Opis programu   

Praworządność ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania każdego demokratycznego społeczeństwa. Zapewnia, że każda osoba jest równa wobec prawa, gwarantuje podstawowe prawa człowieka oraz propaguje sprawiedliwość i odpowiedzialność w rządzeniu. Jednak dla wielu obywateli i obywatelek Europy Środkowo-Wschodniej koncepcja rządów prawa wciąż pozostaje zbyt abstrakcyjna i mało atrakcyjna. 

Z tego powodu program Engaging Central Europe (ECE), prowadzony przez The German Marshall Fund of the United States (GMF), ogłasza specjalne zaproszenie do składania wniosków. Celem tego zaproszenia jest wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, które tworzą angażujące kampanie edukacyjne na temat praw człowieka i praworządności.   

 

Kryteria wyboru  

W ramach tego zaproszenia ECE będzie wspierać projekty trwające od 4 do 12 miesięcy. Dotacje w wysokości od $10 000 do $25 000 będą dostępne dla organizacji z doświadczeniem edukowania i prowadzenia kampanii społecznych na rzecz praw człowieka i rządów prawa. Organizacje te muszą być prawnie zarejestrowane w Polsce.    

Priorytetowo traktowane będą projekty, które spełniają jedno lub więcej z poniższych kryteriów: 

 • Tworzą i organizują kampanie edukacyjne promujące zrozumienie praworządności, praw jednostki i ich wzajemnych powiązań.  

 • Stosują innowacyjne metody i strategie w przekazywaniu treści edukacyjnych, włączywszy warsztaty, treści multimedialne, kampanie społeczne, wydarzenia i inne.  

 • Obrazują w jaki sposób praworządność ma konkretny wpływ na życie codzienne,   podkreślając związek między strukturami prawno-instytucjonalnymi a codziennymi doświadczeniami obywatelek i obywateli. 

 • Starają się dotrzeć do społeczności, w których świadomość praw człowieka i praworządności jest niska lub nie istnieje. 

 • Promują aktywne obywatelstwo i zachęcają do partycypacji w życiu społecznym. 

 Do aplikacji szczególnie zachęcamy organizacje, które angażują osoby lub grupy spoza dużych ośrodków miejskich. 

 

Proces składania wniosków 

Propozycje projektów należy przesyłać na adres [email protected]

ECE przyjmuje i ocenia wnioski na bieżąco. Panel ekspertów i ekspertek dokonuje przeglądu wniosków w trzech rundach: 

 • Termin nadesłania wniosku: do 15 stycznia 2024 r. / Ogłoszenie wyników: 15 lutego 2024 r. 

 • Termin nadesłania wniosku: do 15 marca 2024 r. / Ogłoszenie wyników: 15 kwietnia 2024 r. 

 • Termin nadesłania wniosku: do 15 czerwca 2024 r. / Ogłoszenie wyników: 15 lipca 2024 r. 

Planując ramy czasowe projektu, należy wziąć pod uwagę powyższe daty i przestrzegać terminu składania wniosków dla każdej rundy. W przypadku niedotrzymania terminu, wniosek zostanie rozpatrzony w kolejnej rundzie, trzy miesiące później. 

Aby złożyć wniosek projektowy, organizacje muszą wypełnić poniższe formularze w języku angielskim lub polskim. 

 

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone przy użyciu tych formularzy 

W temacie wiadomości e-mail z wnioskiem należy numer referencyjny zaproszenia "INT 9 – Kampanie Edukacyjne". Każdy wnioskodawca otrzyma wiadomość z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia. 

 

Najwcześniejsze potencjalne daty rozpoczęcia wybranych projektów to: 

 • 15 marca 2024 r. (w przypadku projektów złożonych do 15 grudnia 2024 r.),  

 • 15 maja 2024 r. (w przypadku projektów złożonych do 15 marca 2024 r.)  

 • 1 września 2024 r. (w przypadku projektów złożonych do 15 czerwca 2024 r.). 

Nie ma ograniczeń co do liczby złożonych wniosków, w których może wziąć udział jedna organizacja. 

Współfinansowanie projektu w formie wkładu własnego organizacji lub innych dotacji jest mile widziane, ale nie obowiązkowe. Koszty administracyjne (tj. media, księgowość i zarządzanie finansami) nie mogą przekroczyć 7% całkowitej kwoty dotacji. 

Od grantobiorców oczekuje się podpisania umowy o dotację z German Marshall Fund of the United States. 

GMF zastrzega sobie prawo do zmiany ostatecznej kwoty dotacji w zależności od otrzymanych wniosków i wyników oceny. 

  

Kryteria oceny 

Propozycje projektów będą oceniane na podstawie następującego zestawu kryteriów: 

 • Adekwatność działań projektowych do celów i założeń konkursu, jakość diagnozy problemu i analiza potrzeb. (10)  

 • Wykonalność celów, proponowanych działań i optymalnie zaplanowany budżet. (5)  

 • Zaangażowanie w promocję wartości demokratycznych i praw człowieka (3)  

 • Uwzględnienie innych projektów finansowanych publicznie lub prywatnie, aby uniknąć powielania tych samych działań. (3)  

 • Zdolności, wiedza organizacyjna i techniczna wnioskodawcy (2)  

 • Kreatywne podejście oraz zdolność do wyciągnięcia wniosków i oparcia działań na podstawie wcześniejszych doświadczeń, zarówno pozytywnych jak i negatywnych. (2) 

Razem: 25 punktów 

Punkty bonusowe mogą zostaną przyznane za przeprowadzenie działań projektowych na obszarach wiejskich (+2) lub w miastach i stolicach regionów (+1). 

 

Aby dowiedzieć się więcej o bieżącym programie grantowym ECE, wsparciu społeczeństwa obywatelskiego i działaniach na rzecz demokracji, odwiedź stronę https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe lub napisz do nas na adres [email protected]

W przypadku niespójności lub rozbieżności między wersją anglojęzyczną a jakąkolwiek inną wersją językową, pierwszeństwo ma wersja anglojęzyczna. 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opublikowano w ramach programu CEBRICS. Prowadzonego przez dział Engaging Central Europe GMF i jest współfinansowane przez United States Agency for International Development (USAID). Za jego treść odpowiada wyłącznie ECE GMF, niekoniecznie odzwierciedla ona poglądy USAID. 

 

Opublikowano 11 grudnia 2023.