Описание на програмата 

Нарастващата политическа поляризация на обществата и задълбочаващите се разделения между градските, селските райони и регионите оказват дълбоко въздействие върху демократичните политики. За да насърчи равните права и възможности, както и доброто управление за гражданите, независимо от това къде живеят в страната, програмата Engaging Central Europe (ECE) на The German Marshall Fund of the United States отправя специална покана за представяне на предложения. Настоящата възможност за финансиране има за цел да подкрепи организации на гражданското общество (ОГО), изпълняващи мониторингови функции в областта на правата на човека и борбата с корупцията, в разширяването на дейността им извън големите градски центрове и в засилването на присъствието им в периферните и селските райони в България. 

Условия за допустимост 

В рамките на тази покана, ECE ще подкрепи краткосрочни и средносрочни предложения за проекти с продължителност от 6 до 12 месеца. Грантове в размер от 10 хил. до 20 хил. щатски долара ще бъдат предоставени на ОГО с доказан опит в областта на защитата на демокрацията, прозрачността, и правата на човека. Организациите трябва да са законно регистрирани в България.  

 Приоритет ще имат проекти в областта на правата на човека и борбата с корупцията, които: 

  • Отговарят на нуждите и проблемите на гражданите в периферните или селските райони. 

  • Изграждат и мобилизират общности в периферните и селските райони чрез проекти по теми, свързани с гражданското участие, прозрачността, борбата с корупцията, доброто управление и правата на човека. 

  • Изграждат мостове и улесняват съвместните действия в мултиетническите локални общности. 

  • Създават или укрепват структури и мрежи за трайно присъствие на мониторингови ОГО извън големите градски центрове. 

  • Овластяват местните активисти за човешки права в периферните и селските райони по устойчив начин.  

Процес на кандидатстване  

Предложенията за проекти се изпращат на имейл [email protected] до 15.05.2023.   За да подадат кандидатура за проект, организациите трябва да попълнят указаните по-долу формуляри на английски или български език: 

Ще бъдат разглеждани само предложения, подадени при използване на тези формуляри.  Избраните проекти се очаква да започнат още от 01.09.2023.  За да научите повече за действащата програма на ECE по отпускане на грантове, подкрепата за гражданското общество и подпомагането на демокрацията, моля, посетете https://www.gmfus.org/grants/engaging-central-europe или ни пишете на [email protected]

Program Experts

Program Experts