Opis programu  

Pomimo prób podważenia niezależności sądownictwa przez populistyczne, nieliberalne rządy, to właśnie sądy krajowe i międzynarodowe często zapewniają przestrzeń do skutecznej walki o wartości demokratyczne. Fora sądowe pozwalają na systemowe kwestionowanie dyskryminujących przepisów i demontażu mechanizmów kontroli, oraz ułatwiają egzekwowanie prawa do informacji i opór wobec manipulowania prawem przez autokratów. 

Strategiczna litygacja jest jednym z kluczowych narzędzi organizacji strażniczych, które walczą o ochronę praw człowieka, przejrzystości i konstytucjonalizmu za pomocą środków prawnych.    

Z tego powodu program Engaging Central Europe (ECE), prowadzony przez The German Marshall Fund of the United States (GMF), ogłasza specjalne zaproszenie do składania wniosków. Celem tego zaproszenia jest wzmocnienie zdolności do litygacji strategicznej wśród organizacji antykorupcyjnych i grup strażniczych w Polsce. 

 

Kryteria wyboru  

W ramach tego zaproszenia ECE będzie wspierać projekty trwające od 4 do 12 miesięcy. Dotacje w wysokości od $10 000 do $25 000 będą dostępne dla organizacji z doświadczeniem podejmowania działań prawnych w interesie publicznym, na rzecz praw człowieka i transparentności. Organizacje te muszą być prawnie zarejestrowane w Polsce.    

Priorytetowo traktowane będą projekty, które spełniają jedno lub więcej z poniższych kryteriów: 

 • Zapewniają pomoc prawną zmarginalizowanym społecznościom i osobom dotkniętym naruszeniami praw człowieka. 

 • Angażują się w strategiczne spory sądowe, reprezentują przed sądami poszkodowane strony i ofiary systemowych naruszeń praw człowieka 

 • Prowadzą warsztaty, seminaria lub szkolenia w celu poszerzenia wiedzy prawnej organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości interwencji prawnej na poziomie krajowym i międzynarodowym.  

 • Tworzą kompleksowe strategie komunikacji i rzecznictwa amplifikując dotychczasowe działania organizacji strażniczych w zakresie strategicznych postępowań sądowych. 

 • Korzystają z prawa do informacji publicznej w celach systemowej kontroli przejrzystości instytucji publicznych oraz wspierają obywateli i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w składaniu wniosków o informację publiczną i odwoływaniu się od decyzji odmownych. 

Do aplikacji szczególnie zachęcamy organizacje, które angażują osoby lub grupy spoza dużych ośrodków miejskich. 

 

Proces składania wniosków 

Propozycje projektów należy przesyłać na adres [email protected]

ECE przyjmuje i ocenia wnioski na bieżąco. Panel ekspertów i ekspertek dokonuje przeglądu wniosków w trzech rundach: 

 • Termin nadesłania wniosku: do 15 stycznia 2024 r. / Ogłoszenie wyników: 15 lutego 2024 r. 

 • Termin nadesłania wniosku: do 15 marca 2024 r. / Ogłoszenie wyników: 15 kwietnia 2024 r. 

 • Termin nadesłania wniosku: do 15 czerwca 2024 r. / Ogłoszenie wyników: 15 lipca 2024 r. 

Planując ramy czasowe projektu, należy wziąć pod uwagę powyższe daty i przestrzegać terminu składania wniosków dla każdej rundy. W przypadku niedotrzymania terminu, wniosek zostanie rozpatrzony w kolejnej rundzie, trzy miesiące później. 

Aby złożyć wniosek projektowy, organizacje muszą wypełnić poniższe formularze w języku angielskim lub polskim. 

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone przy użyciu tych formularzy 

W temacie wiadomości e-mail z wnioskiem należy numer referencyjny zaproszenia "INT 15 – Litygacja strategiczna". Każdy wnioskodawca otrzyma wiadomość z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia. 

Najwcześniejsze potencjalne daty rozpoczęcia wybranych projektów to: 

 • 15 marca 2024 r. (w przypadku projektów złożonych do 15 stycznia 2024 r.),  

 • 15 maja 2024 r. (w przypadku projektów złożonych do 15 marca 2024 r.)  

 • 1 września 2024 r. (w przypadku projektów złożonych do 15 czerwca 2024 r.).   

Nie ma ograniczeń co do liczby złożonych wniosków, w których może wziąć udział jedna organizacja. 

Współfinansowanie projektu w formie wkładu własnego organizacji lub innych dotacji jest mile widziane, ale nie obowiązkowe. Koszty administracyjne (tj. media, księgowość i zarządzanie finansami) nie mogą przekroczyć 7% całkowitej kwoty dotacji. 

Od grantobiorców oczekuje się podpisania umowy o dotację z German Marshall Fund of the United States. 

GMF zastrzega sobie prawo do zmiany ostatecznej kwoty dotacji w zależności od otrzymanych wniosków i wyników oceny. 

  

Kryteria oceny 

Propozycje projektów będą oceniane na podstawie następującego zestawu kryteriów: 

 • Adekwatność działań projektowych do celów i założeń konkursu, jakość diagnozy problemu i analiza potrzeb. (10)  

 • Wykonalność celów, proponowanych działań i optymalnie zaplanowany budżet. (5)  

 • Zaangażowanie w promocję wartości demokratycznych i praw człowieka (3)  

 • Uwzględnienie innych projektów finansowanych publicznie lub prywatnie, aby uniknąć powielania tych samych działań. (3)  

 • Zdolności, wiedza organizacyjna i techniczna wnioskodawcy (2)  

 • Kreatywne podejście oraz zdolność do wyciągnięcia wniosków i oparcia działań na podstawie wcześniejszych doświadczeń, zarówno pozytywnych jak i negatywnych. (2) 

Razem: 25 punktów 

Punkty bonusowe mogą zostaną przyznane za przeprowadzenie działań projektowych na obszarach wiejskich (+2) lub w miastach i stolicach regionów (+1). 

Aby dowiedzieć się więcej o bieżącym programie grantowym ECE, wsparciu społeczeństwa obywatelskiego i działaniach na rzecz demokracji, odwiedź stronę https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe lub napisz do nas na adres [email protected]

W przypadku niespójności lub rozbieżności między wersją anglojęzyczną a jakąkolwiek inną wersją językową, pierwszeństwo ma wersja anglojęzyczna. 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opublikowano w ramach programu CEBRICS. Prowadzonego przez dział Engaging Central Europe GMF i jest współfinansowane przez United States Agency for International Development (USAID). Za jego treść odpowiada wyłącznie ECE GMF, niekoniecznie odzwierciedla ona poglądy USAID. 

 

Opublikowano 11 grudnia 2023.