Opis programu 

Choć wszyscy obywatele i obywatelki powinny cieszyć się równią praw i możliwości bez względu na swoją tożsamość i ekspresję płciową, tożsamość seksualną, pochodzenie rasowe lub etniczne i wszelką niepełnosprawność, wiele osób należących do mniejszości wciąż zmaga się z wykluczeniem społecznym. Napięcia społeczne i polityczne często wykluczają te osoby z podejmowania decyzji politycznych, co wpływa bezpośrednio na ich życie jak i położenie całych społeczności.   

W związku z tym, program Engaging Central Europe (ECE) prowadzony przez The German Marshall Fund of the United States ogłasza specjalne zaproszenie do składania wniosków o finansowanie. Celem tego naboru jest wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, które działają na rzecz równouprawnienia oraz wzmacnia partycypacji mniejszości i osób dyskryminowanych w debacie publicznej oraz procesach demokratycznych.  

Kryteria wyboru 

W ramach tego zaproszenia ECE będzie wspierać krótko- i średnioterminowe projekty trwające od 4 do 12 miesięcy. Dotacje w wysokości od 10 000 do 20 000 USD będą dostępne dla organizacji z udokumentowanym doświadczeniem wspierania partycypacji mniejszości. Organizacje te muszą być prawnie zarejestrowane w Polsce.  

Priorytetowo traktowane będą projekty, które: 

  • Zwiększają partycypację publiczną mniejszości poprzez podnoszenie świadomości, rzecznictwo lub kampanie edukacyjne.  

  • W innowacyjny sposób zwiększają obywatelskie zaangażowanie mniejszości na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich udziału w deliberacji publicznej, podejmowaniu decyzji politycznych lub monitorowaniu procesów politycznych.  

  • Starają się dotrzeć do nowych grup odbiorczych, włączając początkujących aktywistów i aktywistki i adaptując się do bieżących potrzeb.   

  • Mobilizują swoje grupy odbiorcze w sposób trwały.  

  • Pogłębiają współpracę z innymi organizacjami i sektorami, budują i wzmacniają sieci prodemokratycznych działaczy i działaczek 

Do aplikacji szczególnie zachęcamy organizacje, które angażują obywateli i obywatelki z małych miejscowości oraz obszarów wiejskich. 

Proces składania wniosków 

Propozycje projektów należy przesyłać na adres [email protected] do 15 maja 2023 roku. Aby złożyć propozycję projektu, organizacje muszą wypełnić poniższe formularze w języku angielskim lub polskim. 

Rozpatrywane będą wyłącznie propozycje złożone za poprzez wypełnienie powyższych formularzy. Przewidujemy, że wybrane projekty będą rozpoczynać się już 1 września 2023 roku. Aby dowiedzieć się więcej o bieżącym programie grantowym ECE, wsparciu dla społeczeństwa obywatelskiego i pomocy dla demokracji, zachęcamy do odwiedzenia strony https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe lub wysłania wiadomości e-mail na adres [email protected]
 

Program Experts

Program Experts