Opis programu

Bez współpracy między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, często trudno osiągnąć trwałe zmiany i efektywnie działać na rzecz dobra publicznego. Potencjał działania sektora pozarządowego znacznie wzrasta dzięki kooperacji ponad utartymi podziałami tematycznymi lub geograficznymi. Aby go wykorzystać, potrzebne są jednak sieci wymiany doświadczeń oraz przestrzeń do wspólnych działań i zawierania nowych partnerstw. 

Z tego powodu program Engaging Central Europe (ECE) prowadzony przez The German Marshall Fund of the United States ogłasza specjalne zaproszenie do składania wniosków. Celem tego zaproszenia jest wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu sieci, które ułatwiają wzajemną wymianę pomysłów, najlepszych praktyk i doświadczeń. Do aplikacji zachęcamy również grupy, które prowadzą wspólne działania na poziomie regionalnym, krajowym lub międzynarodowym, o ile wiodącym aplikantem jest organizacja zarejestrowana na Węgrzech lub w Polsce.  

 

Kryteria wyboru 

W ramach tego zaproszenia ECE będzie wspierać projekty trwające od 4 do 12 miesięcy. Dotacje w wysokości od $10 000 do $25 000 będą dostępne dla sieci organizacji aktywnych na poziomie regionalnym, krajowym lub międzynarodowym, które skupiają się na transferze wiedzy lub wspólnym działaniu. Głównym wnioskodawcą muszą być organizacje prawnie zarejestrowane na Węgrzech lub w Polsce.    

Priorytetowo traktowane będą projekty, które spełniają jedno lub więcej z poniższych kryteriów:   

 • Pomagają w tworzeniu sieci wymiany między różnymi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego  

 • Docierają do organizacji i inicjatyw działających poza dużymi aglomeracjami  

 • Tworzą trwałe możliwości wzajemnego uczenia się w skali regionalnej, krajowej lub międzynarodowej  

 • Ułatwiają zawarcie nowych partnerstw i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i/lub innymi zainteresowanymi stronami  

 • Proponują nowe form wspólnego działania na poziomie regionalnym, krajowym lub międzynarodowym  

 

Ocena wniosków 

Projekty będą oddane ocenie na podstawie następujących kryteriów: 

 • Adekwatność działań projektowych do celów i założeń konkursu  

 • Jakość diagnozy problemu, oceny potrzeb grup odbiorczych oraz analizy możliwych szans i zagrożeń dla projektu 

 • Realizowalność celów, zadań i ram czasowych projektu 

 • Uwzględnienie innych projektów finansowanych publicznie lub prywatnie, aby uniknąć dublowania tych samych działań. 

 • Trwałość projektu i potencjał w dłuższej perspektywie czasowej 

 • Innowacyjne podejście, zintegrowanie w aplikacji dotychczasowych doświadczeń i wniosków  

 • Przekonująca strategia w zakresie komunikacji / promocji / zasięgu działań rzeczniczych  

 • Jakość planu monitorowania i ewaluacji działań, w tym gromadzenia danych  

 • Zdolności wykonawcze, wiedza organizacyjna i techniczna wnioskodawcy  

 • Zaangażowanie w promocję wartości demokratycznych i praw człowieka 

 • Adekwatność kosztów i efektywność budżetu projektu. 

W wybranych przypadkach będziemy prosić o referencje odnośnie wnioskodawców.   

 

Proces składania wniosków  

Propozycje projektów należy przesyłać na adres [email protected] do 30 czerwca 2023 roku.  Aby złożyć propozycję projektu, organizacje muszą wypełnić poniższe formularze w języku angielskim lub polskim.  

Rozpatrywane będą wyłącznie propozycje złożone poprzez wypełnienie powyższych formularzy.  

Wnioski zostaną ocenione i wybrane przez panel ekspercki związany z ECE w ramach jednoetapowego procesu selekcji. 

Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach konkursu do końca sierpnia. Oczekuje się, że organizacje, które pomyślnie przejdą proces selekcji, podpiszą umowę o dofinansowanie z The German Marshall Fund of the United States. 

Przewidujemy, że wybrane projekty będą rozpoczynać się już w październiku 2023 roku. 

Aby dowiedzieć się więcej o bieżącym programie grantowym ECE, wsparciu dla społeczeństwa obywatelskiego i pomocy dla demokracji, zachęcamy do odwiedzenia strony programu Engaging Central Europe lub wysłania wiadomości e-mail na adres [email protected]