Opis programu 

Choć wszyscy obywatele i obywatelki powinny cieszyć się równią praw i możliwości bez względu na swoją tożsamość i ekspresję płciową, tożsamość seksualną, pochodzenie rasowe lub etniczne i wszelką niepełnosprawność, wiele osób należących do mniejszości wciąż zmaga się z wykluczeniem społecznym.  Napięcia społeczne i polityczne często wykluczają te osoby z podejmowania decyzji politycznych, co wpływa bezpośrednio na ich życie jak i położenie całych społeczności.    

W związku z tym, program Engaging Central Europe (ECE) prowadzony przez The German Marshall Fund of the United States ogłasza specjalne zaproszenie do składania wniosków o finansowanie. Celem tego naboru jest wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, które działają na rzecz równouprawnienia oraz wzmacniają partycypację mniejszości i osób dyskryminowanych w debacie publicznej oraz procesach demokratycznych.   

 

Kryteria wyboru 

W ramach tego zaproszenia ECE będzie wspierać krótko- i średnioterminowe projekty trwające od 4 do 12 miesięcy. Dotacje w wysokości od $10 000 do $25 000 będą dostępne dla organizacji z doświadczeniem wzmacniania i wspierania partycypacji mniejszości. Organizacje te muszą być prawnie zarejestrowane w Polsce.   

Priorytetowo traktowane będą projekty, które:  

 • Zwiększają partycypację publiczną mniejszości poprzez podnoszenie świadomości, rzecznictwo lub kampanie edukacyjne.   

 • W innowacyjny sposób zwiększają obywatelskie zaangażowanie mniejszości na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich udziału w debacie publicznej, podejmowaniu decyzji politycznych lub monitorowaniu procesów politycznych.   

 • Starają się dotrzeć do nowych grup odbiorczych, włączając początkujących aktywistów i aktywistki, adaptując się do bieżących potrzeb.    

 • Mobilizują swoje grupy odbiorcze w sposób trwały.   

 • Pogłębiają współpracę z innymi organizacjami i sektorami, budują i wzmacniają sieci prodemokratycznych działaczy i działaczek. 

Do aplikacji szczególnie zachęcamy organizacje, które angażują osoby lub grupy spoza dużych ośrodków miejskich. 

 

Proces składania wniosków 

Propozycje projektów należy przesyłać na adres [email protected]

ECE przyjmuje i ocenia wnioski na bieżąco. Panel ekspertów i ekspertek dokonuje przeglądu wniosków w trzech rundach: 

 • Termin nadesłania wniosku: do 15 stycznia 2024 r. / Ogłoszenie wyników: 15 lutego 2024 r. 

 • Termin nadesłania wniosku: do 15 marca 2024 r. / Ogłoszenie wyników: 15 kwietnia 2024 r. 

 • Termin nadesłania wniosku: do 15 czerwca 2024 r. / Ogłoszenie wyników: 15 lipca 2024 r. 

Planując ramy czasowe projektu, należy wziąć pod uwagę powyższe daty i przestrzegać terminu składania wniosków dla każdej rundy. W przypadku niedotrzymania terminu, wniosek zostanie rozpatrzony w kolejnej rundzie, trzy miesiące później. 

Aby złożyć wniosek projektowy, organizacje muszą wypełnić poniższe formularze w języku angielskim lub polskim. 

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone przy użyciu tych formularzy 

W temacie wiadomości e-mail z wnioskiem należy numer referencyjny zaproszenia "INT 5 – Partycypacja mniejszości". Każdy wnioskodawca otrzyma wiadomość z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia. 

Najwcześniejsze potencjalne daty rozpoczęcia wybranych projektów to: 

 • 15 marca 2024 r. (w przypadku projektów złożonych do 15 stycznia 2024 r.),  

 • 15 maja 2024 r. (w przypadku projektów złożonych do 15 marca 2024 r.)  

 • 1 września 2024 r. (w przypadku projektów złożonych do 15 czerwca 2024 r.). 

  

Nie ma ograniczeń co do liczby złożonych wniosków, w których może wziąć udział jedna organizacja. 

Współfinansowanie projektu w formie wkładu własnego organizacji lub innych dotacji jest mile widziane, ale nie obowiązkowe. Koszty administracyjne (tj. media, księgowość i zarządzanie finansami) nie mogą przekroczyć 7% całkowitej kwoty dotacji.  

Od grantobiorców oczekuje się podpisania umowy o dotację z German Marshall Fund of the United States. 

GMF zastrzega sobie prawo do zmiany ostatecznej kwoty dotacji w zależności od otrzymanych wniosków i wyników oceny. 

  

Kryteria oceny 

Propozycje projektów będą oceniane na podstawie następującego zestawu kryteriów: 

 • Adekwatność działań projektowych do celów i założeń konkursu, jakość diagnozy problemu i analiza potrzeb. (10)  

 • Wykonalność celów, proponowanych działań i optymalnie zaplanowany budżet. (5)  

 • Zaangażowanie w promocję wartości demokratycznych i praw człowieka (3)  

 • Uwzględnienie innych projektów finansowanych publicznie lub prywatnie, aby uniknąć powielania tych samych działań. (3)  

 • Zdolności, wiedza organizacyjna i techniczna wnioskodawcy (2)  

 • Kreatywne podejście oraz zdolność do wyciągnięcia wniosków i oparcia działań na podstawie wcześniejszych doświadczeń, zarówno pozytywnych jak i negatywnych. (2) 

Razem: 25 punktów 

Punkty bonusowe mogą zostaną przyznane za przeprowadzenie działań projektowych na obszarach wiejskich (+2) lub w miastach i stolicach regionów (+1). 

 

Aby dowiedzieć się więcej o bieżącym programie grantowym ECE, wsparciu społeczeństwa obywatelskiego i działaniach na rzecz demokracji, odwiedź stronę https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe lub napisz do nas na adres [email protected]

W przypadku niespójności lub rozbieżności między wersją anglojęzyczną a jakąkolwiek inną wersją językową, pierwszeństwo ma wersja anglojęzyczna. 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opublikowano w ramach programu CEBRICS. Prowadzonego przez dział Engaging Central Europe GMF i jest współfinansowane przez United States Agency for International Development (USAID). Za jego treść odpowiada wyłącznie ECE GMF, niekoniecznie odzwierciedla ona poglądy USAID. 

 

Opublikowano 11 grudnia 2023.