Opis programu 

Choć kobiety powinny cieszyć się równością praw i szans, ich udział w życiu publicznym jest wciąż niedostateczny. Napięcia społeczne i polityczne często wykluczają je z podejmowania kluczowych decyzji politycznych, co wpływa bezpośrednio na ich życie jak i położenie całej grupy społecznej. W związku z tym, The Transatlantic Foundation, w kooperacji z programem Engaging Central Europe (ECE) prowadzonym przez The German Marshall Fund of the United States, ogłasza specjalne zaproszenie do składania wniosków. Celem tego zaproszenia jest wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które działają na rzecz równouprawnienia oraz wzmocnienia partycypacji kobiet w życiu publicznym, polityce i procesach politycznych w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. 

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie 

Zaproszenie to jest skierowane do organizacji pozarządowych z siedzibą w Bułgariii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Wnioskujące organizacje muszą wykazać zgodność z fundamentalnymi prawami i wartościami, na których opiera się UE, oraz udokumentowane doświadczenie w zakresie partycypacji kobiet w jednym z wyżej wymienionych krajów.   

Osoby fizyczne NIE mogą ubiegać się o dofinansowanie.   

W ramach tego zaproszenia TF będzie wspierać krótko- i średnioterminowe projekty trwające od 6 do 18 miesięcy. Dotacje w wysokości od 10,000 do 25,000 EUR będą dostępne dla projektów realizowanych w jednym kraju; dotacje od 10,000 do 40,000 EUR będą dostępne dla projektów międzynarodowych.   

Współfinansowanie projektu w formie wkładu własnego lub innych nieunijnych dotacji jest mile widziane, ale nie jest obowiązkowe. Koszty administracyjne (np. media, księgowość, zarządzanie finansami) nie mogą przekroczyć 7% całkowitej kwoty dotacji.   

W przypadku rozbieżności między wersją angielską a jakąkolwiek inną wersją językową tego zaproszenia, wersja angielska będzie rozstrzygająca.   

Budżet tego zaproszenia wynosi 300,000 EUR. W zależności od jakości otrzymanych wniosków i wyników ewaluacji, TF zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków.  

 

Możliwe działania

 • Wzmacnianie partycypacji publicznej kobiet poprzez podnoszenie świadomości, rzecznictwo lub kampanie edukacyjne.   

 • Zwiększanie obywatelskiego zaangażowania kobiet na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym w sposób innowacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem ich udziału w deliberacji publicznej, podejmowaniu decyzji politycznych lub monitorowaniu procesów politycznych.   

 • Docieranie do nowych grup odbiorczych, włączając początkujących aktywistów i aktywistki, adaptacja do bieżących potrzeb.    

 • Mobilizacja grup odbiorczych w sposób trwały.   

 • Pogłębianie współpracy z innymi organizacjami i sektorami, buduowanie i wzmacnianie sieci prodemokratycznych działaczy i działaczek  

Działania projektowe muszą mieć miejsce w jednym lub paru krajach docelowych – Bułgarii, Chorwacji, Czechach Polsce, Rumunii, Słowacji, Słowenii lub na Węgrzech. Działania realizowane we współpracy z innymi państwami członkowskimi UE również kwalifikują się do aplikacji o dofinansowanie.  

Promocja i ochrona praw i wartości wynikających z Traktatów UE i Karty Praw Podstawowych, a także inkluzywne podejście uwzględniające równouprawnienie płci, powinny stanowić priorytet dla wnioskodawców na każdym etapie realizacji projektu.  

Do aplikacji szczególnie zachęcamy organizacje, które angażują obywateli i obywatelki z małych miejscowości oraz obszarów wiejskich.  

 

Proces składania wniosków

Propozycje projektów należy przesyłać na adres [email protected] do północy 1 listopada 2023 roku.   

W tytule e-maila ze zgłoszeniem należy podać numer referencyjny naboru: D2.7/D8-CfP-INT2. Każdy aplikant otrzyma e-mail zwrotny z potwierdzeniem otrzymania dokumentów w przeciągu paru tygodni dni od ostatniego dnia składania wniosków w ramach tego zaproszenia.  

Aby złożyć propozycję projektu, organizacje muszą wypełnić poniższe formularze w języku angielskim (dostępne na głównej stronie programu) lub polskim (dostępne poniżej).   

Rozpatrywane będą wyłącznie propozycje złożone poprzez wypełnienie powyższych formularzy.  

Najwcześniejsza potencjalna data rozpoczęcia wybranych projektów to 1 lutego 2024 roku. 

Nie ma ograniczeń co do liczby złożonych wniosków zgłoszonych przez jedną organizację, w ramach tego lub innych zaproszeń.  

Aby dowiedzieć się więcej o bieżącym programie grantowym ECE, wsparciu dla społeczeństwa obywatelskiego i pomocy dla demokracji, zachęcamy do odwiedzenia strony https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe lub wysłania wiadomości e-mail na adres [email protected].   

Sesja informacyjna dla kandydatów odbędzie się 28 września 2023, o godzinie 12:00. Kliknij tutaj, aby się zarejestrować. 

 

Ocena wniosków   

Projekty będą oddane ocenie na podstawie następujących kryteriów:   

 • Adekwatność działań projektowych do celów i założeń konkursu (5 punktów)  

 • Jakość diagnozy problemu, oceny potrzeb grup odbiorczych oraz analizy możliwych szans i zagrożeń dla projektu (4 punkty)  

 • Realizowalność celów, zadań i ram czasowych projektu (4 punkty)  

 • Uwzględnienie innych projektów finansowanych publicznie lub prywatnie, aby uniknąć dublowania tych samych działań. (3 punkty)  

 • Trwałość projektu i jego potencjał w dłuższej perspektywie czasowej (3 punkty)  

 • Innowacyjne podejście, zintegrowanie w aplikacji dotychczasowych doświadczeń i wniosków (5 punktów)  

 • Przekonująca strategia w zakresie komunikacji / promocji / zasięgu działań rzeczniczych (4 punkty)  

 • Jakość planu monitorowania i ewaluacji działań, w tym gromadzenia danych (3 punkty)  

 • Zdolności wykonawcze, wiedza organizacyjna i techniczna wnioskodawcy (3 punkty)  

 • Zaangażowanie w promocję wartości demokratycznych i praw człowieka (3 punkty)  

 • Adekwatność kosztów i efektywność budżetu projektu. (5 punktów)  

 

Maksymalny wynik zwycięskiego wniosku wynosi 42 punkty. Próg kwalifikowalności wynosi 25 punktów.   

Wnioski zostaną ocenione i wybrane przez panel ekspercki związany z ECE w ramach jednoetapowego procesu selekcji. Informacja o wynikach konkursu zostanie zakomunikowana wnioskodawcom i opublikowana na stronie internetowej programu PROTEUS w styczniu 2024 r.  

W przypadku rozbieżności między wersją angielską a jakąkolwiek inną wersją językową tego zaproszenia, wersja angielska będzie rozstrzygająca.   

 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków zostało opublikowane w ramach programu EU CERV PROTEUS przez The Transatlantic Foundation (TF) i jest współfinansowane przez Unię Europejską. Za treść zaproszenia odpowiada wyłącznie TF, niekoniecznie odzwierciedla ona poglądy Unii Europejskiej.  

 

Opublikowano 1 września 2023.  

 

Program Experts

Program Experts