Opis programu 

Rosnąca polaryzacja polityczna i społeczna oraz pogłębiające się podziały pomiędzy mieszkańcami wsi, miast i regionów mają głęboki wpływ na kształt współczesnej demokracji. W celu wzmacniania zasad dobrego rządzenia oraz promowania równych szans dla obywateli i obywatelek bez względu na ich miejsce zamieszkania, program Engaging Central Europe (ECE) prowadzony przez The German Marshall Fund of the United States ogłasza specjalne zaproszenie do składania wniosków.  

Celem tego zaproszenia jest wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które stoją na straży praw człowieka i przeciwdziałają korupcji, w rozszerzaniu ich działań poza duże ośrodki miejskie i wzmacnianiu ich obecności w małych miejscowościach i na obszarach wiejskich w Polsce.  

Kryteria wyboru 

W ramach tego zaproszenia ECE będzie wspierać krótko - i średnioterminowe projekty  trwające od 6 do 12 miesięcy.  Dotacje w wysokości od 10 000 do 20 000 USD będą dostępne dla organizacji z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie ochrony demokracji, transparentności i praw człowieka. Organizacje te muszą być prawnie zarejestrowane w Polsce.   

Priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące rzecznictwa i monitoringu, transparentności, praw człowieka, które: 

  • Odnoszą się do lokalnych potrzeb i problemów obywateli i obywatelek w małych miejscowościach lub na obszarach wiejskich.  

  • Wzmacniają partycypację obywatelską oraz zdolność mobilizacyjną osób mieszkających w małych miejscowościach lub na obszarach wiejskich promując zasady dobrego rządzenia i tematy związane z prawami człowieka. 

  • Budują mosty i usprawniają działania kolektywne w wieloetnicznych społecznościach lokalnych.  

  • Sieciują różne podmioty, tworzą struktury i działają na rzecz trwałej obecności organizacji strażniczych poza dużymi ośrodkami miejskimi. 

  • Wzmacniają w sposób trwały pozycję lokalnych działaczy i działaczek na rzecz praw człowieka w małych miejscowościach i na obszarach wiejskich.  

Proces składania wniosków 

Propozycje projektów należy przesyłać na adres [email protected] do 15 maja 2023 roku.  Aby złożyć propozycję projektu, organizacje muszą wypełnić poniższe formularze w języku angielskim lub polskim. 

 Rozpatrywane będą wyłącznie propozycje złożone za poprzez wypełnienie powyższych formularzy. Przewidujemy, że wybrane projekty będą rozpoczynać się już 1 września 2023 roku. Aby dowiedzieć się więcej o bieżącym programie grantowym ECE, wsparciu dla społeczeństwa obywatelskiego i pomocy dla demokracji, zachęcamy do odwiedzenia strony https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe lub wysłania wiadomości e-mail na adres [email protected]

Program Experts

Program Experts