Popis programu 

Ľudia by mali požívať rovnaké práva a príležitosti bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, vek či zdravotné postihnutie. Avšak tendencie vo vývoji politického a spoločenského života sú spravidla výzvou pre participáciu zraniteľných skupín v politickom rozhodovaní a verejnom živote, neraz s ďalekosiahlymi dôsledkami ako pre jednotlivcov tak aj spoločnosť. 

Z tohto dôvodu The Transatlantic Foundation (TF) v spolupráci s Engaging Central Europe (ECE) program of The German Marshall Fund of the United States vyhlasuje osobitnú výzvu na predkladanie projektových žiadostí. Výzva je zameraná na podporu organizácií občianskej spoločnosti s cieľom zvýšenia účasti detí a mladých ľudí (od 14 rokov) na spoločenskom a politickom živote v Chorvátsku, Českej republike, Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku

 

Oprávnenosť žiadateľa  

Výzva je otvorená pre neziskové mimovládne organizácie (MVO) a občianske spoločnosti (OS) so sídlom v jednej z programových krajín (Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko). Opravený žiadateľ musí preukázať súlad so základnými právami a hodnotami EÚ, ako aj dosiahnuté výsledky v oblasti občianskeho vzdelávania alebo práce s mládežou v príslušnom štáte EÚ. 

Organizácie zapájajúce do svojich aktivít deti, musia mať v platnosti internú smernicu/politiku ochrany detí súlade s Keeping Children Safe - Child Safeguarding standards.  

Výzva NIE je určená pre fyzické osoby. Ďalej, žiadateľ nesmie byť pridruženým subjektom, spoločníkom, alebo dodávateľom TF. 

V rámci tejto výzvy TF podporí krátkodobé až strednodobé projekty s dĺžkou trvania 6 až 18 mesiacov v rozpätí od 10 000 do 25 000 € pre projekty v jednotlivých krajinách a od 10 000 do 40 000 € pre cezhraničné projekty. 

Ko-financovanie projektu z vlastných alebo iných zdrojov (okrem zdrojov EÚ) je vítané ale nie povinné. Administratívne náklady projektu (t. j. režijné, účtovníctvo, finančné riadenie, a atď.) nesmú prekročiť 7 % celkovej výšky požadovaného grantu. 

Výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 300 000 €. TF si vyhradzuje právo nevyčerpať všetky dostupné finančné prostriedky v závislosti od prijatých návrhov a výsledkov hodnotenia. 

 

Oprávnené aktivity:  

 • ponuka participatívneho občianskeho vzdelávania so zameraním na demokratické procesy pre deti (od 14 rokov) a mladých dospelých (od 18 rokov)  

 • kultivovanie demokracie zdola-hore k presadzovaniu záujmov študentov v rámci škôl a mimo nich 

 • sieťovanie demokratických mládežníckych skupín s cieľom koordinácie spoločných aktivít a rozvoja jednotného demokratického programu 

 • šírenie hlasu demokratickej mládeže prostredníctvom online a offline kampaní 

 • posilnenie hlasu študentov v procese rozhodovania v oblasti vzdelávania na školskej, miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni 

 • zlepšovanie demokratických a občianskych zručností detí (od 14 rokov) a mladých dospelých (od 18 rokov) prostredníctvom dobrovoľníckych programov a stáží zameraných na rozvoj komunity 

Projektové aktivity musia byť realizované v jednej alebo viacerých programových krajinách, a to v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku. Oprávnené sú aj cezhraničné aktivity s inými členskými a ne-členskými štátmi EÚ.  

Osobitný dôraz je potrebné klásť na podporu a ochranu práv a hodnôt stanovených zmluvami EÚ a Charty základných práv, ako aj rodovo inkluzívny prístup na všetkých úrovniach realizácie projektových aktivít. 

Organizácie, ktoré sa zameriavajú na zapojenie jednotlivcov alebo skupín z periférnych a vidieckych oblastí, sú obzvlášť vyzvané k podaniu žiadosti. 

 

Predloženie žiadostí a postup hodnotenia 

Projektové žiadosti musia byť zaslané elektronicky na adresu [email protected] najneskôr do 24:00 (polnoc) 1. novembra 2023.  

V predmete e-mailovej žiadosti uveďte odkaz na D2.9/D12-CfP-INT4

V rámci projektovej žiadosti musia organizácie vyplniť nižšie uvedené formuláre v angličtine alebo v jednom z programových jazykov. 

Posudzovať sa budú len žiadosti predložené na vyššie stanovených formulároch. 

Predpokladaný začiatok realizácie projektov je 1. február 2024.   

Počet podaných žiadostí a účasť na výzvach zo strany jednej organizácie nie je obmedzená. 

Pre viac informácií o prebiehajúcom grantovom programe ECE na podporu rozvoja občianskej spoločnosti a demokracie navštívte stránku https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe alebo nám pošlite e-mail na adresu [email protected]

Informačné stretnutie pre žiadateľov sa uskutoční 28. septembra 2023 o 12.00 hod. Na podujatie sa môžete zaregistrovať TU. Stretnutie bude vedené v anglickom jazyku.  

 

Hodnotiace kritériá 

Projektové žiadosti budú hodnotené na základe týchto kritérií:  

 • Relevantnosť projektových aktivít a cieľov (5 bodov)  

 • Kvalita zhodnotenia problémov, potrieb, príležitostí a rizík (4 body) 

 • Uskutočniteľnosť cieľov, zámerov a časového rámca projektu (4 body) 

 • Synergia navrhovaných aktivít projektu s inými činnosťami v danej oblasti, financovanými z verejných alebo súkromných zdrojov, s cieľom zabrániť duplicite (3 body) 

 • Udržateľnosť (3 body) 

 • Inovatívne prístupy a zhodnotenie nadobudnutých skúseností (5 bodov) 

 • Účinnosť stratégie práce s verejnosťou/komunikácie/advokácie (4 body) 

 • Kvalita plánu monitorovania a evaluácie projektových aktivít, vrátane zberu dát (3 body) 

 • Odborná a administratívna kapacita žiadateľa (3 body) 

 • Záväzok voči základným právam a hodnotám EÚ (3 body) 

 • Relevantnosť a hospodárnosť požadovaných nákladov projektu (5 bodov) 

Najvyšší možný počet bodov je 42. Úspešný projekt musí dosiahnuť minimálne 25 bodov.  

Za odborné hodnotenie žiadostí zodpovedá personál a experti pridružení k TF. Projektové žiadosti budú hodnotené v rámci jedného výberového kola. Žiadateľom budú informácie o výsledkoch hodnotenia oznámené e-mailom a zverejnené na webovej stránke PROTEUS v priebehu januára 2024. 

V prípade nesúladu alebo rozporu medzi anglickou verziou a akoukoľvek inou jazykovou má anglická verzia prednosť. 

 

Táto grantová výzva bola zverejnená v rámci projektu PROTEUS, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie pomocou programu CERV. Za obsah výzvy zodpovedá výhradne Transatlantická nadácia a nemusí nutne zodpovedať názorom Európskej únie. 

Zverejnené 1. septembra 2023. 

Program Experts

Program Experts