Popis programu 

Ľudia by mali požívať rovnaké práva a príležitosti bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, vek či zdravotné postihnutie. Avšak tendencie vo vývoji politického a spoločenského života sú spravidla výzvou pre participáciu zraniteľných skupín v politickom rozhodovaní a verejnom živote, neraz s ďalekosiahlymi dôsledkami ako pre jednotlivcov tak aj spoločnosť. 

Z tohto dôvodu The Transatlantic Foundation (TF) v spolupráci s Engaging Central Europe (ECE) program of The German Marshall Fund of the United States vyhlasuje osobitnú výzvu na predkladanie projektových žiadostí. Výzva je zameraná na podporu organizácií občianskej spoločnosti s cieľom zvýšenia účasti detí a mladých ľudí (od 14 rokov) na spoločenskom a politickom živote v Chorvátsku, Českej republike, Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku

 

Oprávnenosť žiadateľa  

Výzva je otvorená pre neziskové mimovládne organizácie (MVO) a občianske spoločnosti (OS) so sídlom v jednej z programových krajín (Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko). Opravený žiadateľ musí preukázať súlad so základnými právami a hodnotami EÚ, ako aj dosiahnuté výsledky v oblasti občianskeho vzdelávania alebo práce s mládežou v príslušnom štáte EÚ. 

Organizácie zapájajúce do svojich aktivít deti, musia mať v platnosti internú smernicu/politiku ochrany detí súlade s Keeping Children Safe - Child Safeguarding standards.  

Výzva NIE je určená pre fyzické osoby. Ďalej, žiadateľ nesmie byť pridruženým subjektom, spoločníkom, alebo dodávateľom TF. 

V rámci tejto výzvy TF podporí krátkodobé až strednodobé projekty s dĺžkou trvania 6 až 18 mesiacov v rozpätí od 10 000 do 25 000 € pre projekty v jednotlivých krajinách a od 10 000 do 40 000 € pre cezhraničné projekty. 

Ko-financovanie projektu z vlastných alebo iných zdrojov (okrem zdrojov EÚ) je vítané ale nie povinné. Administratívne náklady projektu (t. j. režijné, účtovníctvo, finančné riadenie, a atď.) nesmú prekročiť 7 % celkovej výšky požadovaného grantu. 

Výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 300 000 €. TF si vyhradzuje právo nevyčerpať všetky dostupné finančné prostriedky v závislosti od prijatých návrhov a výsledkov hodnotenia. 

 

Oprávnené aktivity:  

 • ponuka participatívneho občianskeho vzdelávania so zameraním na demokratické procesy pre deti (od 14 rokov) a mladých dospelých (od 18 rokov)  

 • kultivovanie demokracie zdola-hore k presadzovaniu záujmov študentov v rámci škôl a mimo nich 

 • sieťovanie demokratických mládežníckych skupín s cieľom koordinácie spoločných aktivít a rozvoja jednotného demokratického programu 

 • šírenie hlasu demokratickej mládeže prostredníctvom online a offline kampaní 

 • posilnenie hlasu študentov v procese rozhodovania v oblasti vzdelávania na školskej, miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni 

 • zlepšovanie demokratických a občianskych zručností detí (od 14 rokov) a mladých dospelých (od 18 rokov) prostredníctvom dobrovoľníckych programov a stáží zameraných na rozvoj komunity 

Projektové aktivity musia byť realizované v jednej alebo viacerých programových krajinách, a to v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku. Oprávnené sú aj cezhraničné aktivity s inými členskými a ne-členskými štátmi EÚ.  

Osobitný dôraz je potrebné klásť na podporu a ochranu práv a hodnôt stanovených zmluvami EÚ a Charty základných práv, ako aj rodovo inkluzívny prístup na všetkých úrovniach realizácie projektových aktivít. 

Organizácie, ktoré sa zameriavajú na zapojenie jednotlivcov alebo skupín z periférnych a vidieckych oblastí, sú obzvlášť vyzvané k podaniu žiadosti. 

 

Predloženie žiadostí a postup hodnotenia 

Projektové žiadosti musia byť zaslané elektronicky na adresu [email protected] najneskôr do 24:00 (polnoc) 1. novembra 2023.  

V predmete e-mailovej žiadosti uveďte odkaz na D2.9/D12-CfP-INT4

V rámci projektovej žiadosti musia organizácie vyplniť nižšie uvedené formuláre v angličtine alebo v jednom z programových jazykov. 

Posudzovať sa budú len žiadosti predložené na vyššie stanovených formulároch. 

Predpokladaný začiatok realizácie projektov je 1. február 2024.   

Počet podaných žiadostí a účasť na výzvach zo strany jednej organizácie nie je obmedzená. 

Pre viac informácií o prebiehajúcom grantovom programe ECE na podporu rozvoja občianskej spoločnosti a demokracie navštívte stránku https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe alebo nám pošlite e-mail na adresu [email protected]

Informačné stretnutie pre žiadateľov sa uskutočnilo 28. septembra 2023. Záznam zo stretnutia si môžete pozrieť tu.  PowerPoint prezentácia je dostupná tu

 

Hodnotiace kritériá 

Projektové žiadosti budú hodnotené na základe týchto kritérií:  

 • Relevantnosť projektových aktivít a cieľov (5 bodov)  

 • Kvalita zhodnotenia problémov, potrieb, príležitostí a rizík (4 body) 

 • Uskutočniteľnosť cieľov, zámerov a časového rámca projektu (4 body) 

 • Synergia navrhovaných aktivít projektu s inými činnosťami v danej oblasti, financovanými z verejných alebo súkromných zdrojov, s cieľom zabrániť duplicite (3 body) 

 • Udržateľnosť (3 body) 

 • Inovatívne prístupy a zhodnotenie nadobudnutých skúseností (5 bodov) 

 • Účinnosť stratégie práce s verejnosťou/komunikácie/advokácie (4 body) 

 • Kvalita plánu monitorovania a evaluácie projektových aktivít, vrátane zberu dát (3 body) 

 • Odborná a administratívna kapacita žiadateľa (3 body) 

 • Záväzok voči základným právam a hodnotám EÚ (3 body) 

 • Relevantnosť a hospodárnosť požadovaných nákladov projektu (5 bodov) 

Najvyšší možný počet bodov je 42. Úspešný projekt musí dosiahnuť minimálne 25 bodov.  

Za odborné hodnotenie žiadostí zodpovedá personál a experti pridružení k TF. Projektové žiadosti budú hodnotené v rámci jedného výberového kola. Žiadateľom budú informácie o výsledkoch hodnotenia oznámené e-mailom a zverejnené na webovej stránke PROTEUS v priebehu januára 2024. 

V prípade nesúladu alebo rozporu medzi anglickou verziou a akoukoľvek inou jazykovou má anglická verzia prednosť. 

 

Táto grantová výzva bola zverejnená v rámci projektu PROTEUS, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie pomocou programu CERV. Za obsah výzvy zodpovedá výhradne Transatlantická nadácia a nemusí nutne zodpovedať názorom Európskej únie. 

Zverejnené 1. septembra 2023. 

Program Experts

Program Experts