Opis programu 

Nadużywanie władzy dla własnych korzyści stanowi poważne wyzwanie w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Zjawisko korupcji podważa zaufanie do instytucji publicznych i przyczynia się do narastania nierówności. Ponad to, w sektorach, w których brakuje skutecznej kontroli, korupcja sprzyja destabilizacji i szkodliwym wpływom podmiotów wewnętrznych i zagranicznych.  

Z tego powodu program Engaging Central Europe (ECE), prowadzony przez The German Marshall Fund of the United States, ogłasza specjalne zaproszenie do składania wniosków. 

Celem tego zaproszenia jest wsparcie organizacji antykorupcyjnych i grup strażniczych w całym regionie oraz wzmocnienie ich umiejętności rzeczniczych. 

 

Kryteria wyboru  

W ramach tego zaproszenia ECE będzie wspierać projekty trwające od 4 do 12 miesięcy. Dotacje w wysokości od $10 000 do $25 000 będą dostępne dla organizacji pracujących nad kwestiami korupcji, nadużycia władzy lub transparentności. Organizacje te muszą być prawnie zarejestrowane w Polsce.    

Priorytetowo traktowane będą projekty, które spełniają jedno lub więcej z poniższych kryteriów:  

 • Promują przejrzystość, odpowiedzialność i etyczne postępowania w instytucjach publicznych i prywatnych.  

 • Monitorują i śledzą wszelkie formy korupcji lub niewłaściwego wykorzystania funduszy publicznych.  

 • Zachęcają do współpracy międzysektorowej, włączając do swoich działań podmioty rządowe, biznes, środowisko akademickie lub inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego.   

 • Proponują zmiany w prawie i obowiązujących regulacjach w celu wyeliminowania luk prawnych i wzmocnienia przepisów antykorupcyjnych.  

 • Wzmacniają zdolności osób, organizacji i instytucji do zapobiegania, wykrywania i skutecznego reagowania na korupcję. 

Do aplikacji szczególnie zachęcamy organizacje, które angażują osoby lub grupy spoza dużych ośrodków miejskich.  

 

Proces składania wniosków 

Propozycje projektów należy przesyłać na adres [email protected]

ECE przyjmuje i ocenia wnioski na bieżąco. Panel ekspertów i ekspertek dokonuje przeglądu wniosków w trzech rundach: 

 • Termin nadesłania wniosku: do 15 stycznia 2024 r. / Ogłoszenie wyników: 15 lutego 2024 r. 

 • Termin nadesłania wniosku: do 15 marca 2024 r. / Ogłoszenie wyników: 15 kwietnia 2024 r. 

 • Termin nadesłania wniosku: do 15 czerwca 2024 r. / Ogłoszenie wyników: 15 lipca 2024 r. 

Planując ramy czasowe projektu, należy wziąć pod uwagę powyższe daty i przestrzegać terminu składania wniosków dla każdej rundy. W przypadku niedotrzymania terminu, wniosek zostanie rozpatrzony w kolejnej rundzie, trzy miesiące później. 

Aby złożyć wniosek projektowy, organizacje muszą wypełnić poniższe formularze w języku angielskim lub polskim. 

 

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone przy użyciu tych formularzy 

W temacie wiadomości e-mail z wnioskiem należy numer referencyjny zaproszenia "INT 10 – Wsparcie dla organizacji antykorupcyjnych". Każdy wnioskodawca otrzyma wiadomość z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia. 

 

Najwcześniejsze potencjalne daty rozpoczęcia wybranych projektów to: 

 • 15 marca 2024 r. (w przypadku projektów złożonych do 15 stycznia 2024 r.),  

 • 15 maja 2024 r. (w przypadku projektów złożonych do 15 marca 2024 r.)  

 • 1 września 2024 r. (w przypadku projektów złożonych do 15 czerwca 2024 r.). 

  

Nie ma ograniczeń co do liczby złożonych wniosków, w których może wziąć udział jedna organizacja. 

Współfinansowanie projektu w formie wkładu własnego organizacji lub innych dotacji jest mile widziane, ale nie obowiązkowe. Koszty administracyjne (tj. media, księgowość i zarządzanie finansami) nie mogą przekroczyć 7% całkowitej kwoty dotacji.   

Od grantobiorców oczekuje się podpisania umowy o dotację z German Marshall Fund of the United States. 

GMF zastrzega sobie prawo do zmiany ostatecznej kwoty dotacji w zależności od otrzymanych wniosków i wyników oceny. 

  

Kryteria oceny 

Propozycje projektów będą oceniane na podstawie następującego zestawu kryteriów: 

 • Adekwatność działań projektowych do celów i założeń konkursu, jakość diagnozy problemu i analiza potrzeb. (10)  

 • Wykonalność celów, proponowanych działań i optymalnie zaplanowany budżet. (5)  

 • Zaangażowanie w promocję wartości demokratycznych i praw człowieka (3)  

 • Uwzględnienie innych projektów finansowanych publicznie lub prywatnie, aby uniknąć powielania tych samych działań. (3)  

 • Zdolności, wiedza organizacyjna i techniczna wnioskodawcy (2)  

 • Kreatywne podejście oraz zdolność do wyciągnięcia wniosków i oparcia działań na podstawie wcześniejszych doświadczeń, zarówno pozytywnych jak i negatywnych. (2) 

Razem: 25 punktów 

Punkty bonusowe mogą zostaną przyznane za przeprowadzenie działań projektowych na obszarach wiejskich (+2) lub w miastach i stolicach regionów (+1). 

Aby dowiedzieć się więcej o bieżącym programie grantowym ECE, wsparciu społeczeństwa obywatelskiego i działaniach na rzecz demokracji, odwiedź stronę https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe lub napisz do nas na adres [email protected]

W przypadku niespójności lub rozbieżności między wersją anglojęzyczną a jakąkolwiek inną wersją językową, pierwszeństwo ma wersja anglojęzyczna. 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opublikowano w ramach programu CEBRICS. Prowadzonego przez dział Engaging Central Europe GMF i jest współfinansowane przez United States Agency for International Development (USAID). Za jego treść odpowiada wyłącznie ECE GMF, niekoniecznie odzwierciedla ona poglądy USAID. 

 

Opublikowano 11 grudnia 2023.