. Koszty administracyjne (np. media, księgowość, zarządzanie finansami) nie mogą przekroczyć 7% całkowitej kwoty dotacji.    

Budżet tego zaproszenia wynosi 300,000 EUR. W zależności od jakości otrzymanych wniosków i wyników ewaluacji, TF zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków.   

 

Dopuszczalne działania 

 • Dostosowane do wieku, partycypacyjne projekty dotyczące edukacji obywatelskiej dla dzieci (powyżej 14 lat) lub młodych dorosłych (powyżej 18 lat). 

 • Wspieranie oddolnych procesów demokratycznych w celu reprezentowania interesów uczniów w szkołach i poza nimi. 

 • Tworzenie sieci demokratycznych grup młodzieżowych w celu koordynacji, wspólnych działań lub rozwijaniu idei związanych z demokracją.  

 • Wzmacnianie głosu demokratycznej młodzieży poprzez kampanie online i/lub offline. 

 • Wzmacnianie głosu uczniów i uczennic w procesie podejmowania decyzji związanych z edukacją na poziomie szkolnym, lokalnym, regionalnym lub krajowym. 

 • Wzmacnianie umiejętności i postaw obywatelskich wśród dzieci (w wieku 14+) i młodych dorosłych poprzez programy wolontariatu lub staży zorientowanych na budowanie społeczności. 

 

Działania projektowe muszą mieć miejsce w jednym lub paru krajach docelowych – Bułgarii, Chorwacji, Czechach Polsce, Rumunii, Słowacji, Słowenii lub na Węgrzech. Działania realizowane we współpracy z innymi państwami członkowskimi UE również kwalifikują się do aplikacji o dofinansowanie.   

Promocja i ochrona praw i wartości wynikających z Traktatów UE i Karty Praw Podstawowych, a także inkluzywne podejście uwzględniające równouprawnienie płci, powinny stanowić priorytet dla wnioskodawców na każdym etapie realizacji projektu.   

Do aplikacji szczególnie zachęcamy organizacje, które angażują obywateli i obywatelki z małych miejscowości oraz obszarów wiejskich.  

 

Proces składania wniosków    

Propozycje projektów należy przesyłać na adres [email protected] do północy 1 listopada 2023 roku.    

W tytule e-maila ze zgłoszeniem należy podać numer referencyjny naboru: D2.7/D8-CfP-INT4. Każdy aplikant otrzyma e-mail zwrotny z potwierdzeniem otrzymania dokumentów w przeciągu paru tygodni dni od ostatniego dnia składania wniosków w ramach tego zaproszenia.   

Aby złożyć propozycję projektu, organizacje muszą wypełnić poniższe formularze w języku angielskim (dostępne na głównej stronie programu) lub polskim (dostępne poniżej).    

 

Rozpatrywane będą wyłącznie propozycje złożone poprzez wypełnienie powyższych formularzy.   

Najwcześniejsza potencjalna data rozpoczęcia wybranych projektów to 1 lutego 2024 roku.  

Nie ma ograniczeń co do liczby złożonych wniosków zgłoszonych przez jedną organizację, w ramach tego lub innych zaproszeń.   

Aby dowiedzieć się więcej o bieżącym programie grantowym ECE, wsparciu dla społeczeństwa obywatelskiego i pomocy dla demokracji, zachęcamy do odwiedzenia strony https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe lub wysłania wiadomości e-mail na adres [email protected].    

Sesja informacyjna dla kandydatów odbyła się 28 września 2023 r.. Nagranie wideo z sesji można obejrzeć tutaj. Prezentacja PowertPoint dostępna jest tutaj.  

 

Ocena wniosków    

Projekty będą oddane ocenie na podstawie następujących kryteriów:    

 • Adekwatność działań projektowych do celów i założeń konkursu (5 punktów)   

 • Jakość diagnozy problemu, oceny potrzeb grup odbiorczych oraz analizy możliwych szans i zagrożeń dla projektu (4 punkty)   

 • Realizowalność celów, zadań i ram czasowych projektu (4 punkty)   

 • Uwzględnienie innych projektów finansowanych publicznie lub prywatnie, aby uniknąć dublowania tych samych działań. (3 punkty)   

 • Trwałość projektu i jego potencjał w dłuższej perspektywie czasowej (3 punkty)   

 • Innowacyjne podejście, zintegrowanie w aplikacji dotychczasowych doświadczeń i wniosków (5 punktów)   

 • Przekonująca strategia w zakresie komunikacji / promocji / zasięgu działań rzeczniczych (4 punkty)   

 • Jakość planu monitorowania i ewaluacji działań, w tym gromadzenia danych (3 punkty)   

 • Zdolności wykonawcze, wiedza organizacyjna i techniczna wnioskodawcy (3 punkty)   

 • Zaangażowanie w promocję wartości demokratycznych i praw człowieka (3 punkty)   

 • Adekwatność kosztów i efektywność budżetu projektu. (5 punktów)   

  

Maksymalny wynik zwycięskiego wniosku wynosi 42 punkty. Próg kwalifikowalności wynosi 25 punktów.    

Wnioski zostaną ocenione i wybrane przez panel ekspercki związany z ECE w ramach jednoetapowego procesu selekcji. Informacja o wynikach konkursu zostanie zakomunikowana wnioskodawcom i opublikowana na stronie internetowej programu PROTEUS w styczniu 2024 r.   

W przypadku rozbieżności między wersją angielską a jakąkolwiek inną wersją językową tego zaproszenia, wersja angielska będzie rozstrzygająca.    

  

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków zostało opublikowane w ramach programu EU CERV PROTEUS przez The Transatlantic Foundation (TF) i jest współfinansowane przez Unię Europejską. Za treść zaproszenia odpowiada wyłącznie TF, niekoniecznie odzwierciedla ona poglądy Unii Europejskiej.   

Opublikowano 1 września 2023.   

 

Program Experts

Program Experts