Върховенството на закона е съществена предпоставка за всяко функциониращо демократично и справедливо общество. То гарантира, че всеки човек е равен пред закона, гарантира основните права, и насърчава отчетността и почтеността в управлението. За много граждани в Централна и Източна Европа обаче, тази концепция остава далечна и поради това, често непривлекателна.

По тази причина, програмата Engaging Central Europe (ECE) на The German Marshall Fund of the United States (GMF) отправя специална покана за представяне на предложения. Настоящата възможност за финансиране има за цел да подпомогне организациите на гражданското общество (ОГО) в България, Унгария, или Полша,  които се ангажират с и разработват образователни кампании, насочени към правата на човека и върховенството на закона. 

  

Допустимост

В рамките на тази покана, ECE ще подкрепи проекти с продължителност от 4 до 12 месеца. Грантове в размер от 10 000 до 25 000  щатски долара ще бъдат предоставени на ОГО с доказан опит в областта на образованието и кампаниите по правата на човека и отчетността. Кандидатстващите организации трябва да са регистрирани в България, Унгария, или Полша.

Приоритет ще се дава на проекти, които отговарят на един или повече от следните критерии:

 • Разработват образователни кампании, които насърчават разбирането относно върховенството на закона, индивидуалните права и тяхната взаимосвързаност.
 • Използват креативни методи и подходи за предаване на образователни послания, включително (но не само) семинари, мултимедийно съдържание, кампании за повишаване на осведомеността, и общностни събития.
 • Илюстрират конкретното въздействие на върховенството на закона върху ежедневието на хората, като се набляга на връзката между правните рамки и ежедневния опит.
 • Стремят се да достигнат до общности, в които осведомеността за правата на човека и върховенството на закона е ниска или отсъства въобще.
 • Насърчават активното включване и участие на гражданите.

Особено се насърчават да кандидатстват организации, които ангажират лица или групи в периферни райони.

Процес по кандидатстване

Предложенията за проекти следва да се изпращат на имейл [email protected].

ЕСЕ приема и оценява кандидатури на текуща основа. Експертна комисия ще ги разгледа в три кръга:

 • Краен срок за подаване на документи: 15 януари 2023 г. / Съобщаване на резултатите: 15 февруари 2024 г.
 • Краен срок за подаване на документи: 15 март 2024 г. / Съобщаване на резултатите: 15 април 2024 г.
 • Краен срок за подаване на документи: 15 юни 2024 г. / Съобщаване на резултатите: 15 юли 2024 г.

Когато планирате времевата рамка на проекта си, молим да вземете предвид горепосочените дати и да спазвате крайния срок за подаване на документи за всеки кръг. Ако пропуснете крайния срок, кандидатурата Ви ще бъде разгледана в следващия кръг, три месеца по-късно.

При кандидатстване посочете референтния номер на поканата INT9 – Human Rights Education в полето Относно на Вашия имейл. След получаванe на Вашата кандидатура ще получите потвърждение по имейл.

За да подадат проектно предложение, организациите трябва да попълнят формулярите по-долу на английски или на български езици.

Ще бъдат разглеждани само предложения, подадени при използване на тези формуляри.

Най-ранните възможни начални дати на одобрените проекти са 15 март 2024 г. (за проектни предложения, подадени до 15 януари), 15 май (за проектни предложения, подадени до 15 март) и 1 септември (за проектни предложения, подадени до 15 юни).

Няма ограничение на броя на кандидатурите, подадени от една организация, и на поканите, по които участва тя.

Съфинансирането на проекта под формата на собствен принос на организацията или други грантове е добре дошло, но не е задължително. Административните разходи (т.е. разходи за комунални услуги, счетоводство и финансово управление) не могат да надвишават 7 % от общия размер на гранта

От одобрените кандидатстващи организации се очаква да подпишат договор за отпускане на грант с The German Marshall Fund of the United States.

GMF си запазва правото да променя окончателния размер на гранта в зависимост от получените предложения и резултатите от оценяването.

За да научите повече за действащата програма на ECE по отпускане на грантове, за подкрепата за гражданското общество, и за работата по подпомагане на демокрацията, моля, посетете https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe или ни пишете на [email protected].

Критерии за оценяване

Предложенията за проекти ще бъдат оценявани въз основа на стандартен набор от критерии за оценка, включително:

 • Демонстрирано съответствие с целите на поканата, качество на формулировката на проблема, оценка на нуждите и релевантност по отношение на тези цели. (10)
 • Осъществимост на целите, предложените дейности и рентабилност на бюджета (5)
 • Ангажираност към демократичните ценности и основните права (3)
 • Синергия на предложената дейност с други дейности, финансирани с публични или частни средства, с цел избягване на дублиране. (3)
 • Възможности, организационни познания и технически опит на кандидата (2)
 • Креативни подходи и способност дейностите да се основават на изводи, придобити от досегашен опит - както успешен, така и неуспешен. (2)

Общо: 25 точки

Бонус точки ще бъдат присъждани въз основа на:

 • Дейности по проекта, които се осъществяват в селски райони (+2) или в малки градове и областни центрове (+1).

Заявленията ще бъдат оценени и подбрани от експерти, свързани с GMF, в рамките на едноетапна покана за представяне на предложения. Информацията за резултатите от оценяването ще бъде съобщена на кандидатите и представена на този уебсайт в рамките на един месец след крайния срок за подаване на заявления.

В случай на непоследователност или несъответствие между варианта на поканата за представяне на предложения на английски език, и който и да е друг езиков вариант, вариантът на английски език има предимство.

Настоящата покана за представяне на предложения е публикувана от програмата Engaging Central Europe на GMF като част от CEBRICS програмата и е съфинансирана от United States Agency for International Development (USAID). Отговорност за нейното съдържание носи единствено GMF ECE и тя не отразява непременно възгледите на USAID.


Публикувано на 16.11.2023