Opis programu 

Rosnąca polaryzacja oraz pogłębiające się podziały pomiędzy mieszkańcami wsi, miast i regionów mają głęboki wpływ na kształt współczesnej demokracji. W celu wzmacniania zasad dobrego rządzenia oraz promowania równych szans dla obywateli i obywatelek bez względu na ich miejsce zamieszkania, The Transatlantic Foundation (TF) w kooperacji z programem Engaging Central Europe (ECE) prowadzonym przez The German Marshall Fund of the United States, ogłasza specjalne zaproszenie do składania wniosków. 

Celem tego zaproszenia jest wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które bronią praw człowieka oraz walczą z korupcją, poprzez poszerzanie ich działań poza główne ośrodki miejskie. Wzmocnienie obecności takich inicjatyw w małych miastach i na obszarach wiejskich oraz mobilizacja ich mieszkańców w dochodzeniu swoich praw w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowenii, na Słowacji i na Węgrzech stanowią priorytet tego konkursu grantowego.  

Kryteria wyboru 

Zaproszenie to jest skierowane do organizacji pozarządowych z siedzibą w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowenii, na Słowacji i na Węgrzech. Wnioskujące organizacje muszą wykazać zgodność z fundamentalnymi prawami i wartościami, na których opiera się UE, oraz udokumentowane doświadczenie w zakresie partycypacji obywatelskiej w jednym z wyżej wymienionych krajów.  

Osoby fizyczne NIE mogą ubiegać się o dofinansowanie. 

W ramach tego zaproszenia TF będzie wspierać krótko- i średnioterminowe projekty trwające od 6 do 24 miesięcy. Dotacje w wysokości od 10,000 do 25,000 EUR będą dostępne dla projektów realizowanych w jednym kraju; dotacje od 10,000 do 40,000 EUR będą dostępne dla projektów międzynarodowych.  

Budżet tego zaproszenia wynosi 300,000 EUR. W zależności od jakości otrzymanych wniosków i wyników ewaluacji, TF zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków. 

Możliwe rodzaje działań 

 • Wzmacnianie świadomości społecznej i propagowanie informacji za pomocą strategii komunikacyjnych i działań informacyjnych. 

 • Kreacja i wdrażanie różnorodnych platform umożliwiających aktywną wymianę i dialog między obywatelami. 

 • Budowanie koalicji i pogłębianie partnerstw z innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, działania koordynacyjne i współpraca strategiczna między sektorem pozarządowym a podmiotami sektora publicznego, prywatnego lub innymi zainteresowanymi stronami. 

 • Działania strażnicze (watchdogowe) oraz inne aktywności związane z obywatelską kontrolą władz publicznych.  

 • Działania rzecznicze w obrębie polityki lokalnej i regionalnej oraz wpływu obywateli na procesy decyzyjne w sektorze publicznym.  

 • Projekty rozwoju organizacyjnego i operacyjnego mające na celu ekspansję doświadczonych organizacji społeczeństwa obywatelskiego na obszary peryferyjne i wiejskie. 

Działania projektowe muszą mieć miejsce w jednym lub paru krajach docelowych – Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowenii, na Słowacji i na Węgrzech. Działania realizowane we współpracy z innymi państwami członkowskimi UE również kwalifikują się do aplikacji o dofinansowanie. 

Promocja i ochrona praw i wartości wynikających z Traktatów UE i Karty Praw Podstawowych, a także inkluzywne podejście uwzględniające równouprawnienie płci, powinny stanowić priorytet dla wnioskodawców na każdym etapie realizacji projektu. 

Proces składania wniosków  

Propozycje projektów należy przesyłać na adres [email protected] do 15 lipca 2023 roku

W tytule e-maila ze zgłoszeniem należy podać numer referencyjny naboru: D4.3/D20-CfP-INT8.  

Aby złożyć propozycję projektu, organizacje muszą wypełnić poniższe formularze w języku angielskim lub polskim.  

Rozpatrywane będą wyłącznie propozycje złożone poprzez wypełnienie powyższych formularzy. Przewidujemy, że wybrane projekty rozpoczną się już 1 września 2023 roku

Aby dowiedzieć się więcej o bieżącym programie grantowym ECE, wsparciu dla społeczeństwa obywatelskiego i pomocy dla demokracji, zachęcamy do odwiedzenia strony https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe lub wysłania wiadomości e-mail na adres [email protected].  

Sesja informacyjna dla kandydatów odbyła się 8 czerwca 2023 r. Nagranie wideo z sesji można obejrzeć tutaj.

Ocena wniosków  

 Projekty będą oddane ocenie na podstawie następujących kryteriów:  

 • Adekwatność działań projektowych do celów i założeń konkursu (5 punktów) 

 • Jakość diagnozy problemu, oceny potrzeb grup odbiorczych oraz analizy możliwych szans i zagrożeń dla projektu (4 punkty) 

 • Realizowalność celów, zadań i ram czasowych projektu (4 punkty) 

 • Uwzględnienie innych projektów finansowanych publicznie lub prywatnie, aby uniknąć dublowania tych samych działań. (3 punkty) 

 • Trwałość projektu i jego potencjał w dłuższej perspektywie czasowej (3 punkty) 

 • Innowacyjne podejście, zintegrowanie w aplikacji dotychczasowych doświadczeń i wniosków (5 punktów) 

 • Przekonująca strategia w zakresie komunikacji / promocji / zasięgu działań rzeczniczych (4 punkty) 

 • Jakość planu monitorowania i ewaluacji działań, w tym gromadzenia danych (3 punkty) 

 • Zdolności wykonawcze, wiedza organizacyjna i techniczna wnioskodawcy (3 punkty) 

 • Zaangażowanie w promocję wartości demokratycznych i praw człowieka (3 punkty) 

 • Adekwatność kosztów i efektywność budżetu projektu. (5 punktów) 

Maksymalny wynik zwycięskiego wniosku wynosi 42 punkty. Próg kwalifikowalności wynosi 25 punktów.  

Wnioski zostaną ocenione i wybrane przez panel ekspercki związany z ECE w ramach jednoetapowego procesu selekcji.  Informacja o wynikach konkursu zostanie zakomunikowana wnioskodawcom i opublikowana na stronie internetowej programu PROTEUS w sierpniu 2023 r. 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków zostało opublikowane w ramach programu EU CERV PROTEUS przez The Transatlantic Foundation (TF) i jest współfinansowane przez Unię Europejską. Za treść zaproszenia odpowiada wyłącznie TF, niekoniecznie odzwierciedla ona poglądy Unii Europejskiej. 

Program Experts

Program Experts