Доверието на обществеността в правителствата в цяла Централна и Източна Европа намалява, а гражданите се дистанцират и губят интерес към демократичните процеси. Недостатъчната прозрачност, липсата на открито управление и твърде слабата отчетност на държавните служители водят до ниски нива на гражданска активност.

Същевременно, гражданското общество и създаваните от него структури са от решаващо значение за противодействието на негативните тенденции по отношение на слабото участие на обществеността и политическата апатия, за насърчаването на гражданската активност и за гарантирането на равноправно упражняване на основните права и добро управление в обществото като цяло.

По тази причина, програмата Engaging Central Europe (ECE) на The German Marshall Fund of the United States отправя специална покана за представяне на предложения. Настоящата възможност за финансиране има за цел да подпомогне организациите на гражданското общество (ОГО) в България, Унгария, или Полша, които насърчават активното гражданство и създават иновативни формати за офлайн или онлайн обществено обсъждане и участие на местно, регионално, или национално равнище.

 

Допустимост

 В рамките на тази покана, ECE ще подкрепи проекти с продължителност от 4 до 12 месеца. Грантове в размер от 10 000 до 25 000  щатски долара ще бъдат предоставени на ОГО, които насърчават активното участие на гражданите. Организациите трябва да са регистрирани в България, Унгария, или Полша.

Приоритет ще се дава на проекти, които отговарят на един или повече от следните критерии:

 • Предлагат приобщаващи онлайн и офлайн процеси, рамки, серии от събития и други формати за участие.
 • Разработват инструменти или създават възможности за упражняване на демократичен контрол върху вземането на политически решения или използването на обществени ресурси.
 • Дават възможност на гражданите да предприемат колективни действия.
 • Разглеждат и насърчават демократичната отчетност, прозрачността и откритото управление.
 • Насърчават и въвеждат иновации в политическата или обществената ангажираност на местно, регионално или национално равнище, като се обръща специално внимание на участието в общественото обсъждане, вземането на политически решения и изпълнението или мониторинга на политическите процеси.
 • Достигат до нови аудитории и реагират на нововъзникващите нужди от обществено участие.

Особено се насърчават да кандидатстват организации, които ангажират лица или групи в периферни райони.

Процес по кандидатстване

Предложенията за проекти следва да се изпращат на имейл [email protected].

ЕСЕ приема и оценява кандидатури на текуща основа. Експертна комисия ще ги разгледа в три кръга:

 • Краен срок за подаване на документи: 15 януари 2023 г. / Съобщаване на резултатите: 15 февруари 2024 г.
 • Краен срок за подаване на документи: 15 март 2024 г. / Съобщаване на резултатите: 15 април 2024 г.
 • Краен срок за подаване на документи: 15 юни 2024 г. / Съобщаване на резултатите: 15 юли 2024 г.

Когато планирате времевата рамка на проекта си, молим да вземете предвид горепосочените дати и да спазвате крайния срок за подаване на документи за всеки кръг. Ако пропуснете крайния срок, кандидатурата Ви ще бъде разгледана в следващия кръг, три месеца по-късно.

При кандидатстване посочете референтния номер на поканата “INT7 – Innovative Forms of Public Participation” в полето Относно на Вашия имейл. След получаванe на Вашата кандидатура ще получите потвърждение по имейл.

За да подадат проектно предложение, организациите трябва да попълнят формулярите по-долу на английски или на български езици.

Ще бъдат разглеждани само предложения, подадени при използване на тези формуляри.

Най-ранните възможни начални дати на одобрените проекти са 15 март 2024 г. (за проектни предложения, подадени до 15 януари), 15 май (за проектни предложения, подадени до 15 март) и 1 септември (за проектни предложения, подадени до 15 юни).

Няма ограничение на броя на кандидатурите, подадени от една организация, и на поканите, по които участва тя.

Съфинансирането на проекта под формата на собствен принос на организацията или други грантове е добре дошло, но не е задължително. Административните разходи (т.е. разходи за комунални услуги, счетоводство и финансово управление) не могат да надвишават 7 % от общия размер на гранта

От одобрените кандидатстващи организации се очаква да подпишат договор за отпускане на грант с The German Marshall Fund of the United States.

GMF си запазва правото да променя окончателния размер на гранта в зависимост от получените предложения и резултатите от оценяването.

За да научите повече за действащата програма на ECE по отпускане на грантове, за подкрепата за гражданското общество, и за работата по подпомагане на демокрацията, моля, посетете https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe или ни пишете на [email protected].

Критерии за оценяване

Предложенията за проекти ще бъдат оценявани въз основа на стандартен набор от критерии за оценка, включително:

 • Демонстрирано съответствие с целите на поканата, качество на формулировката на проблема, оценка на нуждите и релевантност по отношение на тези цели. (10)
 • Осъществимост на целите, предложените дейности и рентабилност на бюджета (5)
 • Ангажираност към демократичните ценности и основните права (3)
 • Синергия на предложената дейност с други дейности, финансирани с публични или частни средства, с цел избягване на дублиране. (3)
 • Възможности, организационни познания и технически опит на кандидата (2)
 • Креативни подходи и способност дейностите да се основават на изводи, придобити от досегашен опит - както успешен, така и неуспешен. (2)

Общо: 25 точки

Бонус точки ще бъдат присъждани въз основа на:

 • Дейности по проекта, които се осъществяват в селски райони (+2) или в малки градове и областни центрове (+1).

Заявленията ще бъдат оценени и подбрани от експерти, свързани с GMF, в рамките на едноетапна покана за представяне на предложения. Информацията за резултатите от оценяването ще бъде съобщена на кандидатите и представена на този уебсайт в рамките на един месец след крайния срок за подаване на заявления.

В случай на непоследователност или несъответствие между варианта на поканата за представяне на предложения на английски език, и който и да е друг езиков вариант, вариантът на английски език има предимство.

Настоящата покана за представяне на предложения е публикувана от програмата Engaging Central Europe на GMF като част от CEBRICS програмата и е съфинансирана от United States Agency for International Development (USAID). Отговорност за нейното съдържание носи единствено GMF ECE и тя не отразява непременно възгледите на USAID.


Публикувано на 16.11.2023