Opis programu 

Choć kobiety powinny cieszyć się równością praw i szans, ich udział w życiu publicznym jest wciąż niedostateczny. Napięcia społeczne i polityczne często wykluczają je z podejmowania kluczowych decyzji politycznych, co wpływa bezpośrednio na ich życie jak i położenie całej grupy społecznej.  

W związku z tym, program Engaging Central Europe (ECE) prowadzony przez The German Marshall Fund of the United States ogłasza specjalne zaproszenie do składania wniosków o finansowanie. Celem tego naboru jest wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, które działają na rzecz równouprawnienia oraz wzmocnienia partycypacji kobiet w debacie publicznej i procesach demokratycznych.  

Kryteria wyboru 

W ramach tego zaproszenia ECE będzie wspierać krótko- i średnioterminowe projekty trwające od 4 do 12 miesięcy. Dotacje w wysokości od 10 000 do 20 000 USD będą dostępne dla organizacji z udokumentowanym doświadczeniem wspierania partycypacji kobiet. Organizacje te muszą być prawnie zarejestrowane w Polsce.  

Priorytetowo traktowane będą projekty, które: 

  • Zwiększają partycypację publiczną kobiet poprzez podnoszenie świadomości, rzecznictwo lub kampanie edukacyjne.  

  • W innowacyjny sposób zwiększają obywatelskie zaangażowanie kobiet na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich udziału w deliberacji publicznej, podejmowaniu decyzji politycznych lub monitorowaniu procesów politycznych.  

  • Starają się dotrzeć do nowych grup odbiorczych, włączając początkujących aktywistów i aktywistki i adaptując się do bieżących potrzeb.   

  • Mobilizują swoje grupy odbiorcze w sposób trwały.  

  • Pogłębiają współpracę z innymi organizacjami i sektorami, budują i wzmacniają sieci prodemokratycznych działaczy i działaczek 

Do aplikacji szczególnie zachęcamy organizacje, które angażują obywateli i obywatelki z małych miejscowości oraz obszarów wiejskich.

Proces składania wniosków 

Propozycje projektów należy przesyłać na adres [email protected] do 15 maja 2023 roku.  Aby złożyć propozycję projektu, organizacje muszą wypełnić poniższe formularze w języku angielskim lub polskim. 

Rozpatrywane będą wyłącznie propozycje złożone za poprzez wypełnienie powyższych formularzy. Przewidujemy, że wybrane projekty będą rozpoczynać się już 1 września 2023 roku.  Aby dowiedzieć się więcej o bieżącym programie grantowym ECE, wsparciu dla społeczeństwa obywatelskiego i pomocy dla demokracji, zachęcamy do odwiedzenia strony https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe lub wysłania wiadomości e-mail na adres [email protected] 
 

Program Experts

Program Experts