Opis programu

W krajach Europy Środkowo-Wschodniej coraz mniej osób ufa władzom publicznym, a obywatele i obywatelki angażują się w procesy demokratyczne coraz rzadziej. Niedostateczna przejrzystość administracji, brak otwartości w rządzeniu i niezdolność do rozliczenia urzędników publicznych z ich działań, pogłębiają obywatelską bierność i poczucie bezsilności. 

Z tego powodu program Engaging Central Europe (ECE) prowadzony przez The German Marshall Fund of the United States ogłasza specjalne zaproszenie do składania wniosków. Celem tego zaproszenia jest wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, które zachęcają do aktywnego obywatelstwa i wdrażają innowacyjne formy partycypacji publicznej (online lub offline) na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym.  

 

Kryteria wyboru 

W ramach tego zaproszenia ECE będzie wspierać projekty trwające od 4 do 12 miesięcy. Dotacje w wysokości od $10 000 do $25 000 będą dostępne dla organizacji promujących aktywną partycypację obywatelską. Organizacje te muszą być prawnie zarejestrowane w Polsce.   

Priorytetowo traktowane będą projekty, które spełniają jedno lub więcej z poniższych kryteriów:  

 • Proponują innowacyjne formy partycypacji obywatelskiej; online lub offline  

 • Opracowują narzędzia lub inne sposoby demokratycznego nadzoru nad podejmowaniem decyzji politycznych lub wykorzystaniem zasobów publicznych  

 • Wyposażają swoje grupy docelowe w wiedzę lub umiejętności umożliwiające działanie zbiorowe  

 • Promują tematykę odpowiedzialności demokratycznej, transparentności, otwartego zarządzania 

 • Wprowadzają innowacyjne, angażujące rozwiązania w zakresie partycypacji społecznej lub politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w debacie publicznej, podejmowaniu decyzji politycznych oraz wdrażaniu lub monitorowaniu procesów politycznych  

 • Starają się dotrzeć do nowych grup odbiorczych reagując na ich potrzeby w zakresie partycypacji obywatelskiej

 

Ocena wniosków 

Projekty będą oddane ocenie na podstawie następujących kryteriów: 

 • Adekwatność działań projektowych do celów i założeń konkursu  

 • Jakość diagnozy problemu, oceny potrzeb grup odbiorczych oraz analizy możliwych szans i zagrożeń dla projektu 

 • Realizowalność celów, zadań i ram czasowych projektu 

 • Uwzględnienie innych projektów finansowanych publicznie lub prywatnie, aby uniknąć dublowania tych samych działań. 

 • Trwałość projektu i potencjał w dłuższej perspektywie czasowej 

 • Innowacyjne podejście, zintegrowanie w aplikacji dotychczasowych doświadczeń i wniosków  

 • Przekonująca strategia w zakresie komunikacji / promocji / zasięgu działań rzeczniczych  

 • Jakość planu monitorowania i ewaluacji działań, w tym gromadzenia danych  

 • Zdolności wykonawcze, wiedza organizacyjna i techniczna wnioskodawcy  

 • Zaangażowanie w promocję wartości demokratycznych i praw człowieka 

 • Adekwatność kosztów i efektywność budżetu projektu. 

W wybranych przypadkach będziemy prosić o referencje odnośnie wnioskodawców.

 

Proces składania wniosków  

Propozycje projektów należy przesyłać na adres [email protected] do 30 czerwca 2023 roku.  Aby złożyć propozycję projektu, organizacje muszą wypełnić poniższe formularze w języku angielskim lub polskim.  

Rozpatrywane będą wyłącznie propozycje złożone poprzez wypełnienie powyższych formularzy.  

Wnioski zostaną ocenione i wybrane przez panel ekspercki związany z ECE w ramach jednoetapowego procesu selekcji. 

Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach konkursu do końca sierpnia. Oczekuje się, że organizacje, które pomyślnie przejdą proces selekcji, podpiszą umowę o dofinansowanie z The German Marshall Fund of the United States. 

Przewidujemy, że wybrane projekty będą rozpoczynać się już w październiku 2023 roku. 

Aby dowiedzieć się więcej o bieżącym programie grantowym ECE, wsparciu dla społeczeństwa obywatelskiego i pomocy dla demokracji, zachęcamy do odwiedzenia strony programu Engaging Central Europe lub wysłania wiadomości e-mail na adres [email protected]