Opis programu 

W krajach Europy Środkowo-Wschodniej coraz mniej ludzi ufa władzom publicznym, a obywatele i obywatelki angażują się w procesy demokratyczne coraz rzadziej. Niedostateczna przejrzystość administracji, brak otwartości w rządzeniu i niezdolność do rozliczenia urzędników publicznych z ich działań, pogłębiają obywatelską bierność i poczucie bezsilności. 

Organizacje pozarządowe, wypracowując różnorodne metody i narzędzia partycypacji publicznej, nie tylko przeciwdziałają tym negatywnym trendom, ale również mobilizują obywateli do działania oraz przyczyniają się do pełnego poszanowania praw człowieka i promocji wartości UE na szeroką skalę.   

Z tego powodu, The Transatlantic Foundation (TF) w kooperacji z programem Engaging Central Europe (ECE) prowadzonym przez The German Marshall Fund of the United States, ogłasza specjalne zaproszenie do składania wniosków. Celem tego zaproszenia jest wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które wzmacniają różne formy partycypacji obywatelskiej (online lub offline) w debacie publicznej oraz procesach demokratycznych w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowenii, na Słowacji i na Węgrzech.  

Kryteria wyboru 

Zaproszenie to jest skierowane do organizacji pozarządowych z siedzibą w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowenii, na Słowacji i na Węgrzech. Wnioskujące organizacje muszą wykazać zgodność z fundamentalnymi prawami i wartościami, na których opiera się UE, oraz udokumentowane doświadczenie w zakresie partycypacji obywatelskiej w jednym z wyżej wymienionych krajów.  

Osoby fizyczne NIE mogą ubiegać się o dofinansowanie.  

W ramach tego zaproszenia TF będzie wspierać krótko- i średnioterminowe projekty trwające od 6 do 24 miesięcy. Dotacje w wysokości od 10,000 do 25,000 EUR będą dostępne dla projektów realizowanych w jednym kraju; dotacje od 10,000 do 40,000 EUR będą dostępne dla projektów międzynarodowych.  

Budżet tego zaproszenia wynosi 300,000 EUR. W zależności od jakości otrzymanych wniosków i wyników ewaluacji, The Transatlantic Foundation zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków. 

Możliwe rodzaje działań 

 • organizacja inkluzywnych procesów partycypacyjnych w różnorodnych formatach; online lub offline, jako seria wydarzeń lub inne, podobne inicjatywy.  

 • organizacja inkluzywnych przestrzeni do dialogu wokół konkretnych zagadnień; angażujących różnorodne społeczności online lub offline.   

 • wypracowanie lub wdrożenie różnego rodzaju platform do deliberacji publicznej.  

 • organizacja dialogów obywatelskich, podnoszenie świadomości, działania komunikacyjne, publiczne kampanie informacyjne w mediach społecznościowych. 

 • budowanie koalicji i pogłębianie partnerstw z innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, działania koordynacyjne i współpraca strategiczna między sektorem pozarządowym a podmiotami sektora publicznego, prywatnego lub innymi zainteresowanymi stronami. 

 • inne formy wzmacniania aktywnego obywatelstwa w kontekście podejmowania, wdrażania lub monitorowania decyzji politycznych na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym. 

Działania projektowe muszą mieć miejsce w jednym lub paru krajach docelowych – Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowenii, na Słowacji i na Węgrzech. Działania realizowane we współpracy z innymi państwami członkowskimi UE również kwalifikują się do aplikacji o dofinansowanie. 

Promocja i ochrona praw i wartości wynikających z Traktatów UE i Karty Praw Podstawowych, a także inkluzywne podejście uwzględniające równouprawnienie płci, powinny stanowić priorytet dla wnioskodawców na każdym etapie realizacji projektu. 

Do aplikacji szczególnie zachęcamy organizacje, które angażują obywateli i obywatelki z małych miejscowości oraz obszarów wiejskich.  

Proces składania wniosków  

Propozycje projektów należy przesyłać na adres [email protected] do 15 lipca 2023 roku.  

W tytule e-maila ze zgłoszeniem należy podać numer referencyjny naboru: D2.6/D6-CfP-INT1.   

Aby złożyć propozycję projektu, organizacje muszą wypełnić poniższe formularze w języku angielskim lub polskim.  

Rozpatrywane będą wyłącznie propozycje złożone poprzez wypełnienie powyższych formularzy. Przewidujemy, że wybrane projekty rozpoczną się już 1 września 2023 roku

Aby dowiedzieć się więcej o bieżącym programie grantowym ECE, wsparciu dla społeczeństwa obywatelskiego i pomocy dla demokracji, zachęcamy do odwiedzenia strony https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe lub wysłania wiadomości e-mail na adres [email protected].  

Sesja informacyjna dla kandydatów odbyła się 8 czerwca 2023 r. Nagranie wideo z sesji można obejrzeć tutaj.

Ocena wniosków  

 Projekty będą oddane ocenie na podstawie następujących kryteriów:  

 • Adekwatność działań projektowych do celów i założeń konkursu (5 punktów) 

 • Jakość diagnozy problemu, oceny potrzeb grup odbiorczych oraz analizy możliwych szans i zagrożeń dla projektu (4 punkty) 

 • Realizowalność celów, zadań i ram czasowych projektu (4 punkty) 

 • Uwzględnienie innych projektów finansowanych publicznie lub prywatnie, aby uniknąć dublowania tych samych działań. (3 punkty) 

 • Trwałość projektu i jego potencjał w dłuższej perspektywie czasowej (3 punkty) 

 • Innowacyjne podejście, zintegrowanie w aplikacji dotychczasowych doświadczeń i wniosków (5 punktów) 

 • Przekonująca strategia w zakresie komunikacji / promocji / zasięgu działań rzeczniczych (4 punkty) 

 • Jakość planu monitorowania i ewaluacji działań, w tym gromadzenia danych (3 punkty) 

 • Zdolności wykonawcze, wiedza organizacyjna i techniczna wnioskodawcy (3 punkty) 

 • Zaangażowanie w promocję wartości demokratycznych i praw człowieka (3 punkty) 

 • Adekwatność kosztów i efektywność budżetu projektu. (5 punktów) 

Maksymalny wynik zwycięskiego wniosku wynosi 42 punkty. Próg kwalifikowalności wynosi 25 punktów.  

Wnioski zostaną ocenione i wybrane przez panel ekspercki związany z ECE w ramach jednoetapowego procesu selekcji.  Informacja o wynikach konkursu zostanie zakomunikowana wnioskodawcom i opublikowana na stronie internetowej programu PROTEUS w sierpniu 2023 r. 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków zostało opublikowane w ramach programu EU CERV PROTEUS przez The Transatlantic Foundation (TF) i jest współfinansowane przez Unię Europejską. Za treść zaproszenia odpowiada wyłącznie TF, niekoniecznie odzwierciedla ona poglądy Unii Europejskiej. 

Program Experts

Program Experts